Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Nieuws

3 april 2019!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Huurverhogingsvoorstel Huurdersraad en HBZ

 

3 april 2019


Hardinxveld-Giessendam, Vijfheerenlanden, 3 april 2019 

Aan:

STICHTING FIEN WONEN
Rijnstraat 1
3371ST HARDINXVELD-GIESSENDAM

 

t.a.v. mw. E. ter Borg

Betreft: uw adviesaanvraag: Huurverhoging per 1 juli 2019  

Geachte mevrouw Ter Borg, beste Elisabeth,  

HBZ en HRHG ontvingen 27-02-2019 een aanvraag voor een gekwalificeerd advies voor de huurverhoging 2019 met het verzoek om uiterlijk 10-04-2019 te reageren. Aan dit verzoek geven wij graag gehoor.

In onze overwegingen hebben we er op gelet of we binnen de prestatieafspraken met onze gemeenten blijven.  

De Rijksoverheid publiceert jaarlijks één of meerdere MG-circulaires waarin de regelgeving omtrent de jaarlijkse huurverhoging in staat. HBZ en HRHG betreuren het dat deze circulaire nooit (digitaal) is meegezonden. Dan hadden we echt alle informatie gehad die we nu zelf hebben gevonden. Voor het eerst in 2018 heeft Fien Wonen een aantal uitzonderingen in de brieven naar de huurders geformuleerd die reeds ten minste vanaf 2016 van kracht waren:  

Uitzondering (2018)

Niet iedereen met een inkomen vanaf € 41.056,00 krijgt een inkomensafhankelijke huurverhoging. Van een inkomensafhankelijke huurverhoging zijn uitgezonderd:

Huishoudens waarvan één of meer leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.  

Chronisch zieken of gehandicapten.  

Wij betreuren het dat deze uitzonderingen pas vanaf 2018 (vorig) jaar zijn kenbaar gemaakt aan de huurders. Hierdoor kan het zijn dat er huurders zijn die de laatste jaren ten onrechte de extra inkomensafhankelijke huurverhoging betalen en daar hun verdere huurtermijn een extra financiële last van hebben, ook als hun inkomen weer daalt.

Met name de uitzonderingsregels voor chronisch zieken of gehandicapten zijn gecompliceerd. Daarom vragen wij om in de toekomstige brieven te vermelden dat de huurder bij twijfel contact op kan nemen met een woonconsulent van Fien Wonen die de huurder deskundig informeert, eventueel via een huisbezoek.  

Beide huurdersorganisaties zien de gemiddelde huurprijs stijgen. Aan de ene kant te verklaren want vanwege de inflatie stijgen de kosten voor Fien Wonen immers ook. Aan de andere kant is er het gevoerde beleid van Fien Wonen met de verwijzing naar de Position Paper en de begroting van Fien Wonen.  

Deze begroting wordt veel eerder opgesteld dan deze adviesaanvraag voor de huurverhoging waardoor de huurdersorganisaties ten dele achter de feiten aanlopen omdat er doelstellingen moeten worden behaald die reeds vooraf zijn gedefinieerd.

Wij willen voortaan graag vanaf het begin in dit proces worden betrokken. Eerst betrokken zijn bij het opstellen van de begroting waarbij we enig inzicht verkrijgen in de financiële speelruimte van Fien Wonen, daarna deze adviesaanvraag en soortgelijke aanvragen.  

Door de toenemende huurprijs lopen veel woningen naar de aftoppingsgrens voor huishoudens met een jaarinkomen van ten hoogste € 42.436,00. Om toch een juist woningaanbod te behouden komt het voor dat Fien Wonen door mutatie vrijkomende woningen aanbiedt met een lagere huur dan hun buren. Dat geeft een grote mate van onrust en onrechtvaardigheid.  

Ook om deze reden willen beide huurdersorganisaties de huren in dit prijsgebied zo min mogelijk laten stijgen. Daarom is de door u genoemde nullijn voor ons niet altijd van belang.

Ook huurders van een aantal woningen buiten de voornoemde doelgroep hebben de laatste jaren met een flinke huurverhoging te maken gehad. Deze huurverhogingen stapelen zich op en als deze huurders bijvoorbeeld 5 jaar terugkijken is de huurprijs echt flink gestegen. Ook deze huurders, die niet uw primaire doelgroep zijn, zijn onze leden.

Wij vinden het een zeer goede zaak dat u een aantal complexen die wellicht worden gerenoveerd of gesloopt en complexen onder de onderhoudsnorm ontziet!!  

In uw adviesaanvraag is één groep buiten beschouwing gebleven: de onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen per 1 juli 2019. Wij willen deze toch betrekken in ons advies. Ook dit zijn onze huurders. Zie punt 3.3 in de circulaire MG 2019-01.  

HBZ had op haar website een poll geopend die een week in bedrijf was. Ook bij ons staan de huurders aan top, we zijn immers zelf de huurders en we willen onze medehuurders actief betrekken. De uitslag van deze poll kwam redelijk overeen met de mening van de besturen van HBZ en HRHG.  

Voorstel van HBZ en HRHG voor de huurverhoging per 1 juli 2019 aan Fien Wonen luidt:

1. Een huurverhoging van maximaal 1,3 % voor sociale huurwoningen van huishoudens met een jaarinkomen tot € 42.436,00.  

2. Een huurverhoging van maximaal 4,5 % voor sociale huurwoningen van huishoudens met een jaarinkomen vanaf € 42.436,00.  

De overige voorstellen van Fien Wonen nemen we ongewijzigd over:  

3. Voor huurwoningen in de vrije sector (boven € 720,42) een huurverhoging doorvoeren van het wettelijke maximum 4,1 %.  

4. Voor onderstaande woningen die worden gerenoveerd of gesloopt of onder uw genoemde onderhoudsnorm een huurstijging van 0 % toepassen: a. Complex 801; Sluisweg 67-117 oneven en 118-140 (on)even te Hardinxveld-Giessendam;

b. Complex 809; Frederikstraat 1-23 oneven te Hardinxveld-Giessendam;

c. Complex 810; Boorstraat 16-34 even, 33-91oneven/ Pulsstraat 10-17 (on)even/ Stationsstraat 31-45 oneven te Hardinxveld-Giessendam;

d. Complex 811; Oranjestraat 4-10 even te Hardinxveld-Giessendam.  

5. Garages en parkeerplaatsen krijgen een huurverhoging van 1,6 %.  

De niet in uw adviesaanvraag meegenomen doelgroep:  

6. De onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen per 1 juli 2019. Ook bij deze huurders kijken we naar het jaarinkomen, maar geldt een maximale huurstijging van 3.1 %. 

Hoogachtend, ook namens alle bestuursleden,  

L. Smit

Bestuursvoorzitter vereniging Huurders Belang Zederik  

M. Stek

Bestuursvoorzitter stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

Lees HIER het besluit van Fien Wonen

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top