Thuis in wonen

Houd huren betaalbaar, in heel Nederland...

Wie zijn Wij Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2007

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Wat kunnen we voor u betekenen

Het doel, onze missie...

Het doel van de stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is de belangen van alle huurders van Woningstichting Fien Wonen te behartigen in het kader van volkshuisvesting....

De stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over diverse onderwerpen die van invloed zijn op het huurbeleid van Woningstichting Fien Wonen. Vele rechten en plichten zijn wettelijk bepaald in de Overlegwet en in het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector). Tevens is tussen Woningstichting Omnivera en de stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin een en ander is vastgelegd.

Maak kennis met de Huurdersraad

De stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is samengesteld uit afgevaardigden alle wijken verdeeld over Hardinxveld-Giessendam. De diverse bewonerscommissie hebben het recht een vergadering van de stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam bij te wonen. Binnen de stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam wordt onderling een Dagelijks Bestuur gekozen die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, zoals verslaglegging, goede doorstroming van informatie en communicatie, en het onderhouden van contacten met en representatie naar andere partijen.

 

AnderNieuws “Hoe betrek ik de achterban”

Het dagelijksbestuur van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam brachten in een bestuursvergadering naar voren van wat er te wachten staat voor Huurdersraden en of bewonerscommissies. Voor de komende jaren. Omdat de Huurdersraad er steeds meer bij beleidszaken betrokken wordt, is aangegeven en dat het betrokken zijn van allen wordt verwacht bij beleidsstukken. In een vorige poging om uit de Huurdersraad commissies in te stellen om bepaalde zaken uit zoeken is van grote waarden. Vraag jezelf af wat kan ik meer doen, en wil ik dat?

Nieuwe bestuursleden voor Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

Waarom bent u huurderswerk gaan doen?


• Ik ben gevraagd
• Omdat ik het belangrijk vind
• Ik ben erin gerold
• Het is interessant
• Omdat ik heb gereageerd op de advertentie

Vrijwilliger, toen en nu (klassieke) vrijwilliger of nieuwe vrijwilliger

• Inspiratie Collectieve noden Individuele noden
• Organisatiekeuze Verankerd in traditie Persoonlijke interesse
• Keuze activiteiten Behoefte van organisatie Ontplooiing en kosten-baten
• Intensiteit Langdurig, frequent Beperkt, afgebakend

Hoe zou je jezelf willen neerzetten en tevens je inzet willen benoemen in een veranderende omgeving als bij een Huurdersraad/bewonerscommissie en woningcorporatie?

Motivatie.


• Invloed kunnen uitoefenen
• Bepaalde mate van zelfstandigheid
• Behoefte aan verbondenheid, gewaardeerd worden
• Motivatie komt van binnenuit
• Je gewaardeerd voelen

Jouw Huurdersraad/bewonerscommissie.


• Wat vindt de buitenwereld van jouw Huurdersraad/bewonerscommissie?
• Imago ontstaat door een mix van
- Eigen ervaring - Gehoord van anderen
- (on)bewust ontvangen van informatie van de eigen organisatie en/of anderen

Huurdersraad/Bewonerscommissie. De vrijwilliger.


Een zaak van voortdurende afstemming…
• Organisatie--------------------------------Vrijwilliger
• Wat hebben wij vrijwilligers te bieden?
• Vrijwilliger---------------------------------Organisatie
• Waar is een vrijwilliger naar opzoek?

5 x B

• Binnenhalen
• Begeleiden
• Belonen
• Behouden
• Beëindigen

Binnenhalen.

• Stel jezelf 5 vragen
- Waarom zou jij of iemand vrijwilliger bij een Huurdersraad/ bewonerscommissie willen worden?
- Welke kwaliteiten wordt gevaagd van een vrijwilliger?
- Past wat ik wil bij wat de vrijwilliger wil?
- Welke communicatiemiddelen kan ik gebruiken?
- Kunnen we met elkaar overweg?

Begeleiden.

Zo die is binnen! NEE, nu begint het pas
• Welke oefenruimte bied ik mijn nieuwe vrijwilliger?
• Voor welke aanpassingen, trainingen, deskundigheid moet ik zorgen?
• Bij wie kan de vrijwilliger terecht?
• Is er wet- en regelgeving van toepassing?
• Wat doen we met ervaringen van vrijwilligers?

Belonen.

Resultaten voor de inspanningen van de vrijwilliger
• Wat wil de vrijwilliger uit zijn of haar werk halen?
• Wat heb ik als vrijwilliger te bieden?
• Wie is verantwoordelijk voor belonen?
• Hoe zit het met onkosten, reizen, verzekering?
• Wanneer is de vrijwilliger tevreden?

Behouden.

(betrekken belangrijk om mee te blijven doen) Blijf checken
• Zijn het werk en de organisatie nog interessant genoeg voor de vrijwilliger?
• Past de organisatie zich aan als de omstandigheden van de vrijwilliger veranderen?
• Welke vrijwilligerscarrière en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden kan ik de vrijwilliger bieden?
• Wat mist de vrijwilliger?
• Denkt de organisatie mee over de ‘Next Step’ van de vrijwilliger. (denk hierbij aan onderzoek van),
ook als die op een ander terrein in vrijwilligersverband zich wil ontplooien?

Beëindigen.

Aan alles komt een einde
• Waarom wil/moet de vrijwilliger stoppen?
• Hoe wil de vrijwilliger stoppen
• Wat laat de vrijwilliger achter, hoe worden zaken geregeld?
• Wat kan uw organisatie nog doen voor de vrijwilliger?
• Hoe komt de vrijwilliger terug als hij of zij dat wil? Een gesprek.
• 90% van de vrijwilligers is gevraagd
• Onbekend maakt onbemind • Positieve toon
• Dus niet: het is moeilijk om mensen te vinden en dus vraag ik jou….
• Creatieve oplossingen zoeken.
• Andere tijden, andere oplossingen Felxivol.

Vrijwilligerswerk van nu is FLEXIVOL

• F: Flexibel in engagement
• L: Levendig in stimuleren
• E: Eenvoudig toegankelijk
• X: Experimenteren is mogelijk
• I: Imago is positief
• V: Variatie in activiteiten en taken
• O: Organisatie is vlot
• L: Lachen is belangrijk en gezond

Nieuwe bestuursleden? Kwestie van doen of juist niet?

Stap 1: Vraag de rest van het bestuur of ze nieuwe bestuursleden willen.

Bij “JA” Hanteer deze methode

• Binnen drie maanden telt de bestuursvergadering met behulp van alle bestuursleden minstens twee nieuwe bestuursleden!!!!!
• Namen zoeken en afspraken maken
• Ieder bestuurslid spreekt minsten twee mensen aan uit eigen brede kring
• Nieuwe mensen verwelkomen
Stap 1, namen en afspraken tijdens bestuursvergaderingen.
• Zoeken we mensen voor bepaalde taken? Voor welke taken?

Stap 2, spreek de mensen aan.
• Kies een goed moment
• Vertel dat je op zoek bent naar…
• Leg uit wat het inhoudt
• Vertel waarom jij zelf meedoet
• Vertel dat het niet moeilijk is je te “engageren”
• Vraag: wil je het eens proberen, een half jaar?
• Beloof een goede verwelkoming

Stap 3, warm welkom in de bestuursvergadering
• Hartelijk welkom, bloemetje misschien?
• Vertel wie de andere bestuursleden zijn
• Vragen te zeggen wie ze zijn
• Kort vertellen wat de plannen zijn of ideeën zijn
• Documentatie geven (een nog nader in te vullen info-pakket) Na twee vergaderingen:
• Hoe vind je het?
• Ga in op hun antwoord

Waar hebben we op gewezen tijdens het overleg met Omnivera. (nu Fien Wonen)

Zaken die besproken zijn in onze reguliere bestuursvergadering zijn vertaald naar regels die we met elkaar afspreken, en ook wijzend naar de overlegwet. Afgesproken is dat we elkaar over en weer informeren om de procedures en tijdspanne die nodig zijn niet te frustreren, en daarbij wordt in het vervolg rekening mee gehouden:

Zo gaan we de regels die daarvoor zijn opgesteld aanhouden, mocht blijken dat de één van de gesprekspartners meer tijd nodig heeft, men elkaar dan de ruimte geeft om het verder uit te werken, dan wel te motiveren. Er van uitgaande dat alles binnen de gestelde tijd klaar moet/kan zijn.

gaan we als volgt te werk:

- Fien Wonen maakt plannen, bijvoorbeeld voor Groot Onderhoud of verbeteringsplannen.
- Fien Wonen stuurt informatie over de plannen schriftelijk naar de Huurdersraad.
- Nu start de periode van 6 weken.
- De Huurdersraad overlegt, en nodigt zo nodig de betrokken bewonerscommissie uit.
- De Huurdersraad beraad zich op de plannen.
- De Huurdersraad verzoekt om overleg met Fien Wonen over de plannen.
- Fien Wonen en de Huurdersraad overleggen over de Onderhouds- en; verbeteringsplannen.
- De Huurdersraad brengt advies uit.
- Begin periode van 2 weken.
- Fien Wonen beraad zich op advies Huurdersraad.
- Einde periode van 2 weken.
- Fien Wonen volgt advies van de Huurdersraad op, of motiveert waarom ze het niet opvolgt.
- De Huurdersraad ontvangt hierover bericht van Fien Wonen.
- Na 3 dagen.
- Fien Wonen mag beginnen (en begint met informeren van de bewoners)!

Een Algemene Huurdersvergadering wordt uitgeschreven. Welke onderwerpen en of thema’s moeten op de agenda. Wil je één hoofdthema, en daaromheen informerende agendapunten. Hierbij wordt ook Fien Wonen uitnodigen om hun plannen voor de komende jaar te presenteren. Tevens wordt de Raad van Commissarissen uitgenodigd. Ook kan gekozen worden voor een gastspreker die een bepaald item komt uitleggen.


OVERLEG MET DE BEWONERSCOMMISSIE EN OF VERENIGINGEN VAN DE DIVERSE COMPLEXEN EN OVERLEG MET DE HUURDERSRADEN VAN DE OM ONS LIGGENDE GEMEENTEN EN DE ALGEMENE HUURDERSVERGADERING

Wat willen we bereiken met de Algemene Huurdersvergadering en de onderlinge verstandsverhouding met de diverse bewonerscommissies, en de overleggen met de Huurdersraden van corporaties in de plaatsen om ons heen.


- Goed bezochte bijeenkomsten.
- Meer contact met de huurders.
- Meer handen en meer interesse in wat we doen.

Algemene Huurdersvergadering

- Kiezen voor een inhoudelijk onderwerp (wat sluit aan bij de bewoners)
- Een programma opstellen dat de bezoeker aanzet tot actief mee doen en mee praat.
- De voorbereiding van de Huurdersraad moet optimaal zijn.
- Uitnodigen van een deskundige spreker(s).
- De uitnodiging. (maak het aantrekkelijk om de uitnodiging aan te nemen.
- De agenda niet te algemeen, ook hamerstukken/beslispunten.

De genoemde punten kunnen naadloos worden ingepast bij gesprekken met bewonerscommissie. De plannen van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam worden ook bij de bewonerscommissie bekend gemaakt. Aan de besturen wordt gevraagd mee te denken over de onderwerpen. Ontwerpen die mogelijk ook voor de Algemene Huurdersvergadering van belang zijn. Zijn het specifieke onderwerpen die alleen het complex aangaan kan er voor gekozen worden, om in gezamenlijkheid een extra ontmoeting te beleggen waar de bewoners persoonlijk voor worden uitgenodigd.

Wat doen we met de inbreng, uitkomsten en terugkoppeling van de vergadering

- Bespreken in het bestuur Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam kort na een bijeenkomst.
- Uitkomsten verwerken.
- Uitkomsten terugkoppelen naar Fien Wonen.
- Bedenktijd van Fien Wonen binnen een onderling vastgestelde termijn.
- Terugkoppeling naar het dagelijks bestuur van de bewonerscommissie.
- Bij twijfel over de beantwoording, kan mogelijk (nog) een enquête zijn, om verhelderende vragen te stellen aan de huurder.

Digitale tijdperk

Ja, voor velen in onze Huurdersraad een crime, voor anderen een vorm van informatie die niet meer is weg te denken uit het digitale tijdperk. Steeds meer mensen zijn actief op Twitter, Facebook, LinkedIn en WhatsApp. En dus ook op internet en gebruiken e-mail. uitnodigen worden veel vaker aangekondigd via email, hiermee besparen we de dure advertenties, in week of dagbladen.

20 februari 2024 Secretaris Joop Kuipers

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders