Thuis in wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2010!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Notulen

15 december 2010

 

 

Notulen van de vergadering van de Stichting Huurdersraad en Omnivera,
gehouden op woensdag 15 december 2010 om 19.30 uur in het kantoor van Omnivera aan de Rijnstraat 1.

Aanwezig van de Stichting Huurdersraad:
M. Stek voorzitter
J. Kuipers secretaris
J.W. Heijkoop penningmeester

Aanwezig van de Directie:
B.G.M. Gruijters directeur bestuurder
C. de Vreede manager techniek

Met kennisgeving afwezig
R.C. Jens manager verhuur en bewonerszaken

Met kennisgeving afwezig Raad van Commissarissen:
T. Boerman voorzitter

Notulist: Y. Alderliesten

1. Opening
De heer Stek opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2. Notulen vergadering 8 september 2010 (ter goedkeuring)
De heer Kuipers informeert namens de huurderstichting naar punt 8, rondvraag naar de zin: als Omnivera iets constateert dan kun je de betreffende persoon gelijk aan spreken. Wie van Omnivera? De heer Gruijters deelt mee, dat hiermee bedoeld wordt een wijkbeheerder.

De notulen van 8 september 2010 worden vastgesteld.

3. Ingekomen stukken/mededelingen (ter informatie)
Verzoek van de leden van de stichting huurdersraad om minimaal één keer per jaar met de voltallige huurdersstichting te vergaderen. De heren Gruijters en De Vreede vinden dit zeker zinvol. Geven aan dat een geschikt moment om compleet te vergaderen zou zijn als het concept van het strategisch plan gereed is.

4. Stand van zaken nieuwbouwprojecten (ter informatie)

Over 't Spoor
De verwachting was dat de bouwvergunning medio december 2010 werd verstrekt, maar dit punt is in de laatste raadsvergadering van de gemeente niet aan de orde geweest. Omnivera hoopt nu op de volgende raadsvergadering.

De aanbesteding heeft vandaag 15 december 2010 plaatsgevonden. De aannemer die het project gaat uitvoeren is bouwen handelsonderneming Adriaan van Erk uit Bergambacht.

Zorgeenheden op locatie Kon. Wilhelminaschool
Het zorginhoudelijke programma van Rivas en het technische programma van eisen van Omnivera is gereed. Het voorlopige ontwerp is afgerond door de architect Jorissen en Simonetti.

Het voorstel is het realiseren van 24 zorgeenheden en 27 overige zorgappartementen. Komende weken staan in het teken van kostenraming en budgetberekening en het vaststellen van een definitief ontwerp.

De Peulenhof

De oplevering van de koopwoningen wordt in het 28 kwartaal van 2011 verwacht. Er zijn tot nu toe 11 van de 16 woningen verkocht en 4 woningen van de 20 huurwoningen verhuurd.

Wibautstraat
De bouw van de 11 huurappartementen is gestart in week 3 van 2010. De oplevering zal plaatsvinden in week 50. De bewoners ontvangen de sleutel in week 51.

De Blauwe Zoom - Syndion
De officiële start was 31 augustus 2009. Het gehele complex is inmiddels opgeleverd, De officiële opening zal volgens de vergaderstukken plaatsvinden in februari 2011. Inmiddels nieuwe datum bekend 11 maart2011.

Locatie Calvijn (Kerk en woningen)
De officiële start van de bouw was 1 maart 2010. De verwachting, is dat dit project eind januari begin februari 2011 wordt opgeleverd.

De Lange Wei: De Koepel
Als officiële startdatum van de sloop wordt gehanteerd 15 maart 2010. De oplevering heeft plaatsgevonden.

5. Europese regelgeving (ter informatie/ter bespreking)
Het Europa-dossier. Om staatssteun te behouden zijn er door Europa regels opgesteld waar woningcorporaties zich aan moeten houden. Het huren van een woning van een woningcorporatie gaat per 1 januari 2010 veranderen door de Europese regelgeving. Vanaf deze datum mogen woningen met een huurprijs beneden € 652,52 alleen nog maar worden toegewezen aan kandidaat huurders met een gezamenlijk huishoudinkomen van € 33.614,-. Door de nieuwe regelgeving  hebben huurders met een gezamenlijk inkomen hoger dan € 33.614,- minder kans om een sociale huurwoning te kunnen huren. Deze zijn beperkt beschikbaar.

Woningzoekenden met een inkomen boven de € 43.000,- komen niet in aanmerking voor een huurwoning tot € 652,52. Corporaties zijn verplicht om 90% van de toewijzingen uit te voeren volgens de opgelegde nieuwe regelgeving.

10% is beschikbaar om hierin af te wijken, o.a. voor de woningzoekende met een inkomen tussen de € 33.614,- en de € 43.000,-. Ook bijzondere doelgroepen als urgente woningzoekende vallen hieronder. De heer Gruijters deelt mee, dat woningcorporaties afhankelijk zijn van de politieke beslissingen. De heer Gruijters wil deze materie goed bestuderen met collega corporaties in de regio. Omnivera gaat na 3 maanden evalueren en waar nodig  aanpassen.

6. Onderhoudsbegroting/bedrijfsbegroting (ter informatie/ter bespreking)

Onderhoudsbegroting
Mevrouw J.C.M. Putters-Klerks Tureluur 47, heeft aangegeven dat het onlangs uitgevoerde schilderwerk er niet goed uitziet. Het is er niet mooier op geworden. De heer De Vreede deelt mede, dat men een dergelijke kwestie niet voor een vergadering moet houden. Als men iets constateert neem dan gelijk contact op met Omnivera. Omnivera heeft dit graag. Als men het niet meldt kunnen we het ook niet weten en er dus ook niets meedoen, aldus de heer De Vreede. De heer De Vreede laat het schilderwerk onderzoeken.

Blz. 8 complex 090; 55 plus maatregelen. Wordt met toilet een verhoogd toilet bedoeld? Als men dit wenst is het mogelijk.

Blz. 11 Grootonderhoud 2013. Complex 230 buitenriolering PVC. Geïnformeerd is of dit uitgevoerd wordt in een rioolpijp van steen. De heer De Vreede antwoordt, dat het een rioolpijp van PVC wordt. Steen wordt niet meer gebruikt.

De heer Heijkoop lijkt het zinvol om huurders te betrekken bij bijvoorbeeld een mutatie of renovatie. De heren De Vreede en Gruijters beamen dit. Omnivera wil dit zeker ook steeds meer gaan doen. Omnivera gaat bestuderen of vraag gestuurd onderhoud tot een mogelijkheid gaat behoren. Ook wil Omnivera in de toekomst anders om gaan met aangebrachte voorzieningen van de oude huurder. Het komt soms voor, dat iets dat Omnivera verwijderd of aanpast de nieuwe huurder dit opnieuw aanbrengt.

Bedrijfsbegroting

Blz. 7 huurprijsbeleid. De gemiddelde huurprijs bij Omnivera ligt op ongeveer 63% van de maximaal redelijke huur. Dit wordt bij mutatie verhoogd naar gemiddeld 73%. De heer Kuipers merkt namens de leden van de stichting huurdersraad op, dat dit 72% moet zijn. De heer Gruijters antwoordt, dat men gelijk heeft. De 73% moet 72% zijn. Het is een typefout.

De heer Kuipers informeert naar het verschil tussen boekwaarde en bedrijfswaarde. De heer Gruijters antwoordt, dat hij zich kan voorstellen dat men dit wil weten en vindt het dan ook een heel goede vraag. De heer Gruijters gaat dit opnemen met de manager financiën van Omnivera de heer Mommersteeg om hier een duidelijke memo over te schrijven. Deze memo wordt dan bij de notulen bijgevoegd.

Blz. 14 De heer Kuipers merkt op, dat er een verschil is geconstateerd tussen de activa en de passiva. Er wordt een bedrag van € 123.416,- aangegeven en een keer € 123.415,-. De heer Gruijters antwoordt dat dit niet klopt. Het wordt aangepast.

Blz. 15 Lonen en salarissen. Men heeft een aardige stijging geconstateerd. De heer Gruijters antwoordt, dat dit puur de inflatie verwachting is. Hierin is geen eventuele uitbreiding van personeel in berekend.

Blz. 20 Vogelaarheffing. Deze heffing is voor 2010 al betaald. Of Omnivera dit nog  gaat terugkrijgen is de vraag.

7. Evaluatie belanghoudersbijeenkomst 7 december 2010
De heer Stek en Heijkoop geven aan dat ze hierbij aanwezig zijn geweest. Ze  hebben dit als zeer positief ervaren. Het is hen duidelijk dat het een eerste aanzet was en dat er nog veel moet gebeuren, maar zijn positief. De heer Gruijters bevestigd, dat Omnivera er nog volop mee bezig is en dat er inderdaad nog het nodige moet gebeuren. De heer Gruijters geeft aan, dat zodra het concept gereed is dat de voltallige huurdersraad dit zal ontvangen. Hierna wil de heer Gruijters graag  met elkaar om de tafel. De heer Gruijters deelt mee, dat Omnivera intensief bezig is met strategisch voorraadbeheer. Onderzoek is in volle gang. De heer Gruijters geeft aan, dat hij heel graag de huurdersraad hierbij wil betrekken.

De heer Kuipers informeert wat stakeholders zijn. De heer Gruijters antwoordt, dat dit belangenhouders zijn. Bijvoorbeeld de Gemeente, aannemers, huurders, woningzoekende, makelaars en zorginstellingen.

8. Vergaderschema 2011 (ter informatie/ter goedkeuring)
Donderdag 24 maart is gewijzigd in woensdag 23 maart.

Vooroverleg dinsdag 31 augustus is gewijzigd in dinsdag 30 augustus.

Algemene Huurdersvergadering donderdag 9 juni is gewijzigd in woensdag 8 juni.

De wijzigingen worden verwerkt in het overzicht. Wordt opnieuw aan alle leden van de stichting huurdersraad verstrekt.

9. Rondvraag
Mevrouw C.A. Blom-Fijnekam heeft medegedeeld dat de renovatie aan haar woning J. van Stolbergstraat 75, perfect is uitgevoerd en perfect is verlopen. De heer De Vreede merkt op, dat hij dit een heel fijn bericht vindt. Dit bericht zal hij zeker overbrengen aan de aannemer.

De heer Kuipers geeft nogmaals aan dat de leden van de stichting huurdersraad het heel prettig zouden vinden om minimaal 1 x per jaar gezamenlijk met Omnivera te vergaderen. De heer Gruijters vindt dit een goed voorstel. De heer Gruijters denkt, dat het nu zinvol is om de concepten van het strategisch plan af te wachten en dan een vergadering in te plannen. Het is ook zinvol om met de gehele stichting  huurdersraad te vergaderen voor de Algemene  Huurdersvergadering in juni 2011.

De heer Heijkoop informeert namens een bewoner bij hem in het complex naar de kwestie met de deur van de fietsenberging. De deur zuigt soort vacuüm. Deze veroorzaakt herrie. De heer De Vreede laat het onderzoeken.

De heer H. Kuipers heeft bij de vergaderstukken niet de boekjes financiële meerjarenbegroting 2011-2015 en meerjarenplanning onderhoud en woningverbetering ontvangen. Afgesproken dat deze vanuit het secretariaat alsnog worden nagezonden.

10. Sluiting
De heer Stek bedankt iedereen voor de prettige vergadering en sluit de vergadering.

Secretaris                                                                                                         Voorzitter
J. Kuipers                                                                                                          M. Stek

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders