Thuis in wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2008!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Notulen van de Algemene Huurdersvergadering

27 mei 2008

 

 

Samenvattend verslag van de Algemene Huurdersvergadering van Woningstichting “Hardinxveld-Giessendam”,
gehouden op 27 mei 2008 in Restaurant Kampanje aan de Troelstrastraat 5. 

Aanwezig:
Naast de raad van commissarissen, directie en MT-leden van Omnivera zijn er 25 huurders aanwezig, inclusief de leden van de Huurdersstichting. 

1) Opening en welkom door de heer Stek, voorzitter van de Huurdersstichting. 

2) Tirza van Hal van Habitat for Humanity geeft een presentatie over wat de organisatie doet. Omnivera heeft een donatie gedaan van € 8.750,00 naar aanleiding van de opening van het nieuwe kantoor in september 2007. Hiervoor kunnen door Habitat 7 huizen worden gebouwd in Maturai, India. Na de indrukwekkende presentatie reikt de heer Van der Priem een cheque uit ter waarde van € 3.750,00, waarvoor nog eens 3 huizen gebouwd kunnen worden. 

3) De notulen van de Algemene Huurdersvergadering van 29 mei 2007 worden doorgenomen.

De heer Van Bennekum vraagt naar aanleiding van punt 9 hoever Omnivera is met het energielabel.

De heer De Vreede zegt dat 95% van de woningen is geïnventariseerd en voorzien van een label. Bij mutatie probeert Omnivera een hoger energielabel te krijgen door bijv. extra isolatiemaatregelen toe te passen. 

De heer Van Bennekum vraagt of het al zeker is dat de galerijvloer aan de Jupiterstraat wordt verhoogd. In punt 13 Onderhoudsplanning van deze vergadering wordt hierop verder ingegaan. 

Hierna worden de notulen goedgekeurd en ondertekend. 

4) De heer Stek doet verslag van de activiteiten van de Stichting huurdersraad in het jaar 2007. De Huurdersraad wordt ingelicht over financiële zaken, nieuwbouw-projecten, jaarverslag en begrotingen. In 2007 is zij ingelicht over de verandering van 3-laags naar 2-laags bestuursmodel. De Huurdersraad heeft hieraan haar goedkeuring verleend. 

De huurdersraad heeft inhoudelijk meegepraat over de overname van Woningbedrijf Giessenlanden, waarin Omnivera ook een bod heeft gedaan. De huurdersraad heeft positief geadviseerd hierover, omdat zij schaalvergroting binnen de regio wenselijk acht. 

De heer Sommeijer reageert hierop als volgt. De huurdersraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Omnivera, maar bewonerscommissies worden helaas niet altijd goed geïnformeerd door Omnivera over lopende zaken die betrekking hebben op huurders. Heeft de huurdersraad hier ook last van? De heer Stek geeft aan dat de huurdersraad altijd goed wordt geïnformeerd.

De heer Sommeijer verzoekt de Huurdersraad contact te houden met de bewonerscommissies. 

De heer Van der Priem geeft aan te weten wat de heer Sommeijer bedoelt. Het gaat om de plannen rondom het nieuwbouwproject op de locatie Wilhelminaschool. Hij geeft aan dat dit in de beleidsnota van Omnivera staat omschreven als planstudie. Omnivera wil graag haar inbreng geven als verhuurder om zo te proberen er het beste uit te halen voor haar huurders. Voor Omnivera is het plan nu nog steeds niet optimaal, maar wel beter geworden.

Omnivera heeft de brief van de bewonerscommissie aan de gemeente ondersteund. Daarmee steunen we dus ook de huurders. Omnivera heeft tevens de Gemeente en projectontwikkelaar Gebr. Blokland aangemoedigd op korte termijn een voorlichting te organiseren. 

5) De heer Van Bennekum, de heer Sommeijer en de heer De Vreede worden benoemd als leden van het stembureau.

Mw. E. van Houwelingen-Honkoop neemt afscheid van de huurdersraad en krijgt een cadeaubon en bloemen aangeboden. Zij wordt bedankt voor haar inzet.
De verkiezing vindt plaats. Vervolgens worden eerst agendapunt 8 en 9 van de agenda behandeld, waarna de uitslag van de stemming zal worden bekend gemaakt.  

6) De heer Van der Priem geeft een korte toelichting op het jaarverslag 2007. Onder de aanwezigen zijn geen vragen hierover. 

7) De heer Van der Priem geeft een korte toelichting op de beleidsnota 2008. Onder de aanwezigen zijn geen vragen hierover. 

8) De uitslag van de stemming is als volgt. Er zijn 27 stemmen uitgebracht, waarvan 27 voor de heer M. Stek en 27 voor mevrouw N. Koppelaar-Put.
Beiden zijn nu herkozen voor een periode van 4 jaar. Twee vacatures blijven. Wellicht zijn hiervoor volgend jaar kandidaten uit de nieuwe wijk De Blauwe Zoom. 

9) Pauze 

10) De heer C. de Vreede presenteert het nieuwbouwplan Omnivera/Syndion in De Blauwe Zoom. Hier komen 20 appartementen voor mensen met een niet-aangeboren lichamelijke handicap. 

Mw. Advokaat vraagt of de woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens zijn. De heer De Vreede antwoordt dat dit voor een éénpersoonshuishouden is.
Men streeft ernaar om eind 2008 met de bouw te starten.  

11) De heer De Vreede presenteert de uitslag van de meting van het KWH (Stichting Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) over 2007 waarbij Omnivera voor het tweede achtereenvolgende jaar als beste Nederlandse corporatie is betiteld op het gebied van dienstverlening aan de klant. 

12) De heer Van der Priem geeft een korte toelichting op het huurbeleidsplan 2008. Geen van de aanwezigen heeft hierover vragen. 

13) Er zijn geen vragen over de onderhoudsplanning 2008. Een groot aantal projecten is reeds in uitvoering. 

14) De heer Van der Priem geeft een korte toelichting over de verkoop van het Gemeentelijk Woningbedrijf Giessenlanden. Zes corporaties uit de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden en omgeving zijn uitgenodigd door de gemeente Giessenlanden. Op 14 april 2008 hebben deze corporaties ieder een presentatie gegeven aan het gemeentelijk bestuur van Giessenlanden. Op 14 mei 2008 is door Omnivera een bod uitgebracht. Wij verwachten medio juli 2007 de uitslag. 

De heer Sommeijer vraagt of Omnivera inzicht heeft in het woningbestand van Giessenlanden. De heer Van der Priem antwoordt dat hij weet dat de woningen technisch op peil zijn gehouden, maar dat er geen aanvullende maatregelen op het gebied van woningverbetering zijn getroffen. Het woningbezit is redelijk gedateerd. Omnivera heeft een adviesbureau ingehuurd om hen te begeleiden bij dit traject. 

15) Rondvraag
De heer Flameling geeft aan een brief te hebben ontvangen waarin Omnivera meedeelt dat een deel van de woningen in Boven-Hardinxveld de komende tijd zullen worden onderzocht op de staat van de woningen en de toekomst ervan. De heer Flameling vraagt wat er precies zal worden onderzocht. De heer Van der Priem geeft aan dat de woningen al wat ouder zijn en relatief klein. Er zal onderzoek worden gedaan om te kunnen zien wat er op lange termijn geïnvesteerd moet worden in deze woningen om nog voldoende comfort te bieden aan de huurders. Dat kan een groot onderhoudsplan zijn, maar ook renovatie of sloop. Ook vanuit de klant wordt onderzocht of er nog voldoende interesse is in deze woningen. Zodra de uitslag van het onderzoek bekend is, zullen bewoners hierover ingelicht worden.
De heer Flameling geeft aan dat dit bij mutatie wel vroegtijdig moet worden aangegeven, zodat een nieuwe huurder weet waar hij/zij aan toe is. 

De heer Flameling vraagt wanneer de woningen aan de Merwedestraat worden gesloopt. Hij wil graag foto’s maken hiervan.
De heer Van der Priem geeft aan dat er pas wordt gesloopt als de bouwvergunning binnen is.
Er wordt afgesproken dat oud-bewoners een brief krijgen als de sloopdatum bekend is. 

De heer Vermeulen, Dissel: wanneer komen er weer nieuwe appartementen in de Westwijk en komt er pas een lift in bij 4 etages of hoger? De heer Van der Priem geeft aan dat dit laatste klopt. Omdat er nu appartementen voor starters zijn gebouwd is in verband met de financiën geen lift aangebracht. In de Blauwe Zoom is het de bedoeling om ieder jaar een fase met om en om dure en goedkope woningen te bouwen. In 2010 zullen waarschijnlijk pas weer appartementen worden gebouwd. De eerstvolgende appartementen die nu worden gebouwd zijn op de locatie Calvijn Mavo in Beneden-Hardinxveld. Hier wordt overigens geen lift in aangebracht. 

De heer Sommeijer van de Peulenlaan is verbaasd over het aantal aanwezigen op deze avond. Misschien is een andere vorm van kennisgeving nodig onder huurders?
Er wordt voorgesteld om een aankondiging in de complexen op te hangen en om bewonerscommissies direct in te lichten als de datum bekend is. Er wordt al geadverteerd in Het Kompas en de Woonwijzer. De heer Kuipers merkt op dat, sinds nadrukkelijk is gezegd dat klachten op deze avond niet worden behandeld, het animo minder is.  

De heer Stek geeft nog aan dat er voor alle aanwezigen nog een drankje is om de avond af te sluiten. Huurders die geïnteresseerd zijn in een kandidaatstelling bij de Stichting huurdersraad zijn van harte welkom op de eerstvolgende vergadering. 

16) De heer Stek sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

 

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders

Site powered by Dinxvld