Thuis in wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2010!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Notulen

26 mei 2010

 

Notulen van de vergadering van de Stichting Huurdersraad en Omnivera,
gehouden op woensdag 26 mei 2010 om 19.30 uur in het kantoor van Omnivera aan de Rijnstraat 1.

Aanwezig van de Stichting Huurdersraad:
M. Stek voorzitter
J. Kuipers secretaris
J..W. Heijkoop penningmeester

Aanwezig van de Directie:
P.A. van der Priem directeur-bestuurder
B. Gruijters opvolgend directeur-bestuurder  

C. de Vreede manager techniek
R. Jens manager verhuur en bewonerszaken  

Aanwezig Raad van de Commissarissen:
T. Boermanvoorzitter

Notulist: Y. Alderliesten

1. Opening
De heer Stek opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. De heer Stek deelt namens de leden van de stichting huurdersraad mee het prettig te vindenkennis te mogen maken met de opvolgende directeur de heer B. Gruijters. Men beseft ook, dat vanavond de laatste vergadering is met de huidige directeur, de heer Van der Priem. De heer Stek spreekt namens de stichting huurdersraad een dankwoord en een blijk van waardering uit richting de heer Van der Priem voor de prettige manier van samenwerken. De heer Van der Priem bedankt voor deze fijne woorden. De heer Van der Priem heeft het ook als zeer prettig ervaren en kijkt met een warm en goed gevoel terug.

2. Notulen vergadering 3 februari 2010 (ter goedkeuring)
Naar aanleiding van punt 3b vraaghuurpercentage is er een opmerking gemaakt door een Huurdersraadlid inzake de woning Pietersweer 14. Pietersweer 14 wordt 30% duurder na vertrek vorige bewoners. De woning zou enorm zijn opgeknapt door de vertrekkende huurder. Omnivera heeft na mutatie niets gewijzigd aan de woning. De vraag is dan ook hoe kan dit? De heer Jens deelt mee, dat hij dit zal uitzoeken en dat de vraag beantwoord wordt in dit verslag. Antwoord: Conclusie na informatie; de woning Pietersweer 14 komt binnenkort vrij. De voormalige huurder heeft de woning zelf naar eigen smaak opgeknapt. Dit heeft hij prima gedaan, technisch is alles in goede staat. Omnivera heeft het voorstel naar de oude huurder gedaan om de veranderingen ter overname aan te bieden.

De standaard procedure is dat een woning door Omnivera opgeknapt wordt, maar omdat deze woning er goed uitziet, is besloten om de veranderingen ter overname aan te bieden. Het kan zijn dat een nieuwe huurder de veranderingen niet wilt. Dan

wordt alles eruit gesloopt en wordt de woning alsnog door ons opgeknapt. De reden om de huur te verhogen naar het normale niveau heeft te maken met het toekomstig onderhoud. Als er bijvoorbeeld lekkage ontstaat in de badkamer of de keuken moet dit vervangen worden. De kosten zijn voor Omnivera. Wij onderhouden op standaardniveau. De gevraagde huurprijs is rechtvaardig.

Verder geen op- of aanmerkingen. De notulen van 3 februari 2010 worden vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken/mededelingen (ter informatie)
Mededeling de heer Van der Priem geeft aan dat de voltallige huurdersraad een uitnodiging heeft gehad voor het KWH-symposium op 2 juni a.s. De uitnodiging voor de officiële opening van woonzorgzone Peulenhof op 18 juni 2010 volgt nog.

4. Introductie opvolgend directeur-bestuurder, dhr. B. Gruijters
De heer Van der Priem complimenteert de leden van de raad van commissarissen met de goede werkzaamheden die zij hebben verricht in verband met de sollicitatie procedure en advisering kandidaatstelling. Vanuit alle kringen binnen Omnivera is er een unaniem positief advies uitgebracht inzake de aanstelling van de heer Gruijters.

De heer Gruijters stelt zich zelf voor. De heer Gruijters is 54 jaar, getrouwd en heeft 3 kinderen. Is inmiddels 30 jaar werkzaam binnen de Volkshuisvesting. Heeft verschillende functies vervuld. Vindt het een mooie kans en uitdaging de functie van directeur-bestuurder te mogen gaan vervullen. De heer Van der Priem laat een mooie erfenis achter. De heer Gruijters heeft de hoop en de intentie om dit te mogen doorzetten.

Het dagelijks bestuur van de stichting huurdersraad stelt zich voor aan de heer Gruijters. De heer Stek legt in het kort de werkwijze van de stichting huurdersraad uit. Vindt dat er sprake is van goede en fijne communicatie met Omnivera. Krijgt altijd goede en duidelijke informatie/vergaderstukken. Vooraf aan de vergadering met Omnivera heeft de voltallige huurdersraad een vergadering met elkaar. Zijn er punten, vragen en of opmerkingen dan worden die genoteerd en in de vergadering door het Db van de stichting huurdersraad besproken in de vergadering met Omnivera. De heer Gruijters begrijpt de werkwijze en heeft de intentie om de prettige en goede samenwerking zo voort te zetten. De heer Gruijters wordt door de voltallige huurdersraad uitgenodigd voor de voorvergadering op 31 augustus 2010 om 20.00 uur in de recreatiezaal van de flat "Jupiter". De heer Gruijters bedankt voor de uitnodiging en zal er graag bij zijn.

De heer Heijkoop merkt nog op, dat er ooit gesproken is over het gebruikmaken van de zaal in De Peulenhof voor het reguliere overleg met de voltallige huurdersraad. De heer Van der Priem bevestigt dit. Merkt op dat dit mogelijk is als de volledige bouw is afgerond. Waarschijnlijk vanaf maart 2011. Het IGO. zal de agenda van de zaal gaan beheren.  

5. Bespreking verslag stichting huurdersraad
De leden van de stichting huurdersraad vonden de memo duidelijk.

De heer Jens merkt op, dat Omnivera zich misschien in de toekomst gaat bezig houden met wijkbeheer.

6. Jaarverslag 2009 (ter advisering)

Blz. 4
.Belangrijke ambities van het bestuur in 2009.

Studie toekomst 185 eengezinswoningen in Boven-Hardinxveld.

Er was wat verwarring over de zin: dat binnen zeven tot tien jaar van de 185 woningen, vervangende nieuwbouw voor 138 woningen noodzakelijk is.

De heer Van der Priem merkt op, dat bedoeld wordt, dat er 138 woningen van de 85 woningen vervangen worden. De overige woningen hoeven dus niet vervangen of gesloopt te worden.

Blz. 6. Bestuur.
- Waarom wordt het bedrag dat de directeur verdient niet in het jaarverslag vermeld. Je moet toch het salaris vermelden en als dit niet gebeurt dit motiveren. De heer Van der Priem antwoordt, dat dit niet hoeft. De adviesregeling wordt door Omnivera gevolgd. Het bedrag dat de directeur-bestuurder verdient valt binnen de Iseboud regeling klasse D. Dit is de aanbevolen regeling van Aedes. Er vindt 0% overschrijding plaats.

Blz. 11. Betaalbaar, duurzaam en veilig wonen met kwaliteit.

Als basiseis hanteert Omnivera voor woningen, complexen en wijken het politiekeurmerk Veilig Wonen. Hoe krijg je het politiekeurmerk? De heer De Vreede antwoordt, dat dit alleen bij nieuwbouw wordt verstrekt. De woonomgeving speelt hierin een grote rol.

Zijn er cijfers bekend wat betreft inbraak huur of koop?
De heer De Vreede antwoordt, dat de politie alleen regionale cijfers bijhoudt.

Omnivera is preventief bezig.
Kan een huismeester bijdragen aan het behalen van het politiekeurmerk? De heer De Vreede antwoordt, dat dit geen invloed zal hebben.

De heer De Vreede merkt op, dat de woningen van Omnivera in technische zin voldoen aan de eisen. Zijn er zaken in de woonomgeving die niet voldoen aan de eisen, dan wordt het politiekeurmerk niet verstrekt.

Blz. 26. Kwartaalrapportage.

De heer Kuipers merkt op, dat hier door de stichting huurdersraad weleens om gevraagd is, maar dat toch besloten is om deze niet te verstrekken.
De heer Van der Priem bevestigt dit. De heer Gruijters merkt op dat hij bereid is om een kwartaalrapportage met hen te bespreken en eventueel te bekijken wat men relevant vindt. De heer Kuipers merkt op, dat men vindt dat men altijd goed en duidelijk geïnformeerd wordt en dat het complete jaarverslag een heel duidelijk beeld geeft.

Blz. 32. Beleggingsportefeuille.

Zijn dit inkomsten of uitgaven? De heer Van der Priem antwoordt, dat dit inkomsten zijn.

Blz. 41. Vorderingen.

Geïnformeerd wordt naar het enorme verschil tussen 2008 en 2009 wat betreft de belastingen en de vorderingen. De heer Van der Priem antwoordt, dat dit ontstaan is door de grondverkoop, het bouwrijp maken en de afbouw van de woningen in De Peulenhof. Dit zijn de vorderingen op de aannemer van de nog niet verkochte gronden. Deze post is een latere vordering op de Belastingdienst (VPB) welke in de komende jaren verrekend kan worden bij de verkoopwinst op huurwoningen t.b.v. financiering onrendabele top nieuwbouw.

Blz. 39. Aantal woningen naar huurprijsklasse. 2005-2009.

Constatering is dat de goedkope woningen in aantal behoorlijk zijn afgenomen. De heer Van der Priem deelt mee, dat dit vooral door het renoveren van vele projecten komt. Deze woningen vallen dan in de betaalbare klasse, ook sociale woningbouw. Hierdoor krijg je al snel een verschuiving van goedkoop naar betaalbaar.

Omnivera blijft inzetten op kwaliteit van de woningen, aldus de heer Van der Priem. Verder heeft sloop van goedkope woningen op dit aantal invloed gehad en de investeringen in energiebesparingen.

De heer Stek informeert of alle woningen inmiddels gelabeld zijn. De heer De Vreede antwoordt, dat dit inmiddels bij alle woningen is uitgevoerd. Gevraagd wordt of de bewoners hierover geïnformeerd worden. De heer De Vreede antwoordt, dat dit vooralsnog niet gebeurd is. De heer Jens antwoordt, dat dit onderwerp besproken zal worden in het bewonersblad. Ook is het volgens de heer Jens volgend jaar in de huuraanzegging waarneembaar.

Advies:

De leden van de stichting huurdersraad geven een positief advies inzake het

jaarverslag 2009.

De heer Van der Priem heeft het officiële jaarverslag aan de aanwezigen uitgereikt. Aan de overige leden van de stichting huurdersraad wordt het jaarverslag verzonden.

7. Stand van zaken nieuwbouwprojecten (ter informatie)
Nieuwbouw in voorbereiding

Over 't Spoor 2

De leden van de stichting huurdersraad vinden het een goede zaak, dat er een clausule in het huurcontract wordt opgenomen wat betreft de erfafscheiding van woningen aan de straatkant.

Zorgeenheden op locatie Kon Wilhelminaschool

De volgende stap zal zijn een ontwerp voor het restant aantal zorgeenheden ter vervanging van de huidige 50 zorgplaatsen in Tiendwaert.

De heer Kuipers informeert naar de locatie voor de zorgeenheden in Boven-Hardinxveld. De heer Van der Priem antwoordt, dat Omnivera hier volop mee bezig is met de Gemeente en Rivas. Gedacht wordt aan misschien een locatie op de bestaande Tiendwaert of op Tienmorgen Noord. Er wordt gedacht aan 24 plaatsen voor Boven-Hardinxveld en 31 plaatsen voor Beneden-Hardinxveld. Locatie Jupiterstraat.

8. Vaststelling agenda Algemene Huurdersvergadering en kandidaten
benoeming/herbenoeming. (informatie vanuit stichting huurdersraad).

De concept agenda wordt zo snel mogelijk aan het Db verzonden.

Voorstel de heer Van der Priem is om ook een PowerPoint presentatie van de projecten te tonen.

Ook zal er wat betreft het KWH en het wederom behalen van de eerste plaats het één en ander worden getoond.

Benoeming/herbenoeming
Kandidaten:
H. Kuipers, Pr. Alexanderstraat 11 en J.C.M. Putters-Klerks, Tureluur 47.

Aftredend: J. Kool

Aftredend en herkiesbaar: A.P. Advokaat-van Erkel en K. Dubbeldam.

9. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

10.Sluiting
De heer Stek bedankt iedereen voor de prettige vergadering en sluit de vergadering. 

J. Kuipers                                                                            M. Stek
Secretaris                                                                            Voorzitter

 

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders