Thuis in wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2008!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Notulen

17 september 2008

 

 

Notulen van de vergadering van de Stichting Huurdersraad en Omnivera,
gehouden op woensdag 17 september 2008 om 19.30 uur in het kantoor van Omnivera aan de Rijnstraat 1. 

Aanwezig van de Stichting Huurdersraad:
M. Stek voorzitter
J. Kuipers secretaris
J.W. Heijkoop penningmeester 

Aanwezig van de Directie:
P.A. van der Priem directeur/bestuurder
C. de Vreede hoofd technische dienst 

Aanwezig van de Raad van Commissarissen:
T. Boerman voorzitter RvC                                                          

Notulist: Mevr. A. Slob-Stuij

1. Opening
De heer M. Stek opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

De heer M. Stek stelt voor agendapunt 7, voor agendapunt 6 te behandelen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

2. Notulen vergadering 18 maart 2008
Op de notulen van de vergadering van 14 mei 2008 heeft de Stichting Huurdersraad Omnivera geen op- of aanmerkingen. 

3. Ingekomen stukken/mededelingen
3.1 Ingekomen stukken

Brief 26 augustus 2008. Genoemde brief zal behandeld worden bij het agendapunt 7;

Bouwontwikkelingen locaties Fort, Uranusstraat en Kon. Wilhelminaschool Jupiterstraat. 

3.2 Mededelingen
Verkoop gemeentelijke woningbedrijf Giessenlanden aan woningcorporatie CWL, Leerdam. Omnivera heeft een goed bod gedaan, zowel volkshuisvestelijk als financieel. Helaas is de keuze op een andere corporatie gevallen. De heer Van der Priem geeft aan dat onduidelijk is wat het criterium is geweest om te kiezen voor een andere corporatie. Naar alle waarschijnlijkheid een politieke keuze. Op gemeentelijk niveau wordt al samengewerkt. Eind september 2009 staat een evaluatie gepland met adviesbureau Atrivé. Onderling zijn de aanbiedingsbedragen bij de verschillende corporaties die een bod hebben uitgebracht bekend. Van CWL niet, aangezien de Gemeente Giessenlanden nog in een onderhandelingsfase zit. De heer J. Kuipers vraagt of bij alle corporaties de vraagstelling hetzelfde was. De heer Van der Priem bevestigt dit, doch geeft aan dat omstandigheden bij iedere corporatie weer anders zijn. De heer Van der Priem benadrukt nogmaals dat het bod, gedaan door Omnivera een goed bod was en dat Omnivera op gevraagde elementen als huurprijs, onderhoud en vraaghuurpercentage zeker zeer hoog scoort.

4. Projectontwikkeling bestemmingsplan De Blauwe Zoom
De heer Stek merkt namens de Stichting Huurdersraad op, dat er nog een aantal vragen zijn binnen de Stichting inzake de verdeling naar de woningen in de huurklasse middelduur/duur. De heer Van der Priem geeft aan dat de verdeling van de huurprijzen wordt gedaan door de politiek en afhankelijk is van de grondprijs. Wel merkt hij op dat in Hardinxveld-Giessendam er geen behoefte is aan woningen met huurprijzen boven de € 1.200,-- en Omnivera zeker geen belangstelling heeft voor het grote genoemde aantal van 64 woningen. Afhankelijk van de markt is een klein aantal woningen in deze prijsklasse per project te bespreken. P.A. van der Priem geeft aan dat de huidige huurprijsindicatie inflatievolgend is. In De Blauwe Zoom wordt beurtelings goedkoop en middelduur/duur gebouwd. De laatste sector is nu aan de beurt. De heer Stek geeft aan dat de Stichting Huurdersraad niet negatief staat tegen financiering van de onrendabele top door verkoop van huidige duurdere woningen. 

De Stichting vindt het moeilijk verkoopbaar om gelden, verkregen uit de verkoop van goedkope woningen, aan te wenden voor de onrendabele top van duurdere woningen.

De heer Kuipers vraagt hoe Omnivera in het bezit komt van de huurwoningen. De Gemeente heeft een samenwerkingsverband met gebr. Blokland, wat zuiver als strategisch keuze gezien kan worden. Omnivera schuift aan. P.A. van der Priem geeft aan dat Omnivera best een lastige positie heeft in de onderhandelingen en moet afwachten wat haar invloed is. Vooralsnog is project Syndion het vertrekpunt en onderhandelingen volgen op basis van dit punt. Gebr. Blokland kan tenslotte ook kiezen voor een andere verhuurder. De heer Kuipers vraagt ook of er bij projectontwikkelingen gekeken wordt naar de energie-ontwikkeling. C. de Vreede geeft aan dat er een studie is naar de warmtepompen. Kiezen voor alternatieve energie is nu nog een maatschappelijke keuze. Het kostenvoordeel is negatief. Bovendien senioren en mensen die zorg nodig hebben willen graag warmer zitten dan de 20 graden die haalbaar is met alternatieve energiebronnen. 

5. Bespreking projecten nieuwbouw/renovatie in voorbereiding en uitvoering 

Nieuwbouw
De Blauwe Zoom (1e fase)

De Stichting Huudersraad heeft geen opmerkingen over genoemd project. 

Peulenhof
PP geeft aan dat eiser C. de Ruiter bezwaar gaat indienen tegen het besluit van de Raad van Staten van 13 augustus 2008 waarin het ingestelde hoger beroep tegen de verleende sloopvergunning ongegrond verklaard is. Nogmaals zullen dezelfde argumenten ter spraken komen, wat jammer genoeg vertraging kan opleveren.  

Op de vraag van de heer Heijkoop of fase 1 binnen de planning gereed zal zijn, kan positief geantwoord worden. Op 1 oktober 2008 zijn RvC, teamleden Omnivera en de leden van de Stichting uitgenodigd om een kijkje te nemen in de opgeleverde woningen.

P.A. van der Priem geeft aan dat een stukje vakmanschap te zien is van de bovenste plank, en dat de snelheid waarmee nu gewerkt wordt niet heeft ingeboed op de kwaliteit. 

Merwedestraat
De Stichting Huurdersraad heeft geen opmerkingen over genoemd project. 

Wibautstraat
De Stichting Huurdersraad heeft geen opmerkingen over genoemd project. De bijgevoegde schetsplannen zijn besproken binnen de Stichting.  

Spoorweg/Frederikstraat
C. de Vreede geeft aan dat op dit plan al de stedenbouwkundige en de goedkeuring Welstand is ontvangen. In december volgt meer informatie. Het plan past perfect bij de rest van de bebouwing van de wijk Over ’t Spoor. 

Calvijn-Mavo locatie
C. de Vreede informeert het dagelijks bestuur van de Stichting Huurdersraad over de huidige stand van zaken. Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, B.M. van Houwelingen en Omnivera voor de bouw van een kerk en 12 huurappartementen. Tijdens de informatie-avond van 11 september 2008 is aangegeven dat de gevelpartij er wat speelser uit mag komen te zien. Aangezien alle processen nog moeten starten wordt de start van de bouw niet voor 3e kwartaal 2009 verwacht. Vooral bij de bouw van de kerk dienen wijzigingen en aanvullingen teruggekoppeld te worden aan de kerkleden, wat ook de nodige vertraging oplevert. J. Kuipers vraagt of er geen bezwaren zijn i.v.m. fijnstof. De heer Van der Priem geeft aan dat dit niet het geval is. 

Renovatie

Complex 190  30 woningen Peulenlaan
De Stichting Huurdersraad heeft geen vragen over deze renovatie.

De heer De Vreede geeft aan dat bewoners bij complex 190 zeer tevreden zijn over het verloop van het werk en het uitvoeren van de werkzaamheden door B.M. van Houwelingen. 

Complex 170/180
De Stichting Huurdersraad heeft geen vragen over deze renovatie.
De heer C. de Vreede geeft aan dat ook bij dit complex de werkzaamheden worden uitgevoerd door B.M. van Houwelingen.
 

Complex 100
C. de Vreede geeft aan dat de inventarisatie nog volop in gang is.

Verdere informatie volgt op een later tijdstip. 

7. Bouwontwikkelingen locaties Fort, Uranusstraat en Kon. Wilhelminaschool Jupiterstraat.
De heer Van der Priem geeft een toelichting naar aanleiding van brief 2008-574.

Omnivera heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil graag huizen/scholen bouwen. Doch de belangen van de huidige bewoners moeten niet vergeten worden. Er hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden i.v.m. schaduw voor vooral de bewoners. 

Omnivera heeft bij de Gemeente een aantal keer het belang van betrokkenheid van omwonenden kenbaar gemaakt. Helaas heeft de Gemeente hier niets mee gedaan.

Op de voorlichtingsavond en de weken daarna hebben bewoners hun onvrede geuit over de massaliteit van de woningen. Om belangen van huidige huurders duidelijk te maken heeft Omnivera genoemde brief naar de Gemeente gestuurd en heeft er een gesprek plaats gevonden. Van der Priem geeft aan duidelijk naar de Gemeente te hebben aangegeven dat Omnivera partij wil blijven bij de onderhandelingen en wil uitzoeken naar een middenweg.

Een aantal opmerkingen worden nog geplaatst naar aanleiding van de uitleg.o.a:

J.Kuipers vraagt hoe het gaat met het parkeren/ de toegankelijkheid voor invaliden en de vuilnis? De heer De Vreede geeft aan dat dit in een later stadium aan de orde zal komen.  

J.W. Heijkoop geeft nog aan dat de Gemeente waarschijnlijk heeft gekozen voor het plan wat het meeste geld opbrengt. De heren De Vreede en Van der Priem vermoeden dit.  

J.W. Heijkooop vraagt of Omnivera verplicht is woningen af te nemen. P.A. van der Priem antwoordt dat dit niet het geval is, en dat er goed gekeken gaat worden naar de verhuurbaarheid, doch het is ook in het belang van Omnivera om partij te blijven. 

6. Studie toekomst wijk Boven-Hardinxveld
Er is enige commotie ontstaan naar aanleiding van publicatie op de website van de Stichting Huurdersraad.
De heer Stek geeft namens de Stichting Huurdersraad een korte toelichting en biedt namens de Stichting haar excuses aan voor de publicatie op de website. Binnen de Stichting Huurdersraad is de afspraak gemaakt dat voordat publicaties op internet verschijnen dit via de voorzitter moet lopen. Zijn er vragen of onduidelijkheden zal er contact opgenomen worden met Omnivera.  

P.A. van der Priem geeft aan dat nogmaals zal worden vastgelegd dat wijkinformatie doorgegeven zal worden aan de Stichting Huurdersraad. 

8. Rondvraag.

De heer J. Kuipers krijgt regelmatig mail binnen met op-/aanmerkingen ten aanzien van Omnivera en vraagt zich af wat hij hiermee moet doen. De heer P.A. van der Priem geeft aan dat de mail doorgestuurd kan worden naar secretariaat@omnivera.nl. Medewerkers van Omnivera zullen de mail in behandeling nemen. 

9. Sluiting
De heer Stek bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

J.Kuipers                                                                 M. Stek

Secretaris                                                                voorzitter

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders

Site powered by Dinxvld