Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Verslagen Algemene Huurdersrvergaderingen

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Verslag Algemene Huurdersvergaderingen 28 april 2022

 

Logo Huurdersraad Logo2

 

Algemene Huurdersvergadering 28 april 2022

Aanvang 19.30 uur in Zalencentrum de Parel, te Hardinxveld-Giessendam.

 

30 huurders bezochten de Algemene Huurdersvergadering.

Afgemeld 5 huurders

 

Aanwezig Huurdersraad: Rien Stek voorzitter, Joop Kuipers secretaris,
bestuursleden Henk Haeser en Hans Baartman,

Aanwezig Fien Wonen: Angela van Velden en Joyce van Poppel ,
Sjane van Meeteren (klantencontact-medewerkster).

Aanwezig Huurders Belang Zederik: Leo Smit voorzitter.

Aanwezig RvC: Annie van de Riet (lid RvC)

1. Opening

Voorzitter Rien Stek, heet iedereen van harte welkom, en is blij verrast dat er huurders zijn die interesse tonen in het werk van de Huurdersraad. We doen het tenslotte voor de Huurders van Fien Wonen. Tevens geeft hij aan dat hij bijzonder verheugd is dat dames Angela van Velden en Joyce van Poppel aanwezig zijn namens Fien Wonen, helaas kan het Thema Overlast niet doorgaan.

 

2. Vaststellen agenda

Agenda wordt zonder op en of aanmerkingen vastgesteld.

 

3. Notulen 23 september 2021

Zoals eerder gevraagd tijdens de Algemene Huurdersvergadering van 28 april 2021, is het verslag van de AHV van 23 september 2021 uitgedeeld en ligt op elke tafel. Veel huurders hebben het verslag opgevraagd en zijn dan ook via e-mail verstrekt. U kunt het verslag ook raadplegen via onze website

 

4. Verkort mondeling Jaarverslag Secretaris

Secretaris Joop Kuipers vertelt in het kort wat er zoal het afgelopen jaar de revue heeft gepasseerd. We zullen ook nu weer het verslag van deze bijeenkomst op onze website zetten, en op verzoek sturen wij u het verslag via e-mail.

 

Het zal juni 1988 geweest zijn dat ik tijdens een jaarvergadering ben gekozen, de opkomst bij zo’n algemene huurdersvergadering werd in die tijd door een groot aantal huurders bezocht, meer dan honderd. En dan te bedenken dat er toen nog een stuk minder woningen waren om te verhuren.

 

De bestuursvergaderingen werden gehouden in de grote zaal van het kantoor van Woningbouwvereniging Hardinxveld-Giessendam.

 

Als je het nu bekijkt hoe dat allemaal is veranderd, het is nu allemaal wat technischer. Maar wat we juist niet uit het oog moeten verliezen dat we het doen voor de huurder. We volgen colleges en andere cursussen om kennis te vergaren, maar ook om je te laten informeren over zaken die huurders aangaan.

 

Cursussen en colleges worden gegeven door de Woonbond, deze worden gevolg door de Huurdersraad en aan deel genomen, zo zit bestuurslid Henk Haeser ook in de Verenigingsraad van de Woonbond, en is hij laatst ook toegetreden bij Regionale Samenwerking Sociale Woningbouw. Door kennis te vergaren krijgen we meer inzicht hoe we ons moeten voorbereiden en wapenen op sommige lastige vraagstukken, het is een vrijwilligersfunctie bestuurslid zijn van een Huurdersorganisatie, maar het lijkt door diversiteit van allerlei voorkomende onderwerpen bijna een fulltime baan.

Ik mag dan de secretaris zijn van deze geweldige club van mensen, maar ik zou graag zien dat er versterking komt om de taken een beetje te kunnen verdelen.

 

Zo is er ook het verzorgen van de nieuwsbrief, redactie-technisch en tekst controleren daar doen de andere bestuursleden ook aan mee, o.a. Henk Haeser is daar een expert in hij controleert voordat de nieuwsbrief wordt verstuurd.

Dus uitbreiding van het bestuur zou wenselijk zijn, dan kunnen de taken weer een beetje verdeeld worden en ook de informatie vanuit de achterban is zeer belangrijk. Dus hier kunt u zelf invloed uitoefenen op het beleid en beheer van uw woning en woonomgeving.

 

Ik ben ook de webmaster van onze website. Het is ook een leuke bezigheid, krijg van de anderen regelmatig stukjes toegestuurd om deze op de site zetten. Belangrijk is dan ook dat deze up-to-date wordt gehouden. Laatst hebben we een enquête “Wonen” gehouden, hierbij moet ik collega Leo Smit, van HBZ bedanken voor het vele werk dat hij heeft gestoken in de lay-out. Ik hoefde deze allen nog maar aan te passen naar wat er in Hardinxveld-Gessendam speelt, belangrijk is voor de komende jaren.

 

De Enquête is door veel mensen gelezen, en door een aantal ingevuld. De uitslag is bekend gemaakt via de nieuwsbrief en website. Wat ons opvalt in de enquête is dat er toch een behoorlijk aantal mensen vinden dat er huurwoningen bij moeten komen met een middenhuur.

Dat zijn woningen met een huur tussen € 765 en € 1000 is door 71,4% als wens aangegeven. Wat ook opviel is  het aantal mensen die de enquête hebben ingevuld dat er 80 woningen per jaar moeten worden bijgebouwd tot 2030. Geeft wel aan dat er veel jongeren nog thuis wonen en geen sociale huurwoningen kunnen betrekken omdat er schaarste is.

 

Tot zover voorzitter,

Ik hoop u volgend jaar weer te zien, misschien is het dan wat drukker. Ik wil u vragen om zoveel als mogelijk een ieder er op te wijzen dat de huurdersraad er voor de huurder is. Ook voor het aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u reclame maken bij andere huurders.

  

De prestatieafspraken voor 2022  

Na een lang onderhandelingstraject, hebben we uiteindelijk besloten deze niet te ondertekenen. Zie ook het praatje van onze voorzitter in dit verslag, onder punt 6

Vergaderingen Huurdersraad
Het bestuur van de Huurdersraad heeft in de korte periode na de AHV van 23 september 2021 tot 28 april 2022 diverse malen een bijeenkomst en of vergadering bijgewoond, waar telkens één of meerdere bestuursleden bij aanwezig waren. Uiteenlopend van bestuursvergaderingen, PALT-overleggen, (Prestatie Afspraken Lange Termijn) – Drechtsteden, verduurzaming, overleg met de RVC van Fien Wonen, Klankbordgroepen. Ook zijn wij vertegenwoordigd bij de G.O.H.D.  (Gemeenschappelijk Overleg Huurdersraden Drechtsteden)) en speciale themabijeenkomsten van de Woonbond. Er worden dit jaar veel online Colleges gegeven door de Woonbond, evenals de vergaderingen van de Verenigingsraad van de Woonbond. Henk Haeser heeft als lid van de verenigingsraad namens de provincie Zuid-Holland van de Woonbond deze bijgewoond.

Zo zijn we altijd als eerste op de hoogte van huurderszaken waar de Woonbond aandacht aan besteed.

 

5. Pauze

 

6. Verhoudingen Gemeente Hardinxveld-Giessendam en Stichting Huurdersraad

Voorzitter Stek gaat in op de ontstane situatie en de onderlinge verhouding tussen gemeente, Fien Wonen en het bestuur van de Huurdersraad. Zoals u weet worden elk jaar Prestatie afspraken gemaakt tussen genoemde partijen.

 

Nu de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en daarbij de uitslag langzaam indaalt, en daar door de belangen van veel inwoners voor een sociale huurwoning weer voor vier jaar in de onderste lade terecht komen moet en zal er door Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam nog meer aandacht worden besteed. We zijn het negeren van onze wensen zat. Het niet ondertekenen door de Huurdsraad van de Prestatieafspraken hebben we kenbaar gemaakt bij de hogere overheid, die het voor ons gaat bekijken wat de gemeente nalaat.  We doen het uiteindelijk voor alle inwoners van ons Dorp.

 

Wat dan steeds bij iedere partij weer terugkomt is de slogan wij zijn er voor alle bewoners”

 

Klinkt uiteraard erg goed en betrokken, maar de werkelijkheid is in Hardinxveld-Giessendam echter wel anders.

 

Want er is namelijk een grote bevolkingsgroep die door besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders en de meerderheid  van de Gemeenteraad de komende 10 jaar bewust buitenspel is en wordt gezet, te weten de bewoners die in de huisvesting afhankelijk zijn van huurwoningen in de sociale sector.

 

De nodige uitbreiding van het aantal nieuw te bouwen sociale huurwoningen is voor de komende circa 10 jaar onmogelijk geworden en bewust op slot gezet door de verantwoordelijke wethouder en de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam.

De plaatselijke woningcorporatie, Fien Wonen, mag alleen maar vernieuwen op eigen grond, c.q. herstructureren binnen het eigen bezit.

Mede hierdoor gaat de investeringsruimte voor nieuwbouw door Fien Wonen volledig naar de gemeente Vijfheerenlanden. Ook hiervoor is de gemeenteraad niet gevoelig en reageert schouderophalend.

 

Door deze ondoordachte besluiten uit het verleden, waarbij de focus alleen op koopwoningen is gericht, met een maximale grondopbrengst voor de gemeente, gaan we in Hardinxveld-Giessendam een lange periode tegemoet, waarbij deze groep woningzoekenden zal moeten uitwijken naar elders buiten de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Voor dit besluit verwijzen wij naar het Meerjarenprogramma Grondzaken 2020” d.d. 14 juli 2020, waarin over het grondbeleid duidelijk is aangegeven dat nota bene al in 2015 is besloten geen actief grondbeleid meer te voeren, maar dit over te laten aan de marktpartijen, hier onder valt dus ook alle uit te geven gemeentelijke grond, waaronder ook de woningbouw in het plangebied Het Oog. Ook is om reden van het doorsluizen van de grond naar de marktpartijen zonder voorwaarden, ook omstreeks dezelfde periode de 30%-eis voor sociale huurwoningen afgeschaft.

In de gemeenteraadsvergadering van 16 september 2021 hebben wij het College van B & W opheldering gevraagd en dezelfde vragen zijn ook aan alle partijen uit de Gemeenteraad gesteld.

Tot op heden krijgen wij daar, noch van het College, noch van de politieke partijen een duidelijk antwoord op en wordt de werkelijke problematiek bewust en krampachtig omzeild en genegeerd. De doofpot mag dus niet open en de hoog geroemde “transparantie” wordt maar even omzeild.

Doordat er vanuit de gemeente alles aan wordt gedaan om nieuwbouw voor de sociale huursector te blokkeren en te frustreren, heeft het dan ook voor de Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam geen enkele zin een tripartiete prestatieovereenkomst 2022 te tekenen, doordat één van de 3 partijen weigert om mee te werken om maar enigszins mee te denken en mee te werken aan een oplossing.

 

Wij, als Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam pleiten er sterk voor dat dit scenario zich niet kan en mag voordoen en roepen alle stemgerechtigde inwoners er toe op, ongeacht welke partij men kiest, hiervoor de politieke partijen aan te spreken omdat hier een grote sociale verantwoordelijkheid ligt voor de nieuwe gemeenteraad en College van B & W in Hardinxveld-Giessendam ten opzichte van een grote groep bewoners.

 

7. Bestuurszaken

Dit jaar treed niemand af, het is zo’n tussen-jaar om de continuïteit van het bestuur veilig te stellen. Ook zijn er geen nieuwe aanmeldingen vooraf geweest, de voorzitter vraagt de vergadering of er bij de aanwezigen nog geïnteresseerden zijn, er komt geen reactie uit de zaal.

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving8. Wat verder ter tafel komt rondvraag

Mevrouw Verheij,

1. Waarom worden reparatieverzoeken niet op-gepikt en duurt het dankzij meerdere belletjes meer dan een week voordat er actie komt?

- Is dat de schuld van de aannemers? Wordt het dan niet tijd om eens te kijken voor andere bedrijven?

2. Waarom, ondanks herhaalde verzoeken vindt er geen overleg plaats met de BC? Iets waar volgens de overlegwet (art. 3) Fien Wonen wel verplicht toe is.

3. Waarom heeft BC Uranus/Peulen die trouwens de grootste groep huurders vertegenwoordigt nog steeds geen vergaderruimte. Het Luifeltje staat vrijwel altijd leeg en wij vragen hier al 2 jaar om!

4. De schoonmaak van de complexen met gestapelde bouw is nog steeds niet op orde. Wanneer krijgt BC inzage van het contract zodat we weten wanneer de overeenkomst met Breeclean afloopt en we een ander bedrijf kunnen inschakelen.

Huurdersorganisaties hebben op verzoek recht op informatie hierover volgens de overlegwet (art.5b)

 

Meneer Lock,
1. Wanneer komen we in contact met Angela van Velden.

2. We hopen nu weer regelmatig in contact te komen met Fien Wonen.

 

Mevrouw Meiss,

1. Wij hebben laatst ook contact opgenomen met Fien Wonen, het probleem was binnen een week opgelost.

 

Mevrouw den Dunnen,

We hebben drie maanden geleden aangegeven dat we drugsoverlast hebben, nog steeds geen actie ondernomen, het is niet bevorderlijk voor de spelende kleine kinderen daar. Er wordt verkocht in de omgeving van de speeltuin.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Mevrouw Withoos,

We hebben contact opgenomen met Fien Wonen, op 16 januari, 24 februari en 2 maart, het is nu 28 april en nog is er geen woonconsulente langs geweest. Laat staan gebeld.

 

Meneer Blokland,

Merkt op dat de datum in het verslag van vorig jaar niet juist is, het zou betekenen dat de vergadering op een zondag zou zijn georganiseerd. Waarvan acte.

 

Diverse aanwezigen vragen of de huur niet weer bevroren kan worden, en of bedrijfspanden omgebouwd kunnen worden tot woningen.

 

De vragen zijn ook door de vertegenwoordiger van Fien Wonen genoteerd, en zal de vragenstellers beantwoorden.

 

9. Sluiting
Voorzitter Rien Stek bedankt alle aanwezigen voor hun komst en wenst allen wel thuis. En spreekt de wens uit dat er zich huurders zullen melden voor lid van de Huurdersraad en dat bij de volgende Algemene Huurdersvergadering meer huurders aanwezig zullen zijn.

 

Met vriendelijke Groet, Joop

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Klik hier Nieuwsbrief:  aanmelden voor het aanmelden van onze Nieuwsbrief (alleen digitaal) of kijk op onze website.


Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam * Secretaris: Joop Kuipers * KvK: 24334241
Email: info.huurdersraad@gmail.com  Website: www.huurdersraad.com  Facebook Facebook: Huurdersraad  Twitter Twitter: @huurdersraad

Verslag Algemene Huurdersvergadering 19 april 2023

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top