Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam zoekt bestuursleden

Vacature Nieuws

 

2024

 

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam zoekt bestuursleden

 

Het bestuur van onze stichting bestaat uit vrijwilligers. Voor een aantal zaken is er wel een vergoeding dus niet alles hoeft voor niets. Soms zijn er veel zaken te bespreken, soms ook wat minder.Een huurdersorganisatie, zoals Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam, heeft in de loop der jaren een steeds nadrukkelijker rol gekregen die wettelijk is vastgelegd in onder andere de

 LEES MEER

Overlegwet

Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder)Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is wettelijke regels te stellen ter bevordering van het overleg tussen huurders van woongelegenheden en de verhuurder daarvan;Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 LEES MEER 

Woningwet

Wet van 29 augustus 1991 tot herziening van de WoningwetWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is mede uit het oogpunt van vereenvoudiging en vermindering van regelgeving, alsmede uit het oogpunt van decentralisatie nieuwe voorschriften te geven omtrent het bouwen en de volkshuisvesting;Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 


 LEES MEER

Huurdersorganisatie

De stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over diverse onderwerpen die van invloed zijn op het huurbeleid van Woningstichting Fien Wonen. Vele rechten en plichten zijn wettelijk bepaald in de Overlegwet en in het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector). Tevens is tussen Woningstichting Ominvera, nu Fien Wonen en de stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin een en ander is vastgelegd. LEES MEER

SociaalPlan

Algemeen: Het Sociaal Plan heeft betrekking op herstructureringsplannen en plannen voor ingrijpende woningaanpassingen in Hardinxveld-Giessendam. Het Sociaal Plan heeft als doel de rechten van huurders vast te leggen en regels af te spreken met betrekking tot de herhuisvesting en vergoedingen. Uitgangspunt van het Sociaal Plan is de op de datum van uitvoering geldende wet- en regelgeving op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

LEES MEER

Bestuur Huurdersorganisatie

De stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is samengesteld uit afgevaardigden alle wijken verdeeld over Hardinxveld-Giessendam. De diverse bewonerscommissie hebben het recht een vergadering van de stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam bij te wonen. Binnen de stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam wordt onderling een Dagelijks Bestuur gekozen die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, zoals verslaglegging, goede doorstroming van informatie en communicatie, en het onderhouden van contacten met en representatie naar andere partijen.

Fien Wonen

FIEN Wonen is een woningcorporatie met woningen in Hardinxveld-Giessendam en Zederik. We beheren onder andere eengezinswoningen, appartementen, grondgebonden woningen en seniorenwoningen. Wij zijn een sociale huisvester. Dit betekent dat wij voornamelijk huurwoningen aanbieden met een netto huurprijs tot € 710,68. Lees Meer

De Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen. Lees Meer

Huurcommissie

Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

Rechtspraak Huurzaken

Ik heb een vraag naar aanleiding van een procedure. Als u een vraag heeft naar aanleiding van een procedure bij de rechtbank of het gerechtshof, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het betreffende gerecht.!

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders