Thuis in wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2010!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Notulen

8 september 2010

 

 

Notulen van de vergadering van de Stichting Huurdersraad en Omnivera,
gehouden op woensdag 8 september 2010 om 19.30 uur in het kantoor van Omnivera aan de Rijnstraat 1. 

Aanwezig namens de Stichting Huurdersraad:
M. Stek voorzitter
J. Kuipers secretaris
J.W. Heijkoop penningmeester 

Aanwezig namens Omnivera:
B.G.M. Gruijters directeur-bestuurder
C. de Vreede manager techniek
R.C. Jens manager verhuur en bewonerszaken 

Aanwezig Raad van de Commissarissen:
T. Boerman voorzitter 

Notulist: Y. Alderliesten  

1. Opening
De heer Stek opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

2. Notulen vergadering 26 mei 2010 (ter goedkeuring)
Geen op- of aanmerkingen. De notulen van 26 mei 2010 worden vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken/mededelingen (ter informatie)
Ter kennisgeving aangenomen. 

4. Stand van zaken nieuwbouwprojecten (ter informatie) 

Over ’t Spoor fase 2
De verwachting is dat de bouwvergunning medio december 2010 wordt verstrekt. 

Zorgeenheden op locatie Kon. Wilhelminaschool
Het zorginhoudelijke programma van Rivas en het technische programma van eisen van Omnivera is gereed. Het voorlopige ontwerp is afgerond door architectenbureau Jorissen en Simonetti. 

De leden van de stichting huurdersraad hebben hun bezorgdheid geuit over de hoge kopkosten voor dit plan. De heer De Vreede antwoordt, dat dit noodzakelijk is om de huur betaalbaar te houden.

De heer Gruijters, deelt mee dat er met Rivas en de Gemeente van gedachten is gewisseld om alle zorgeenheden op deze locatie te bouwen. Dus 24 zorgeenheden extra. De gemeente reageerde positief. Als dit te realiseren is dan worden de kopkosten per woning nihil. 

Peulenhof
De oplevering van de koopwoningen wordt het 2
e kwartaal van 2011 verwacht.

De verhuur en de verkoop stagneert helaas. Als de woningen bijna gereed zijn wordt er een modelwoning gerealiseerd, zodat belangstellenden de woning kunnen bezichtigen. Omnivera hoopt dat er dan meer interesse zal ontstaan voor de koop- en huurwoningen. 

Wibautstraat
De bouw van de 11 huurappartementen is gestart in week 3 van 2010. Omnivera hoopt de woningen in december 2010 te kunnen opleveren. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd. 

De Blauwe Zoom – Syndion
De officiële start was 31 augustus 2009. De oplevering van deze woningen vindt plaats in week 41 en 42. Op 3 oktober 2010 vindt de officiële opening plaats. 

Locatie Calvijn (Kerk en woningen)
De officiële start van de bouw was 1 maart 2010. De verwachting is dat dit project in het voorjaar van 2011 wordt opgeleverd. 

De Lange Wei: De Koepel
De oplevering hiervan wordt verwacht in week 45. 

5. KWH, tussenmeting (ter informatie)
Omnivera laat zich continu meten door het KWH. Per half jaar worden een aantal onderwerpen gemeten. Voor een aantal onderdelen is het eindcijfer voor 2010 bekend. Een aantal onderdelen zijn gestegen en een aantal onderdelen zijn gedaald.

De totaalscore is gestegen. De kritische punten die we van het KWH hebben mogen ontvangen worden goed bekeken voor eventuele verbeteringen.

6. Europa-dossier  (ter informatie/ter bespreking)
Het Europa-dossier. Om staatssteun te behouden zijn er door Europa regels opgesteld waar woningcorporaties zich aan moeten houden. Dit heeft geleid tot enorme discussies. De invoering ervan is voorlopig uitgesteld, maar het zal zeker worden ingevoerd, aldus de heer Jens. 

De heer Jens geeft aan dat momenteel 75% van de toewijzingen van woningen plaats vindt aan inkomens onder de 33.000 euro bruto per jaar en 25% boven de 33.000 euro bruto per jaar.

De heer Jens deelt mee, dat Omnivera en de Gemeente ook gaan kijken naar een nieuwe huisvestingsverordening.

De heer Gruijters geeft aan dat Omnivera met de Gemeente om de tafel gaat en met collega woningcorporaties om tot een goede regionale oplossing te komen. Het is een landelijk probleem. Zodra er meer duidelijkheid is wordt de stichting huurdersraad geïnformeerd, aldus de heer Jens.

De heer Stek uit namens de leden van de stichting Huurdersraad zijn bezorgdheid uit over de eventuele stijging van de huur. Nu ligt het gemiddelde vraaghuurpercentage op 61,7% en na mutatie op 72%. Heeft Omnivera al nagedacht over de eventuele gevolgen van de nieuwe Europese regels.

Omnivera hanteert altijd de puntenwaardering voor het berekenen van de huurprijs.

De heer Gruijters merkt nog op dat na mutatie 72% gehanteerd wordt, maar dat de mutatie van de woning een enorme positief effect heeft op het energiegebruik.

De stook- en energiekosten dalen, men heeft een kwalitatief betere woning gekregen en meer leefcomfort.

De heer Kuipers benadrukt namens de leden, dat men heeft ingestemd met de 72%, maar dat men hoopt dat de huurverhoging door de nieuwe regelgeving binnen de perken zal blijven. De heer Gruijters antwoordt, dat Omnivera zich zal blijven inzetten om mensen met een smalle beurs een passende woning te kunnen blijven aanbieden. Omnivera is nu bezig met een studie naar de toekomst. Omnivera is daarom ook intensief bezig met het Strategisch Voorraad Beheer, aldus de heer Gruijters.

7. Strategisch Voorraad Beheer (stand van zaken en mondelinge toelichting)
Het hele woningbezit wordt onderzocht zowel technisch als financieel. Er is door een bureau marktonderzoek verricht en Omnivera is hier nu intensief mee bezig. Er wordt o.a. gekeken naar de juiste doelgroep, de vraag, hoeveel woningen heeft Omnivera in de toekomst nodig enz. enz. Omnivera moet nu goed nadenken over de vraag naar woningen over bijvoorbeeld 10 jaar. Is ons woningbezit dan nog goed, gewenst enz. Conclusie is dat Omnivera nu veel woningen voor ouderen heeft. De heer Gruijters geeft hierbij nog aan dat je echt merkt dat de wensen van de mensen ten opzichte van jaren geleden enorm aan het veranderen zijn.

De heer Jens deelt mee dat er een uitgebreid rapport van wordt opgesteld en dat de leden van de stichting Huurdersraad geïnformeerd zullen worden. 

8. Rondvraag
De heer Kuipers toont een stuk uit de krant met de inhoud “corporaties dwingt huurders hun tuintje op te knappen”. Hoe gaat Omnivera hiermee om? De heer Jens antwoordt, dat men nu de mogelijkheid heeft om dit te melden en dat het probleem  onderzocht wordt. Indien nodig wordt de bewoner hier schriftelijk over geïnformeerd. Omnivera is nu aan het nadenken over wijkbeheer. Hierdoor hopen we dergelijke problemen te kunnen voorkomen. Als Omnivera iets constateert dan kun je de betreffende persoon gelijk aanspreken. 

De heer Heijkoop informeert als er problemen zijn met het onderhoud van de brandgang wie is er dan verantwoordelijk. Dit kan de verantwoordelijkheid zijn van zowel Omnivera als van de Gemeente. Mensen met een koopwoning zijn zelf verantwoordelijk. Wijkbeheer zou ook in dergelijke situaties kunnen bemiddelen. 

De heer Kuipers deelt mee, dat aangekaart is dat men moet betalen voor de elektra voor het opladen van de scootmobiel. Nu zie je steeds meer bezitters van elektrische fietsen die opgeladen worden in de schuur. Hoe gaat Omnivera hiermee om?

De heer Jens vindt dit een goed punt en zal hierop terugkomen. 

De heer Kuipers informeert naar de stand van zaken betreffende De Blauwe Zoom.

De heer Gruijters deelt mee dat Omnivera in gesprek is met de Gemeente en informeert Omnivera als ze aan een bepaald project kan meedoen. Er moeten weer nieuwe plannen gemaakt worden, omdat de markt door de recessie er inmiddels anders uitziet. De Gemeente heeft hiervoor een bureau ingeschakeld. Sociale woningbouw blijft een aangelegenheid van Omnivera. 

De heer Kuipers kaart aan dat er tijdens het WK veel oranje versierd was. Leuk maar sommige bewoners lieten het wel heel erg lang versierd. Had Omnivera hier wat in kunnen betekenen. De heer Jens merkt op, dat hij geen meldingen heeft ontvangen. Als we wellicht in de toekomst wijkbeheer krijgen dan kan zo iets gelijk met de betreffende bewoner besproken worden. 

De heer Kuipers informeert naar het hang- en sluitwerk. Wie is hiervoor verantwoordelijk. De heer De Vreede deelt mee, dat Omnivera verantwoordelijk is voor het hang- en sluitwerk in de buitengevel. Binnen, bij slijtage Omnivera, anders de bewoner zelf. De bewoner moet gewoon een reparatieverzoek doen dan wordt de kwestie beoordeeld. 

9. Sluiting
De heer Stek bedankt iedereen voor de prettige vergadering en sluit de vergadering. 

J. Kuipers                                                                M. Stek
secretaris                                                                voorzitter

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders