Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

Verslag Algemene Huurdersvergadering

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

 

Algemene Huurdersvergadering 19 september 2019

Aanvang 19.30 uur in Zalencentrum de Parel

 

57 huurders (personen) bezochten de Algemene Huurdersvergadering.

 

Aanwezig Huurdersraad: Rien Stek voorzitter, Joop Kuipers secretaris, Jan Heijkoop penningmeester, Henk Haeser, bestuurslid en Marijke Koper, bestuurslid en notulist

Aanwezig Fien Wonen: Remon Dul, manager wonen en vastgoed. Afwezig met kennisgeving Elisabeth ter Borg directeur/bestuur.

Aanwezig Huurders en Bewoners Belang: Leo Smit voorzitter, Suzanne Schep bestuurslid
Aanwezig RVC: Koos Timmer en Esther van Beelen.

 

1. Opening

Voorzitter Rien Stek, heet iedereen van harte welkom, en is blij verrast dat velen weer de interesse tonen in het werk van de Huurdersraad.

In het bijzonder heet hij Petra de Ruiter van Zorggroep Rivas welkom, en verwacht een goede presentie

 

2. vaststellen agenda

Agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld.

 

3. notulen 26 september 2018:

(Huurder) Johan Blokland: vraagt of ieder de notulen per mail kunnen krijgen. Secretaris Joop Kuipers geeft aan dat iedereen deze kan opvragen bij de secretaris. Het verslag wordt ook op de website geplaats (
www.huurdersraad.com Dhr. Blokland stelt voor om enkele geprinte exemplaren bij een volgende Algemene Huurdersvergadering bij de ingang van de zaal neer te leggen voor geïnteresseerden.

 

4. Jaarverslag Secretaris

Secretaris Joop Kuipers legt in het verkorte jaarverslag uit waar de Huurdersraad zich het afgelopen jaar heeft beziggehouden

 

GOEDE SAMENWERKING ESSENTIEEL

ROERIG JAAR
De Huurdersraad heeft een roerig jaar achter de rug. Wat heeft 2019 tot op heden ons gebracht? Begin januari 2019 is een vervolg-vergadering geweest: de vergadering van december stond geheel in het teken van elkaar uitleggen dat een goede samenwerking essentieel is voor de samenwerking tussen Fien Wonen en de Huurdersraden.

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam hoopt dat we in 2019 het aantal bestuursleden kunnen versterken met nieuwe enthousiaste leden. 

Treurig overlijden van ons bestuurslid Chris Pater

Helaas is ons bestuurslid Chris Pater op 21 februari 2019 overleden, we missen Chris op tal van zaken, juist omdat hij de onderwerpen kon relativeren, en om zijn rake opmerkingen. Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies. 

Uitbreiding van het bestuur is een grote prioriteit. Er staan ons vele uitdagingen te wachten: o.a. de samenwerking tussen de Huurdersorganisaties HBZ en Huurdersverenigingen in Hardinxveld-Giessendam en hopelijk ook verdere samenwerking tussen de huurdersorganisaties in de regio Alblasserwaard en Drechtsteden.  

De Huurdersraad zal intensiever meer betrokken zijn bij de regionale prestatieafspraken in Alblasserwaard en Drechtsteden.

Van 2019 willen we een succesjaar maken voor de huurders van Fien Wonen. De huurders moeten de Huurdersraad weten te vinden, of via de website, of het bezoeken van de vergaderingen van het bestuur. Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam wil dat bereiken in 2019, door meer naar buiten te treden, als het kan doen we dat via het Magazine Fien Wonen. 

 

De SAMENWERKING MET FIEN WONEN

Onze missie is nog steeds: de huurders daar waar nodig adviseren en wijzen op de valkuilen die er mogelijk zijn. Dit betekent wel dat we als bestuur ook de bijeenkomsten van de klankbordgroepen blijven bezoeken. Gevraagd en ongevraagd adviezen en onze mening ventileren bij Fien Wonen. 

● Ook is er aandacht voor: kwaliteit van onderhoud en reparatieverzoeken, voorkomen en verhelpen.

Dienstverlening en aandachtspunten: bewaken van uitvoering volgens de overeenkomsten, servicekosten nauwkeurig naar werkelijkheid doorberekenen. We willen het afhandelen van meldingen, klachten en geschillen liever niet steeds op de agenda hebben, toch blijven we dit op de voet volgen.

● Bewonerscommissies en participatie. Wij blijven inzetten op het belang van de aanwezigheid van Huurdersraad en Huurdersverenigingen zo ook bij klankbordgroepen, zoals die er nu zijn, o.a.  Boorstraat e.o., Sluisweg en de Frederikstraat. Het informeren en adviseren van bewoners in de vorm van bewonerscommissies en die ondersteunen en faciliteren.

● Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam, tezamen het Huurders Belang Zederik, zijn betrokken geweest bij een evaluatiebijeenkomst met Fien Wonen en Ecorus over de plaatsing van zonnepanelen. Wat gaat daar fout en wat kunnen we daaraan verbeteren.           

 

WAAR DOEN WE HET VOOR:

Alweer 4 jaar is de nieuwe Woningwet van kracht. Deze wet heeft grote gevolgen voor de corporatie, zeker waar het gaat om de relatie die de corporatie heeft met gemeente en Huurdersraad. De Woningwet 2015 biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting en moeten woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeente en Huurdersraadvertegenwoordigers maken zij prestatieafspraken over de lokale woonopgaven.  

StakeholdersHuurdersraad en gemeente Hardinxveld-Giessendam, ‘stakeholders’ van corporatie Fien Wonen krijgen meer invloed ten opzichte van de corporatie. Uw Huurdersorganisatie krijgt daardoor een stevigere positie in de Woningwet. (Niet dat we er wat van merken) Wij mogen meebeslissen (o, ja) over de prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie.

Te duur huren kan niet meer, mensen die willen verhuizen naar een sociale huurwoning in Hardinxveld-Giessendam of omgeving, komen middels het passend toewijzen alleen nog in aanmerking voor een huis dat bij hun inkomen past. 

 

VERGADERINGEN

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam houdt gemiddeld één keer per twee maanden een reguliere vergadering. In de vergaderingen komen onderwerpen aan de orde zoals huurverhoging, gesprek met de Raad van Commissarissen, taak- en functieomschrijving bestuursleden, financiële zaken, klachtenbehandeling en deskundigheidsbevordering.

Naast de reguliere vergaderingen zijn er nog eens 4 extra vergaderingen geweest. Daarnaast is er overleg geweest met de directie van Fien Wonen en is er tweemaal vergaderd met de Raad van Commissarissen in voorbereiding van de structuur volgend uit de woningwet.

Tevens is weer de algemene ledenvergaderingen geweest.

Het bestuur van de Huurdersraad is in 2018 heeft 33 keer een bijeenkomst en of vergadering bijgewoond, waar telkens één of meerdere bestuursleden bij aanwezig waren.  Uiteenlopend van bestuursvergaderingen, PALT-overleggen, Co2nom bijeenkomsten betreft verduurzaming, overleg met de RVC van Fien Wonen, Regionale woonvisie, Klankbordgroepen, G.O.H.D. en speciale themabijeenkomsten van de Woonbond. 

Prestatieafspraken zijn In 2018 met de gemeente, Fien Wonen en de Huurdersraad gemaakt.  

Dat de Huurdersraad daarbij de huurders belangen heeft laten meespelen is niet nieuw, maar dat er niet veel mee is gedaan dat is wel nieuw. Hierin mee participeren, en dan vooral aangeven wat de speerpunten zijn en de aangeleverde aandachtspunten daar zat nauwelijks rek in. Uw Huurdersraad is verbijsterd over het beleid van onze gemeente als het gaat om beschikbaar stellen van bouwgrond voor sociale huurwoningen. Dit is ook kenbaar gemaakt aan de coalitie. Lees meer op onze website. www.huurdersraad.com 

Dit heeft ertoe geleid dat de overleggen tussen de drie genoemde organisaties dit jaar heel anders is verlopen. Na een aantal vergaderingen van het bestuur van de Huurdersraad, waar besproken is dat de Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam met een ander instelling de “Prestatieafspraken” heeft doorgenomen. De prestatieafspraken van 2018, zijn ondertekend, op sommige punten is aangegeven deze ongewijzigd over te nemen in de afspraken van 2019. 

 

GEFUNDEERDE ADVIEZEN

Het bestuur van de Huurdersraad blijft bij haar uitgebracht advies (huurverhoging 2019) betreft het voorstel van Fien Wonen.
Voor het tweede jaar achteréén wordt een gefundeerd advies van de Huurdersraad niet in zijn geheel overgenomen. U weet inmiddels de huurverhoging, dit is niet wat uw Huurdersraad heeft voorgesteld.  

Het volledige jaarverslag kunt u lezen op onze website.

Met de gemeente hebben wij ook contact, er worden inspreekavonden bezocht en knelpunten besproken. De gemeente heeft moeite om te begrijpen dat er grond beschikbaar moet komen voor Sociale Bouw. Dit is ook kenbaar gemaakt aan alle fractievoorzitters van de gemeenteraad en het College van B&W.

Het gefundeerde advies over de huurverhoging vanuit Huurdersraad Hardinxveld is niet in zijn geheel overgenomen. Het volledige verslag staat op de website www. Huurdersraad.com 

Leo Smit, voorzitter HBZ (huurdersraad): Heeft een opmerking gemaakt over een mogelijke hiaat in de terug levering van elektriciteit aan Stedin van de zonnepanelen. Op de website van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en HBZ staat een artikel over de juiste aanmelding bij de netbeheerder om zeker te zijn over de terugbetaling van de terug levering.  

Huurder: Het Magazine Fien Wonen ontvangen de huurders die zich hiervoor hebben aangemeld, of per post of per e-mail. Vorig jaar is naar iedere huurder een brief met het verzoek hun keuze kenbaar te maken.

Niet iedereen heeft een mailadres en is niet digitaal ingesteld.

Remon Dul beloofd dat zeker iedereen een magazine thuiskrijgt gestuurd. 

Secretaris Joop Kuipers stuurt iedereen die zich aanmeldt voor de volgende Algemene Huurdersvergadering een bevestiging, en zal de notulen van deze avond meesturen.  

Huurder: staat het vergaderschema’s /agenda van de Huurdersraad op de website?

De secretaris geeft aan dat deze op de website staan. 

5. ”Presentatie over Alzheimer door Petra de Ruiter: Dementie ook bij u op de hoek?

In Nederland zijn circa 280.000 mensen gediagnosticeerd met dementiesyndroom, verzamelnaam van verschillende soorten dementie.

U leest op onze website de presentatie, Dementie. Ook bij u om de hoek..

 

Fase 1: Bedreigde ik. Een gevoel van onveiligheid. Verwachtingen die worden niet meer gehaald. Begint met kleine dingen die niet zo opvallen.

Huurder: iedereen heeft ook weleens dat hij niet op namen kan komen? Petra: “Ja klopt, maar dat is normaal.”

Huurder: hoe wordt deze aandoening vastgesteld?

Petra: Meestal door een neuroloog.

Fase2: verdwaalde ik, Niet meer op de plek zijn. Tijdsschema loopt door elkaar heen. Vroeger en heden lopen door elkaar heen lopen. Briefjes moeten helpen om dingen te doen. Ga niet zomaar meer ergens heen.

Fase3 en 4: is het vergevorderde stadium van dementie, Geen initiatief meer etc. zich niet meer goed kunnen uiten. Vaak wonen de patiënten op een gesloten afdeling van een verpleeghuis.

Laatste fase: is de persoon zich zo weinig in staat om zich te uiten dat er geen wisselwerking meer bestaat in het contact.

Met de verdere verslechtering van de verbindingen van de hersencellen zullen ook emoties en gevoelens geen grote rol meer spelen in de belevingswereld van uw naaste.

Huurder: Wij werken met een App op IPad om zaken te stimuleren. Bv het polygoonjournaal of liedjes van vroeger te laten zien.

Huurder: schoondochter had graag mee gewild, wil graag de presentatie op de email. De voorzitter, we zetten de presentatie op de website.

Huurder: Mensen moeten veel te lang thuisblijven.

Huurder: wanneer je morfine pleisters krijgt zou dit proces dan sneller gaat.? Nee, iedereen raakt verward door morfine en of pleister. Dat kun je zo niet stellen.

Er bestaan verschillende soorten dementie, en iedereen reageert anders. Het is wel een eenduidig beeld maar er kunnen grote verschillen zijn tussen mensen hun gedrag.

Huurder: waar zou je informatie kunnen krijgen over dit ziektebeeld? Antwoord: Alzheimer Nederland en bv Alzheimercafé. 

Alzheimercafé is een ontmoetingsplek met maandelijkse bijeenkomsten met iedereen met vragen over dementie. Er zijn verschillende trefpunten voor waar iedereen kan komen met verhalen of ervaringen. Hier kun je in contact komen met lotgenoten. Vaak zijn er professionele hulpverleners aanwezig die je vragen kunt stellen. Niet alles is uit een boek te leren. Soms heb je gewoon behoefte aan contact met mensen die weten waarover het gaat. In Hardinxveld wordt dit café steeds op verschillende plekken georganiseerd.

 

6. Pauze! Koffie thee en fris.

 

7. Presentatie “Actuele zaken Fien wonen” door Remon Dul.

Selectie van onderwerpen:

•      Verduurzaming,

•       Huurdersportaal,

•       Huurbeleid

•       Gezamenlijk optrekken Huurdersraad.

•       Projecten Rijnstraat, Boorstaat. e.o., Sluisweg en ‘t Oog.

 

Rijnstraat

Fien wonen verwacht volgend jaar 2020 terug te keren naar de Rijnstraat. Begane grond gaat Fien Wonen kantoren inrichten en de eerste en tweede verdieping worden omgebouwd tot 10 appartementen voor Stichting Place4Me.

 

Frederikstraat:  

Klankbordgroep en ook de Huurdersraad schuift aan. Goed traject, opgave voor heel Hardinxveld, ontwikkeling in Hardinxveld-Giessendam: ‘t OOG, Frederikstraat is hier mee verbonden. Mooi plan maken.

 

Sluisweg

Presentatie, complex onder de loep, sloop, nieuwbouw/renovatie. De keuze uit 2014 om wellicht tot sloop over te gaan is toentertijd bij bewoners wel hard aangekomen.  Deze zomer alle opties weer nader bekeken. 5 woningen (zuidzijde rijksweg) blijven in oorspronkelijke staat, 32 oneven nummers worden her ontwikkeld en de 12(even nummers) waarvan er 3 zijn verkocht, wordt de ontwikkeling ook opnieuw bekeken.

Vraag van Remon Dul aan voorzitter Rien Stek: hoe is dat nu bevallen met de Klankbordgroep?
Voorzitter Rien Stek: meld dat deze sessie positief is ontvangen

 

Boorstraat

en omgeving: gaat nu kleinschalig renoveren. Klankbord gehoord, vocht en koude gevels. Van het gas af is hier een te dure oplossing en Fien Wonen houdt dit project in exploitatie. De maatregelen die wel worden genomen zijn: isoleren en vochtbestrijding.

 

Verduurzaming:

Drie CO2 pijlers

1.    Gebaseerd op CO2, uitstoot reductie na isolatie van complexen, 2035 kan pas een bepaalde oplossing komen. Doelmatig en slim aanpakken (combi met PO en/of mutatie)

2.    Energietransitie van fossielen naar duurzame maatregelen/bronnen/ jaar 2035, Zonnepanelen zijn op daken gelegd in 2018 en 2019. 800 + 200 woningen= 1000 (Vijfherenlanden, Zederik en Hardinxveld-Giessendam tezamen).

 

3.    Opslag natuurlijke grondstoffen, (BIO-based) fabricage is CO2 neutraal.  Isoleren en gebruik maken van duurzame warmte en elektriciteit zijn daarvoor het belangrijkst. 

4.    Bio massa; Energie uit Biomassa wordt opgewekt door verbranding. Vaak moet de biomassa eerst vergast worden of vergist worden tot biobrandstof. Biomassa bestaat uit allerlei organische materialen zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal hiervoor geteelde gewassen.

Er zijn meerdere route om naar het einddoel te komen CO2 neutraal.

 

Huurdersportaal: brief verstuurd aan alle huurders, in vier fases verzonden.

15 % van bewoners geactiveerd /digitaal/huurder dossier en correspondentie.

Dit zou natuurlijk meer kunnen en moeten zijn.

Papier is een belasting voor milieu en ook de kosten lopen soms uit de pas.

 

Huurbeleid: Twee thema-avonden gehouden met de Raad voor commissarissen en HRHG (Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en HBZ (Huurdersbelang Zederik).

Aan welke kaders moet het nieuwe huurbeleid voldoen: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en huurders aan top. Kadernotitie ontstaan, welk complex verhuurt nu goed en welke wat minder.

Ten aanzien van Huurbeleid heeft de Huurdersraad adviesrecht.

 

Huurder: Kan Fien wonen niet meteen bij het vervangen van hang- en sluit werk en/of bij het vervangen van deuren en ramen hier niet direct volgens politiekeurmerk aanbrengen?   Reactie Remon Dul: hier wordt aandacht aan gegeven.

Dakgoten: al drie jaar lang bezig om de goten goed op afschot te krijgen.
Aandachtspunt Remon Dul,

Zonnepanelen, waarom heeft ons blok geen zonnepanelen? Aandachtspunt R. Dul, de panelen worden fasegewijs aangebracht.

 

Huurder: Schaepmanstraat er is geen dubbel glas in de woning. Combineren met schilderwerk, (?) waarom is dit niet gedaan(?)
Remon Dul: Wanneer het op onderhoudsbegroting /kalender staat, dan worden deze werkzaamheden pas uitgevoerd wanneer het pand aan de beurt is.

 

Huurder: Schaepmanstraat 22, Vloer beweegt als kinderen spelen. Graag even Fien wonen bellen omtrent dit soort zaken.

 

Huurder: Zonnepanelen: kan de dakconstructie dit wel aan.? 
Remon Dul: Ja, bouwkundig wordt dit goed berekend.

Is er een tijdsindicatie afgesproken op energetische maatregelen? Ja, 2022 Label B en 2030 label A. Routekaart naar CO2 neutraal door Aedes (vereniging van woningcorporaties) is een nuttig instrument.

Ieder jaar wordt een schouw gedaan voor onderhoud binnen de bestaande woningen

 

Huurder: Wielwijk, grond zakt rondom de huizen. Heeft dit gevolgen voor eventuele verzakkingen van de leidingen b.v. riool- en gasleiding?

Remon Dul: Graag contact nemen over dit soort zaken met Fien wonen. 

Bestuurslid Huurdersraad Henk Haeser: Komt er nog een tent in de wijk?

Remon Dul: Ja, gaan wij volgend jaar voortzetten. 

Secretaris Joop Kuipers: Op 13 oktober wordt de nationale dag van het huren gehouden, doet Fien Wonen hier ook nog wat aan?

Remon Dul zoekt dit uit. 

Bestuurslid Henk Haeser: Heeft Fien Wonen problemen met het stikstof beleid?

Remon Dul: tot op heden liggen er nog geen projecten stil.

 

8. BESTUURSZAKEN

A. Aftredend en herkiesbaar Henk Haeser en Joop Kuipers, deze worden door de vergadering opnieuw unaniem met geen bezwaar herkozen.

B. Nieuwe bestuursleden: 2 aanmeldingen eerst even een intakegesprek over de werkzaamheden. De aangemelde worden uitgenodigd voor een gesprek, en wordt het reilen en zijlen van de werkzaamheden van de Huurdersraad verder besproken

 

9. Wat verder ter tafel komt rondvraag

Zijn er onderwerpen die aanwezigen volgend jaar op de agenda willen. Er wordt aangegeven bijvoorbeeld, EHBO, thuiszorg, en leefbare wijken behouden. Voorzitter Rien Stek geeft aan dat erover nagedacht wordt. U leest het in volgende aankondiging van de Algemene Huurdervergadering. 

Penningmeester Jan Heijkoop bedankt Petra de Ruiter en Remon Dul voor hun presentatie en overhandigt als attentie een boeket bloemen.  

Voorzitter Rien Stek bedankt alle aanwezigen voor hun komst en wenst allen wel thuis. En spreekt de wens uit dat bij de volgende Algemene Huurdersvergadering de grote zaal moet worden vastgelegd.

 

 Met dank aan de Bestuurslid (Notulist) Marijke Koper

 

Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam
slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurder