Thuis in wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2008!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Notulen

18 maart 2008

 

 

Notulen van de vergadering van de Stichting Huurdersraad en Omnivera,
gehouden op dinsdag 18 maart 2008 om 19.30 uur in de Rijnstraat 1. 

Aanwezig van de Stichting Huurdersraad:
M. Stek voorzitter
J. Kuippers secretaris
J.W.Heijkoop penningmeester 

Aanwezig van de Directie:
P.A. van der Priem directeur
T. Boerman voorzitter
Met kennisgeving afwezig:
C. de Vreede hoofd technische dienst 

1. Opening
De heer M. Stek opent de vergadering en heet een ieder een hartelijk welkom.  

2. Notulen vergadering 6 december 2007
Reactie van een lid van de huurdersstichting in de voorvergadering. Hoe het mogelijk is dat er na een lekkage in een badkamer van 23 jaar oud een huurverhoging wordt opgelegd na het uitvoeren van enige werkzaamheden. De heer Van der Priem informeert naar het adres. Het adres kon niet worden gegeven. Als adres gegeven wordt kan het worden uitgezocht. Algemene conclusie is na een reparatie volgt nooit een huurverhoging. 

Er is geïnformeerd wat de gevolgen zouden zijn voor de huurprijzen als de koopprijzen gaan dalen. De heer Van der Priem antwoordt, dat dit geen gevolgen heeft, omdat voor de huurprijs berekening de puntenwaardering wordt gehanteerd. 

De heer Stek informeert naar een reactie van Omnivera op het krantenartikel uit het Kompas, dat de heer Stek aan de heer De Vreede heeft uitgereikt in de vergadering van december 2007. In dit artikel stond vermeldt, dat de verkoop van de grond op de lange baan wordt geschoven en dat er een rem gezet moet worden op de verkoop van de grond.

De heer Van der Priem antwoordt, dat het de bedoeling van de Gemeente en Omnivera is, dat het Convenant wordt nagestreefd. Hierin heeft de Gemeente geen wijzigingen aangebracht. 

Verder geen op- of aanmerkingen de notulen worden goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken/mededelingen
Geen.

4. Wijziging bestuursmodel en statuten (ter bespreking/goedkeuring)
Conclusie er wordt veel van de Raad van Commissarissen gevraagd. De heer Stek merkt op, dat de Stichting Huurdersraad het op prijs stelt als de heer Bilstra en mevrouw Egas een keer een vergadering van hen zou willen bijwonen. De heer Van der Priem dient dit verzoek bij hen in. 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en wordt er goedkeuring gegeven. 

5. Reglement Raad van Commissarissen, Integriteitcode en Klokkenluiderregeling (ter informatie)
Reglement Raad van Commissarissen

Blz. 4 punt 2. Hier staat: daar waar de wijziging van het reglement de bevoegdheden van de directeur raakt, behoeft het instemming van de directeur. De heer Boerman merkt hierover op,

dat er wordt bedoeld dat de RvC niet zomaar wijzigingen kan invoeren. Dit moet altijd worden voorgelegd aan de directeur-bestuurder.  

Blz. 5 punt 6. De huurdersraad wordt, indien zich een vacature voor de door hem voor te dragen zetel voordoet, door de RvC geïnformeerd over het profiel van het voor te dragen lid. Het lid zal worden voorgedragen door de huurdersraad dient evenals de overige leden van de RvC zoveel mogelijk te voldoen aan de profielschets zoals die is opgesteld door de RvC.

Opmerking: de profielschets is best zwaar. De heer Kuipers merkt hierover op, dat de heer Bilstra over twee jaar op eigen verzoek aftreedt (overgangsregeling RvC). Hoe wordt dit dan ingevuld hij was een huurder. De heer Van der Priem antwoordt dat het niet perse weer een huurder hoeft te zijn. Je hebt leden op voordracht huurder en leden die op voordracht geen huurder hoeven te zijn. 

Blz. 9 lid 2.

De RvC stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur vast op basis van functieclassificatie en functiebeschrijving. De heer Kuipers merkt hierover op, dat in de vorige vergadering werd meegedeeld dat het C.A.O. wordt nageleefd. In dit artikel staat niets over de C.A. vermeld. De heer Van der Priem antwoordt dat hij gelijk heeft. Dit staat wel aangegeven in de Convenance code. De adviesregeling van de commissie Iseboudt wordt nageleefd. 

Blz. 11 punt 4.

Voor de leden van de RvC wordt door Omnivera desgewenst een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van Omnivera. Eens in de vier jaren wordt de gewenstheid hiervan bezien.

De heer Kuipers informeert of er voor de leden van de Huurdersstichting geen verzekering wordt afgesloten. De heer Van der Priem antwoordt geen aansprakelijkheidsverzekering, maar wel een ongevallenverzekering. 

Blz. 19 punt f.

* Externe verslaglegging. Melding van de hoofdlijnen van het remuneratierapport. Er wordt geïnformeerd wat hier mee wordt bedoeld. De heer Van der Priem antwoordt, dat hier de rapportage planning/functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder bedoelt wordt.
* Over de Integriteitcode zijn geen op- of aanmerkingen.
* Klokkenluiderregeling

Rechtsbescherming. Dit onderwerp gaf wat discussie. Er is immers altijd iets aan de hand als er zich iets voordoet. Een moeilijke situatie. De heren Boerman en Van der Priem beamen dit. De vertrouwenspersoon is de heer Bilstra. De heer Stek merkt hierover op dat men dit een goede keus vindt. De heer Van der Priem merkt hierover verder nog op, dat het belangrijk is dat men weet dat men niet bang hoeft te zijn om zich te uiten. We praten niet over eigenbelang, maar over het algehele belang van de organisatie. Dit ter voorkoming van schade voor de organisatie, aldus de heer Van der Priem. 

6. Verkoop gemeentelijk woningbedrijf Giessenlanden
De leden van de Stichting huurdersraad zijn unaniem positief over deze eventuele schaalvergroting en hopen dat de overname gaat lukken.
Op 14 april vindt de presentatie plaats van alle gegadigden. Na de presentatie wordt het programma van eisen verstrekt in verband met de bieding door Omnivera en collega concurrenten corporaties. De bieding wordt 13 mei 2008 ingediend. De verwachting is dat er midden juli duidelijkheid is. Conclusie Omnivera heeft een goed gevoel bij deze overname, ongeveer dezelfde denkwijze. Omnivera gaat er voor. 

7.Stand van zaken nieuwbouw in uitvoering en in voorbereiding
De Blauw Zoom

De bouw verloopt voorspoedig, echter niet geheel volgens de oorspronkelijke planning. Er wordt geïnformeerd wat de reden hiervan is. Reden o.a. dat de materiaal leveringen en de nutsbedrijven op zich lieten wachten. 

De heer Van der Priem antwoordt, dat de a.s. huurders voor zich zelf prognoses hadden bedacht en die worden nu niet gehaald. Op zich zijn het aantal werkbare dagen niet overschreden. Je kunt er dan ook niets aan doen. De aannemer had aan Omnivera aangegeven in een bouwvergadering dat de oplevering over 6 weken kon plaatsvinden. Helaas bleek dit een vergissing te zijn van de aannemer. Hogere productie was geen haalbare optie vanwege levertijd van de materialen etc. 

De heer Kuipers merkt op, dat er  nu wel mensen zijn die schade hebben omdat zij afspraken hebben gemaakt enz. enz. Vraag van de heer Kuipers is wie draait hiervoor op. De heer Van der Priem antwoordt, dat hij altijd bereid is om met mensen een gesprek aan te gaan en dan de situatie te bespreken. In deze situatie is er sprake van overmacht. Het blijkt meer en meer, dat een opleverdatum met informatie van 6 weken vooraf een groot probleem is. Hierop moeten wij helaas gaan inspelen met vaste opleverdatum van 3 weken vooraf in plaats van 6 weken.

8. Rondvraag

Het toegevoegde agendapunt wijziging overeenkomst van samenwerking­ Statuten Huurdersraad is aangenomen met betrekking tot de wijziging tenaamstelling Stichting Huurdersraad.  

Discussie over vergaderschema. Opgelost omdat de leden van het bestuur nu alsnog een kopie hebben gekregen van het laatste vergaderschema. 

Men informeert of het mogelijk is dat men tussentijds bijvoorbeeld kwartaalcijfers kan ontvangen in plaats van alleen maar het jaarverslag. De heer Van der Priem antwoordt, dat de Huurdersstichting hier in principe geen eindverantwoordelijke in is. Men heeft hierin alleen een adviserende rol. De heer Van der Priem merkt op, dat hij over de vraagstelling wil nadenken. 

De heer Kuipers merkt namens de leden van de Huurdersstichting op dat men het op prijs zou stellen 1x per jaar met alle leden van het RvC en huurdersstichting zou willen bijeenkomen. De heer Van der Priem merkt hierover op dat hij hier nog op terugkomt. 

De heer Stek deelt voor de algemene hr/vergadering het rooster van aftreden mee.

Mevr. E. van Houwelingen-Honkoop aftredend niet herkiesbaar.
Mevr. N. Koppelaar aftredend, moet nogmaals worden benaderd. 
De heer M. Stek aftredend, herkiesbaar. 

Er wordt geïnformeerd wanneer men de tekst moet aanleveren voor de algemene huurdersvergadering en voor de Woonwijzer. De heer Van der Priem laat dit nog weten.

De heer Stek informeert of er al plannen zij over de invulling van de avond. De heer Van der Priem antwoordt, dat we over onze nieuwbouw plannen willen vertellen. Ook is Habitat uitgenodigd om te spreken.

De heer Kuipers informeert naar de Vijver in de F. Halsstraat, dit in verband met de lage waterstand. De heer Van der Priem antwoordt hier met de Gemeente in overleg over te zijn. Het antwoordt willen we schriftelijk van de Gemeente ontvangen. 

De heer Kuipers heeft de vraag gehad of het een idee zou zijn om de ramen van badkamers die een daglicht functie hebben te voorzien van melkglas. De heer Van der Priem antwoordt dat dit geen goed idee is. 

De heer Stek heeft de vraag gehad van de bewoner van de Sluisweg 83 betreffende het bovenlicht in de keuken. Het is nu dichtgemaakt en men vindt dat men nu niet meer voldoende kan ventileren. De heer Van der Priem laat dit uitzoeken en het antwoordt wordt dan aan de heer Stek gegeven. 

De heer Van der Priem kaart het KWH aan. De heer Van der Priem memoreert aan vorig jaar. Het was toen een landelijk congres. Nu worden er in drie plaatsen bij de genomineerde corporaties congressen gegeven. Er vindt dus een congres plaats in Hardinxveld Giessendam. We zijn dus bij de 3 genomineerde. We weten dat we een plaatsje hebben. Op vrijdagochtend 25 april 2008 gaat dit plaatsvinden. Deze ochtend wordt de uitslag door KWH bekend gemaakt. Er moet ook namens Omnivera een panel zijn waarin diverse mensen plaatsnemen. Gedacht wordt aan wethouder Cor de Jong, Heidi Ruis de directeur van de zorginstellingen, de voorzitter of secretaris van de Stichting Huurdersraad.

9. Sluiting
De heer Stek bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

J.Kuipers                                                                 M. Stek

Secretaris                                                               voorzitter

 

 

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders

Site powered by Dinxvld