Thuis in wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2008!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Notulen

17 december 2008

 

 

Notulen van de vergadering van de Stichting Huurdersraad Omnivera,
gehouden op woensdag 17 december 2008 om 19.30 uur in het kantoor van Omnivera aan de Rijnstraat 1. 

Aanwezig van de Stichting Huurdersraad:
M. Stek voorzitter
J. Kuipers secretaris
J.W. Heijkoop penningmeester

Aanwezig van de Directie:
P.A. van der Priem directeur/bestuurder
 C. de Vreede hoofd technische dienst 

Aanwezig van de Raad van Commissarissen:
T. Boerman voorzitter RvC                                                      

Notulist: Mevr. Y. Alderliesten 

1. Opening
De heer M. Stek opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 

2. Notulen vergadering 17 september 2008
Op de notulen van de vergadering van 17 september 2008 heeft de Stichting Huurdersraad Omnivera geen op- of aanmerkingen. 

3. Ingekomen stukken/mededelingen
Omnivera geen.
De Stichting Huurdersraad van Omnivera heeft wel ingekomen stukken. Wil dit bij de rondvraag aan de orde brengen. De vergadering gaat hiermee akkoord.  

4. Bespreking projecten nieuwbouw/renovatie in voorbereiding/uitvoering

Nieuwbouw

De Blauwe Zoom (1e fase)
De Stichting Huurdersraad heeft geen opmerkingen over genoemd project.
 

Peulenhof
De Stichting Huurdersraad heeft geen opmerkingen over genoemd project. 

Merwedestraat
De Stichting Huurdersraad heeft geen opmerkingen over genoemd project.
 

Wibautstraat
De Stichting Huurdersraad heeft geen opmerkingen over genoemd project. 

Locatie Calvijn (Kerk en woningen
Inmiddels heeft verdere uitwerking van het ontwerp door de Architect in overleg met de partijen plaatsgevonden. Er zijn wel bezwaren vanuit de Maasstraat binnengekomen. Er wordt geïnformeerd wat voor bezwaren het zijn. De heer De Vreede antwoordt, dat ze bezwaar hebben tegen het feit dat de nieuwbouw wat dicht bij de woningen komt. Ook een bezwaar is dat het plan hoger wordt, dan de oorspronkelijke bebouwing. Ook de parkeerplaatsen vinden zij te dicht bij hun woningen komen. Omnivera is van mening, dat de bouwplannen in een goede verhouding staan tot de omliggende bebouwing. 

Over ’t Spoor 2
De stedenbouwkundige heeft een plan opgesteld. Het plan bestaat uit 18 eengezinswoningen. Architect Weeda Van der Weijden is gevraagd een schetsontwerp te maken. De Stichting Huurdersraad Omnivera vraagt of zij die ook kunnen inzien. De heer De Vreede antwoordt, dat het hem een goed idee lijkt de tekening bij de vergaderstukken te laten voegen als de tekening definitief is. 

De Blauwe Zoom- Syndion
De Stichting Huurdersraad heeft geen opmerkingen over genoemd project. 

Onderhoud en Renovatie in voorbereiding en uitvoering
De Stichting Huurdersraad heeft geen op- of aanmerkingen.
 

5. Studie naar de toekomst wijk Boven-Hardinxveld (ter informatie)
In opdracht van Omnivera wordt door Atrivé een studie uitgevoerd naar de toekomst van een gedeelte van de wijk Boven-Hardinxveld. De rapportage wordt in januari/februari van 2009 verwacht.

De Stichting Huurdersraad Omnivera is bezorgd over de verpaupering in sommige straten.
Hierover is bij Omnivera niets bekend. Dit ligt aan de bewoners zelf.
 

6. Bouwontwikkelingen locaties Fort, Uranusstraat en Kon. Wilhelminaschool Jupiterstraat (ter informatie)
De Stichting Huurdersraad Omnivera heeft geen op- of aanmerkingen.
De heer Van der Priem merkt op, dat de Gemeente de mogelijkheden aan het onderzoeken is van het bouwplan. 

7. Beleidsplan 2009-2013 “Omnivera maakt kwaliteit waar” (ter bespreking/ter advisering)
Blz. 4  2.0 Missie. Kopje betrokken. De zin: de komende jaren zal Omnivera aandacht besteden aan het opzetten van klantenpanels. De Stichting Huurdersraad Omnivera informeert naar het verschil van zo’n panel met de huurdersraad. De heer Van der Priem deelt mee, dat men al bij veel corporaties in den lande hiermee werkt. Als Omnivera ook hiermee wil gaan werken, dan gaat dit in goed overleg met de huurdersraad. Omnivera denkt aan projectgewijs werken. Voorbeeld een panel voor renovatie. 

Blz. 6  3.0 Visie. 7e alinea. Verder wil Omnivera sociale koopwoningen bouwen met een MGE (Maatschappelijk Gebonden Eigendom) constructie. Deze woningen zijn bestemd voor kopers met beperkte financiële middelen. Deze goedkope woningen moeten ook blijvend beschikbaar zijn voor deze groep kopers. De Stichting Huurdersraad Omnivera informeert hiernaar. De heer Van der Priem deelt mee, dat men aan nieuwbouw moet denken met een terugkoop functie.  

Blz. 15/16  5.4.3. Leefbaarheid, veiligheid, woonwinkel. De Stichting Huurdersraad Omnivera vindt de woonwinkel een goed initiatief met een breed assortiment. Zij geven als suggestie dit uit te breiden met goed inbraakwerend hang- en sluitwerk. De heer De Vreede geeft aan deze suggestie in overweging te nemen. 

Blz. 20  6.5.1  Woon-/zorgcomplexen tekst: Gelet op de grote regionale behoefte aan een dergelijke huisvestingsvorm moet in Hardinxveld-Giessendam nog een dergelijke cluster gebouwd worden. De locatie van de school aan de Stationsstraat is hiervoor uitermate geschikt. De Stichting Huurdersraad Omnivera informeert of deze locatie al voor Omnivera bestemd is. De heer Van der Priem antwoordt dat dit niet het geval is. Omnivera heeft aangegeven bij de Gemeente, dat we voor deze locatie interesse hebben. 

Blz. 25  8.1.5  vaststelling redelijke huurprijs. Dit heeft wederom in de voorvergadering van de Stichting Huurdersraad tot discussie geleid. De heer Van der Priem licht het volgende toe. De huurharmonisatie bij de jaarlijkse huurverhogingronde is sinds 2007 door de Minister voorlopig in de ijskast gezet. Wel is van toepassing de huurharmonisatie ineens bij  mutatiewoningen. Deze harmonisatieverhoging wordt vastgesteld op basis van het woningwaarderingsstelsel en het vraaghuurpercentage, hetgeen voor 2009 is vastgesteld op 70% van de maximale redelijke huurprijs
(2008: 68%). Uit deze harmonisatieverhoging wordt de woningverbetering/woningrenovatie gefinancierd voor mutatiewoningen. Voor gewoon onderhoud wordt er nooit extra huur doorberekend. 

Na renovatie is de woning voorzien van meer luxe dan de woning van je buurvrouw/buurman, welke niet gerenoveerd is. Logisch, dat je hiervoor dan ook meer huur betaald dan hen. 

Voor de zittende huurders geldt per 1 juli alleen de trendmatige huurverhoging, welke is gebaseerd op de inflatie per december. 

Verder geen op- of aanmerkingen. De Stichting Huurdersraad Omnivera geeft een positief advies. 

8. Meerjarenprognose (ter bespreking/ter advisering) 

Meerjarenplanning Onderhoud & Woningverbetering 2009-2013
Blz. 4 kopje energielabel. Voor vervanging van enkel glas is voor de periode vanaf 2009 t/m 2016 wel budget beschikbaar zonder dat daarvoor direct een huurverhoging gevraagd moet worden. Er wordt geïnformeerd of dit ook voor dubbelglas boven geldt. Bedoeld wordt het vervangen van enkelglas door dubbelglas bij kozijnrenovatie. 

De Stichting Huurdersraad Omnivera heeft een positief advies gegeven. 

Financiële meerjarenbegroting 2009/2013
De Stichting Huurdersraad Omnivera heeft een positief advies gegeven. 

9. Tussenstand activiteiten beleidsplan 2008 (ter informatie/bespreking)
De Stichting Huurdersraad Omnivera heeft geen op- of aanmerkingen. 

10. Bouwplanontwikkeling Syndion (ter informatie/bespreking)
Blz. 17 de Stichting Huurdersraad Omnivera informeert wat je dan laat vervallen bij de genoemde eventuele bezuinigingen.
De heer Van der Priem antwoordt per woonlaag een groepskamer, huiskamer.

Gelet op het zorg- en welzijnsbelang van deze doelgroep acht Omnivera het niet verantwoord om deze bezuinigingen door te voeren. Dit impliceert dan wel een hogere onrendabele uitgaven bij deze nieuwbouw.

De Stichting Huurdersraad is positief over dit plan. 

11. Aankoop 12 appartementen Peulenhof (ter bespreking/advisering)
De huurappartementen op de locatie Albert Heijn moet zijn koopappartementen.
De heer Van der Priem merkt op dat Omnivera met deze actie is gekomen om het plan te kunnen realiseren. Omnivera hoopt na de zomer te kunnen starten met de koopwoningen. 

De Stichting Huurdersraad heeft een positief advies gegeven. 

12. Prestatieafspraken Gemeente/Omnivera (ter informatie/bespreking)
Deze stukken waren niet bij de vergaderstukken gevoegd. De heer Van der Priem antwoordt, dat dit nog deze week wordt nagezonden.

13. Rondvraag
De Stichting Huurdersraad Omnivera heeft het als zeer positief ervaren dat mevrouw Egas en de heer Bilstra bij de voorvergadering van hen aanwezig waren. Van hen hebben zij ook de het vergaderschema gezien en intern besproken. Er zijn twee data in de voorvergadering verzet. De voorvergadering in september wordt 8 september 2009 en de voorvergadering in december wordt 2 december 2009. Wordt aangepast en aan iedereen alsnog verzonden. 

Mevrouw Van Son heeft vragen van buurtbewoners ontvangen. Dit is door hen schriftelijk vastgelegd. Deze bescheiden worden aan de heer De Vreede uitgereikt. De heer De Vreede bekijkt globaal de inhoud hiervan en merkt op dat het hem een goed idee lijkt mevrouw Van Son uit te nodigen. 

14. Sluiting
De heer Stek bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

J.Kuipers                                                                M. Stek

Secretaris                                                              voorzitter

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders

Site powered by Dinxvld