Thuis in wonen

Houd huren betaalbaar, in heel Nederland...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2002

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch
[NUMO.AccOUNTS: LOGIN BOX LEFT]

NOTULEN

2002

Meer Vergadering van het interim-bestuur van de Huurdersstichting in twee delen. Datum: 12 februari 2002


Aanwezig van de Huurdersraad:
C.A. Blom-Fijnekam, J Heijkoop, F. Hoornaar-de Kreij, M.v. Hoven-Bakker,  L. van Gelder,
J Kuipers, J. Muilwijk, G.J. Sikkema, M Stek(voorzitter), K.de Ruyter, T.de Vries
Afwezig: W. Drinkwaard, N. Koppelaar-Put, L. Punt.

 1.  Opening en mededelingen
Deze vergadering wordt gehouden na het reguliere overleg tussen bestuur en huurdersraad en dient ter bespreking van enkele interne zaken.
Verslag huurdersraad nr.2 is niet in het bezit van alle leden en wordt ter vergadering gekopieerd en rondgedeeld. De voorzitter licht in het kort dit verslag toe. Een akte van oprichting is in behandeling bij de notaris. In Het Kompas van 30 januari 2002 is een stukje verschenen over de verzelfstandiging van de huurdersraad. 

2.  Kandidaatstelling nieuwe leden
Mevr. F. Hoornaar-de Kreij geeft te kennen het lidmaatschap van de huurdersraad alsnog te willen verlengen. De voorzitter doet een beroep op L.van Gelder aan te willen blijven als lid van de huurdersraad. Deze meent echter  met de strekking van het reglement in aanvaring te komen, indien hij aanblijft. J. Heijkoop heeft contact gehad met W.Drinkwaard. Laatstgenoemde heeft toegezegd zelf enkele mensen te willen benaderen met de vraag of zij zich kandidaat willen stellen voor de complexen 140-150-161-160.

K.de Ruyter heeft geen resultaten kunnen boeken met zijn zoektocht naar kandidaten. Besloten wordt S. Ooms, Pr. Margrietstraat 40 en R. Mauritz, Steur 24 te benaderen. K.de Ruyter neemt dit op zich.

G.J. Sikkema heeft Mevr. Jansen, Tureluur 49, gevraagd en deze heeft een kandidaatstelling aanvaard. J.de Boon heeft geweigerd. G.J. Sikkema benadert F. van der Have voor de wijk Wielwijk-noord en neemt eventueel contact op met het zittende lid L.Punt voor namen van kandidaten die gevraagd kunnen worden.

Afgewacht wordt wat de resultaten van deze zoekacties zullen zijn. Indien nodig zal het dagelijks interim-bestuur bijeenkomen om zich nader te beraden. 

3.  Vergadering 8 april 2002
Besloten wordt voor het reguliere overleg tussen bestuur en huurdersraad op 11 april vooraf te laten gaan door een eigen vergadering op 8 april ter bespreking van de te behandelen stukken. K.de Ruyter vraagt de directeur van de Woningstichting hiervoor toestemming.  

De voorzitter heropent de vergadering

Het bestuur is van mening dat publiciteit wenselijk is om bij de huurders bekendheid te geven aan de op te richten Huurdersraad. Het artikel van G.J. Sikkema wordt door K.de Ruyter voor plaatsing in Het Kompas aangeboden aan Wil Sommeijer. Wellicht is het mogelijk een foto te laten nemen bij de ondertekening van de akte van oprichting, die eveneens in het Kompas wordt geplaatst. 

4.  Kandidaat-leden Huurdersraad
Van de zittende huurdersraadsleden hebben te kennen gegeven niet verder te willen gaan: L. van Gelder, F. Hoornaar-de Kreij, N. Koppelaar-Put, W. Drinkwaard, M. van Hoven-Bakker en L. Punt. Er ontstaan derhalve 6 vacatures, uitgaande van een ledental van 14. Het interim-bestuur streeft ernaar dit aantal te handhaven. K.de Ruyter neemt zitting voor het complex 090 (Peulenlaan, Uranusstraat)

Voor de complexen 270-280-290-330-340-360-370-380-390-410 (Westwijk) wordt Mevr. A. Hoogendoorn-Leeuwerik benaderd door G.J. Sikkema. Reserve zijn E.Jansen, Tureluur 49 en W.de Vin, Tureluur 77.
Voor de complexen 240 en 420 (Wielinghof, Pedaja) neemt G.J. Sikkema contact op met mevr. Dwarswaard-Lock over mogelijke kandidaten.
Voor de complexen 140-150-161-160 neemt J. Heijkoop contact op met W. Drinkwaard over mogelijke kandidaten.

Voor de complexen 071-130-220 (bejaarden woningen Boven-Hardinxveld) en de complexen 210-230-030-031-041-061-070-300 (Boven-Hardinxveld west) neemt K.de Ruyter contact op met mevr. Dubbeldam-Huisman, Pr. Irenestraat 45, mevr. Blom, W.de Zwijgerstraat 13 en F.Baks, Drijverschuit 36.
G.J. Sikkema benadert J.de Boon, Florensweer 7 voor de complexen 210 en 230 (Wielwijk noord)

Kandidaten worden pas benaderd na verschijning van het stukje in Het Kompas. 

5Rondvraag
Op 14 februari a.s. vindt het reguliere overleg plaats tussen bestuur Woningstichting en Huurdersraad. Na afloop zullen de overige leden van de Huurdersraad worden bijgepraat. Hierna kan het interim-bestuur desgewenst nog overleg plegen. Een datum voor een volgende vergadering wordt dan vastgesteld. 

6Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.


 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders