Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Jaarverslag Huurdersraad 2010-2020

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Jaarverslag secretaris Huurdersraad

 

24 september 2020

Corona heeft ons "wel" beziggehouden


INLEIDING

 

Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is de wettelijke vertegenwoordiger van de huurders van Fien Wonen en behartigt de belangen van alle huurders uit Hardinxveld-Giessendam van woningcorporatie Fien Wonen. De Algemene Huurdersvergadering is het moment dat het bestuur van de Huurdersraad verantwoording aflegt over de activiteiten voor de huurders, bewonerscommissies, en de overleggen met de directie van Fien Wonen en Raad van Commissarissen. U kunt onze activiteiten ook volgen via onze website, u vindt hierop alle relevante informatie die voor huurders van belang kunnen zijn. www.huurdersraad.com

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam zet zich samen met onze zusterorganisatie Huurders Belang Zederik in om de belangen van huurders van Fien Wonen te vertegenwoordigen.

Coronajaar (Covid19)

Wat heeft 2019/2020 ons tot op heden gebracht?

Afbeelding met kamer, tekening

Automatisch gegenereerde beschrijvingAls ik aan dit jaarverslag begin, is het corona-virus volop in beweging, tot 1 juni 2020 was er veel verboden, en heeft het bestuur de afgelopen maanden veel zaken via email en skype moeten regelen, geen fysieke vergaderingen, alles op de tast.

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam hoopte in 2019 het aantal bestuursleden te kunnen versterken met nieuwe enthousiaste leden. Maar helaas is het zelfs minder geworden, ons bestuurslid Marijke Koper heeft gemeend niet verder te kunnen, en heeft bedankt, wat we betreuren, Uitbreiding van het bestuur is een grote prioriteit. 

Overleg met andere huurdersorganisaties: er is regelmatig overleg geweest met onze zusterorganisatie uit Vijfheerenlanden (HBZ) en regelmatig stemden we af met een gezamenlijk overleg zoals o.a. de jaarlijkse huurverhoging, en andere zaken welke van overkoepelend belang zijn. 

DE SAMENWERKING MET FIEN WONEN
Onze missie is nog steeds: de huurders daar waar nodig adviseren en wijzen op de valkuilen die er mogelijk zijn. Dit betekent wel dat we met vertegenwoordigers van het bestuur de bijeenkomsten van de klankbordgroepen blijven bezoeken. Gevraagd en ongevraagd adviezen geven en onze mening ventileren bij Fien Wonen.

HET KAN ALTIJD BETER
● Proces bij sloop en renovatie. Goed inrichten van processen van participatie,
   communicatie, dienstverlening; het opzetten van een nieuw sociaal plan ter bescherming
   van de rechten van de huurders.
● Verkennen wat er mogelijk is om de huren laag te houden.
● Blijvend stopzetten van de verkoop van woningen zonder compensatie voor nieuwe woningen waardoor de voorraad in de sociale sector op peil blijft.
● Ook is er aandacht voor: kwaliteit van afwikkeling van onderhouds- en reparatieverzoeken
Dienstverlening en aandachtspunten: bewaken van uitvoering volgens de overeenkomsten, servicekosten nauwkeurig naar werkelijkheid doorberekenen. We willen het afhandelen van meldingen, klachten en geschillen liever niet steeds op de agenda hebben, toch blijven we dit op de voet volgen.

● Bewonerscommissies en participatie. Wij blijven inzetten op het belang van de aanwezigheid van Huurdersraad en Huurderscommissies/verenigingen zo ook bij klankbordgroepen, zoals die er nu zijn, o.a.  Boorstraat e.o., Sluisweg en de Frederikstraat. Het informeren en adviseren van bewoners in de vorm van bewonerscommissies en die ondersteunen en faciliteren.
● Wat betreft de onderwerpen die we mede in het kader van de prestatieafspraken tussen Fien Wonen en gemeente Hardinxveld-Giessendam agenderen en waarop we in relatie tot beleid en uitvoering gevraagd en ongevraagd adviseren. We evalueren jaarlijks samen met Gemeente en Fien Wonen de gemaakte prestatieafspraken.
● Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam, tezamen het Huurders Belang Zederik, zijn betrokken geweest bij een evaluatiebijeenkomst met Fien Wonen en Ecorus over de plaatsing van zonnepanelen. Wat gaat daar fout en wat kunnen we daaraan verbeteren.

● Ook de aanwezigheid van een vertegenwoordiging bij Klankbordgroepen blijft gewenst, communicatief loopt het wel eens niet zoals het hoort. Huurdersraad houdt met haar aanwezigheid Fien Wonen scherp.
● Samen met HBZ gekomen met een gedegen voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging.
● Gestart met de sollicitatieprocedure dit ook met onze zusterorganisatie Huurders Belang Zederik voor nieuwe leden van de RvC, o.a. één voor huurders.

Afbeelding met tekening

TERUGBLIK op 2019-2020

Er was aandacht voor…

 

● Sociaal plan bij Sloop en Hoogwaardige Renovatie.
● Verduurzaming: onze aandacht naar, en ideeën voor energetische maatregelen zetten we in tijdens de overleggen met Fien Wonen. De problematiek van het verschil tussen theoretische besparing en werkelijke besparing bij verbeteren van het energielabel, daar heeft Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam nog wel een paar bedenkingen over.
● Vertegenwoordiging klankbordgroep Boorstraat en omgeving. Door diverse omstandigheden en zeker de coronacrises is het met de planning niet altijd gegaan zoals we hadden gewenst. Dit heeft ook voor de bewoners voor de nodige onrust gezorgd.

● De besprekingen over jaarlijkse huurverhoging van 2020 waren zeer lastige en moeizaam mede door het uitbreken van het corona-virus.

 

Waar moet (blijvend) aandacht aan worden geschonken

● Betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurwoning
Met speciale aandacht voor woningen voor de verschillende doelgroepen, zoals toegankelijke woningen voor ouderen en mindervaliden (Nieuwe woonvormen).

Afbeelding met voedsel

Automatisch gegenereerde beschrijvingDaarnaast maken we ons sterk voor de beschikbaarheid van betaalbare, passende woningen voor de reguliere huurder, die steeds meer onder spanning komt te staan. Doorstroming bevorderen met b.v. de mogelijkheid van verhuizing met behoud van de bestaande huur..
Terugdringen van het onttrekken van goedkope sociale huurwoningen en tevens plannen voor realisatie van betaalbare nieuwbouwwoningen in de sociale huursector bevorderen.
Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam zal alle voorstellen beoordelen op de gevolgen voor de betaalbaarheid voor de huurder.
● Wij richten ons op de kansen en gevolgen voor langer zelfstandig thuis wonen en adviseren over een gedegen beleid in samenhang met voor zorgvastgoed en leefbaarheid.
● Extra aandacht voor brandveiligheidspreventie bij appartementencomplexen
● Adviseren over doorstroming in samenhang met de kansen voor langer thuis.
● Doorstroming zou niet tot huurverhoging moeten leiden. Je huursom meenemen bij verhuizing naar de andere woning is een grote wens van onze Huurdersraad, Blijvend investeringsplannen maken voor duurzaamheid en energiezuinigheid waarbij de betaalbaarheid in samenhang met mogelijk lagere energielasten een aandachtspunt is.
Wel moeten we realiseren dat niet alle maatregelen en investeringen hiervoor door Fien Wonen in de toekomst niet altijd budgetneutraal zal zijn.

WAAR DOEN WE HET VOOR
· Het signaleren van behoeften van individuele huurders
· Hun wensen mee te nemen in de advisering naar Fien Wonen
· Actief samen met bewonerscommissies informatie in te winnen over behoeften, wensen en
   klachten van bewoners over woningen.
· Betaalbaarheid van woningen (gevolgen effecten huur en beleid)
· Energiebesparing (onder andere optimale energiekwaliteit woningen)
· Duurzaamheid (kwalitatief goed en levensloopbestendig bouwen)
· Prestatieafspraken tussen gemeente, corporatie en Huurdersraad Hardinxveld-
  Giessendam

 

CRISIS WONINGMARKT STEEDS NIJPENDER
Helaas wordt de crisis in de woningmarkt steeds nijpender, en is nog niet voorbij en door de nieuwe Woningwet zijn er tal van veranderingen en meer verantwoordelijkheden voor de Huurdersraad. Nieuwe ontwikkelingen op het huurdersfront vragen steeds meer een professionaliteit voor het bestuur van de Huurdersraad.

Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving
HUURVERHOGINGSVOORSTEL FIEN WONEN
Voorstel huurverhoging door Fien Wonen per 1 juli 2020 is uitgekomen op een gemiddelde huursomstijging van 2,1%.

HUURVERHOGINGSVOORSTEL HUURDERSRAAD

U kunt ons gefundeerde advies lezen op onze website. www.huurdersraad.com

 

SPEERPUNTEN

(Prestatieafspraken)
Ook heeft de Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam, tijdens een bestuursvergadering de volgende speerpunten opgesteld voor prestatieafspraken (2020). Hier echte afspraken over maken, en stelde dat deze echt in de prestatieafspraken moesten worden opgenomen. Dit waren onder andere:

· Huurbeleid met specifieke aandacht voor de lage inkomens
· Betaalbaarheid en woonlasten
Afbeelding met zitten, sneeuw, paar, tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving
· Sociale woningbouw
· Duurzaamheid
· Afspraak gemaakt in 2018 over de door de gemeente te hanteren sociale grondprijs weer terug in de prestatieafspraken
· Prestatieafspraken en dan geen verborgen agenda’s Zorgen blijven er over de gevolgen voor de huurders. Door de huurverhogingen zijn er voor de lage inkomens steeds minder geschikte woningen voorradig. Gelukkig kunnen veel mensen nog gebruik maken van de huurtoeslag.

 

Contacten met bewoners-huurderscommissies
Er is overleg met de bewonerscommissies en huurders van Fien Wonen. Eén keer per jaar is er een gezamenlijk overleg. Daarnaast hebben bestuursleden vergaderingen en activiteiten van diverse bijeenkomsten bijgewoond. Ook waren er contacten met een nieuw op te richten bewonerscommissie in de Wielinghof.

 

Steeds meer huurders beginnen zich te realiseren dat er veel verandert in de huursector en men wil zich groeperen waarbij men soms de hulp van de Huurdersraad inroept. Er is vraag naar informatie en kennis waar Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam op inspeelt. Het is nog afwachten hoe dit zal gaan werken. We zullen dit in 2020 goed in de gaten houden.
Ook is er weer regelmatig overleg met het bestuur van Huurders Belang Zederik en de Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam om waar mogelijk samen op te trekken in het belang van de huurders van Fien Wonen. Succesvol was onder andere het overleg over het huurverhogings- voorstel. Momenteel is er een aanpassing van de basis Huurovereenkomst met Algemene voorwaarden in een afrondende fase, waarbij duidelijker de rechten en plichten van beide contractanten worden vastgelegd.

 

Persoonlijke contacten met huurders op aanvraag b.v. met vragen over de geplaatste en nog te plaatsen zonnepanelen, en voorzieningen in appartementen voor scootmobiel. Ook zijn klachten van bewoners van overlast door de te plaatsen zonnepanelen op woningen van huurders van Fien Wonen ter sprake gekomen.

 

Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijvingHuurdersraad Hardinxveld-Giessendam is betrokken bij de uitvoering in het kader van een evaluatie van het bestaande Sociaal Plan Sloop en Renovatie. Twee leden van de Huurdersraad hebben zitting in de Klankbordgroep Boorstraat e.o. gekregen. Huurders van genoemde wijk waren blij met de expertise van de twee bestuursleden van de Huurdersraad. Juist het contact met de huurders, de bewoners van de Boorstraat e.o. in samenwerking met projectmanagers van Fien Wonen en projectbegeleiders is goed, juist ook in verband met de renovatiechecks. Zo heeft het bestuur van de huurdersraad ook vertegenwoordigers in de Klankbordgroepen van de Frederikstraat en de Sluisweg.

 

VERGADERINGEN
Vergadering Huurdersraad met Fien Wonen.

In deze vergaderingen informeert Fien Wonen ons over allerlei lopende zaken, we noemen enkele onderwerpen.

 

Diverse adviesaanvragen o.a.
    · Adviesaanvraag Complexstrategie
    · Adviesaanvraag (BKT) badkamer – keuken – toilet
    · Adviesaanvraag Huurverhoging 1 juli 2020
    · Adviesaanvraag Wijziging onderhoudscontract
    · Adviesaanvraag Het bod voor 2020
    · Adviesaanvraag Investeringsbesluit Kantoor Rijnstraat
    · Adviesaanvraag Glasfonds
    · Adviesaanvraag Huurbeleid 2020-2035
    · Adviesaanvraag Duurzaamheidbeleid 2019-2035

 

· Fien Magazine (nieuwe opzet met kortere stukjes) met leuke en positieve stukjes

Afbeelding met buiten, gras, gebouw, klein

Automatisch gegenereerde beschrijving· Sociaal Plan bij Sloop en Hoogwaardige renovatie

· Voortgang renovatieproject Boorstraat en omgeving
· Voortgang Sluisweg

· Voortgang plaatsen zonnepanelen

· Nieuw Huurbeleid

· Nieuwe projecten Hardinxveld-Giessendam

· Diverse overleggen met Huurders Belang Zederik

· Begroting Fien Wonen

· Veiligheidscommissie

· Voorstel Huurverhoging 1 juli 2020

· Advies huurverhoging 1 juli 2020 Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

· Jaarlijks overleg met de diverse bewonerscommissies
· Jaarlijks overleg met RvC

· Werving nieuwe RvC-leden

 

Provinciale vergaderingen van de Woonbond
Het bestuur van de Huurdersraad is vertegenwoordigd tijdens vergaderingen van de Woonbond. De Woonbond heeft de expertise om ons te ondersteunen en waar nodig gebruiken wij deze. Deze vergaderingen worden gehouden in Rotterdam, en worden 3x per jaar belegd. Deze vergaderingen zijn i.v.m. de Corona-Crisis via Webinars georganiseerd. Eén is er wel fysiek doorgegaan.

 

Raad van Commissarissen
Naast de reguliere vergaderingen zijn er nog vergaderingen geweest met de directie van Fien Wonen (informeel) en is er vergaderd met de Raad van Commissarissen over uiteenlopende zaken. De algemene huurdersvergadering wordt ook door leden van de RvC bezocht.

 

Vergaderingen Huurdersraad
Het bestuur van de Huurdersraad heeft in 2019 68 keer een bijeenkomst en of vergadering bijgewoond, waar telkens één of meerdere bestuursleden bij aanwezig waren.  Uiteenlopend van bestuursvergaderingen, PALT-overleggen, (Prestatie Afspraken Lange Termijn) – Drechtsteden, verduurzaming, overleg met de RVC van Fien Wonen, Klankbordgroepen. Ook zijn wij vertegenwoordigd bij de G.O.H.D. Gemeenschappelijk Overleg Huurdersraden Drechtsteden) en speciale themabijeenkomsten van de Woonbond. En de Webinars (vanwege de coronacrisis) georganiseerd en gefaciliteerd door de woonbond zijn door een bestuurslid gevolgd, evenals een vergadering van de Verenigingsraad van de Woonbond.

 

Remuneratie
Het jaarlijks beoordelen van de directeur/bestuurder en de organisatie gebeurt door een remuneratiecommissie (2 leden van de RvC) en de bestuursvoorzitters van beide huurdersorganisaties (HBZ en HRHG). De bestuursvoorzitters waren 11 december 2019 daarbij aanwezig. Een gesprek met dhr. Koos Timmer en mw. Esther van Beelen waarbij wij als huurders ons oordeel mochten geven en waar we een goed luisterend oor vonden.

 

Prestatieafspraken
De jaarlijkse evaluatie en nieuwe prestatieafspraken 2020 en nieuwe prestatieafspraken voor 2021 worden in 2020 met de gemeente, Fien Wonen en de Huurdersraad besproken en afgerond. Dat de Huurdersraad daarbij de belangen van huurders laten meespelen mag duidelijk zijn, maar ook hebben wij aangegeven aan de gemeente dat er wat hun betreft nog best een tandje meer bij mocht om de behoeft van Fien Wonen om in de nabije toekomst te kunnen bouwen en te kunnen voor de sociale huurwoningen, waarbij niet uit het oog moet worden verloren dar Fien Wonen bij het niet kunnen realiseren van de bouw van sociale huurwoningen in Hardinxveld-Giessendam de investeringen zou kunnen verleggen naar de voormalige gemeente. Hierin mee participeren, en dan vooral aangeven wat de speerpunten zijn en de aangeleverde aandachtspunten daar zat nauwelijks rek in. 

Diverse onderwerpen, o.a. 

· Nieuwbouw van (betaalbare) sociale huurwoningen

· Betaalbaarheid van de woningen

· Huisvesting speciale doelgroepen

· Duurzaamheid en kwaliteit van de woningen

 

Meedoen met de Huurdersraad
Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is de kritische gesprekspartner voor woningcorporatie Fien Wonen namens alle huurders. Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over diverse onderwerpen die van invloed zijn op het huurbeleid van Fien Wonen. De Huurdersraad denkt mee, praat mee, maar houdt Fien Wonen ook een spiegel voor als dat nodig is. Uiteraard staan de belangen van huurders centraal bij de Huurdersraad, maar we verliezen ook het belang van de bedrijfsvoering van Fien Wonen niet uit het oog.

 

Nieuwe bestuursleden 
Voor aanvulling van het bestuur van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam zijn wij momenteel dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Wij zijn op zoek naar mensen die ons bestuur willen versterken. Als u geen periodieke verplichting wilt kunt u ook optreden als extern deskundige. U kunt ons dan adviseren over bouwkundige, technische zaken, en ons ondersteunen bij het beoordelen van financiële documenten.

 

U hoeft echt geen ervaringsdeskundige te zijn, als u net zo enthousiast bent als wij komt dat vanzelf. Als u dat wenst mag u cursussen volgen op kosten van de Huurdersraad.

 

Nieuwsbrief

Dit jaar heeft de Huurdersraad ook een nieuwebrief, welke regelmatig onregelmatig wordt uit uitgegeven, heeft u interesse, u kunt zich hier aanmelden.

 

Interesse
Wil je eerst eens kennismaken met de bestuursleden van de Huurdersraad stuur dan een bericht naar, info.huurdersraad@gmail.com of bezoek een keer vrijblijvend een vergadering van de Huurdersraad.

 

Vragen
Kijk op www.huurdersraad.com of neem contact op met Joop Kuipers, secretaris Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam, via e-mail huurdersraad.post@gmail.com

 

Namens het bestuur; Joop Kuipers, secretaris Huurderdaad Hardinxveld-Giessendam

 

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top