Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Woonbond

2018

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

WONINGMARKTVISIE

 

17 november 2018

 


Bijeenkomst WoonbondDe problemen op de woningmarkt in Nederland zijn groot. De Woonbond wil een Woningmarktvisie ontwikkelen om een bijdrage te veren aan het oplossen van de problemen.
Er is een eerste concept geschreven dat wordt besproken met de achterban en met mogelijke partners. Eind 2019 moet de Woningmarktvisie klaar zijn.

1 Inleiding
De woningmarkt kent veel problemen: de huren zijn hoog, de wachtlijsten zijn lang en vraag en aanbod zijn vaak niet in evenwicht. Genoeg aanleiding om daarbij stil te staan.
Daarom heeft de Woonbond de ambitie om een Woningmarktvisie te maken. Dat gebeurt in nauw overleg met de achterban.

En ook willen wij daar diverse partners bij betrekken, zowel organisaties in de sector wonen als organisaties in de ‘zachte’ sectoren.
Voor dit proces trekken wij een jaar uit. In dat jaar krijgt de concept Woningmarktvisie in diverse gesprekken -ook op social media- haar definitieve vorm.

2 Bespreking in de Verenigingsraad van 6 oktober jl.
In de Verenigingsraad van 6 oktober jl. vond een eerste gesprek plaats over de (concept)
Woningmarktvisie. Daarbij werd duidelijk dat de Verenigingsraad unaniem het voorstel voor een integrale Woningmarktvisie steunt. Sterker: er is een voorkeur voor het meenemen van de koopsector in de Woningmarktvisie.

Daarnaast is de Verenigingsraad een groot voorstander van de lijn om onze achterban in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de gedachtevorming over de Woningmarktvisie. De doorlooptijd van een jaar vindt de Verenigingsraad logisch. Bij het betrekken van andere organisaties moet ook gekeken worden naar bijvoorbeeld jongerenorganisaties en potentiële partners in het zorgveld.

Inhoudelijk heeft de Verenigingsraad nog diverse opmerkingen gemaakt over de Woningmarktvisie. Deze kunt u terugvinden in de samenvatting van de vergadering van de Verenigingsraad van 6 oktober.

3 Inhoudelijke elementen in de Woningmarktvisie
In de (concept) Woningmarktvisie is sprake van een groot aantal elementen. Deze onderdelen worden aan de hand van een presentatie op de Provinciale Vergadering met u doorgenomen.
Daarbij horen wij graag van u of u zich kunt vinden in deze onderdelen. En of u opmerkingen heeft over de oplossingsrichtingen die in de Woningmarktvisie worden genoemd.

4 Partners voor de Woningmarktvisie
Zoals gezegd wordt de Woningmarktvisie besproken met diverse potentiële partners (waaronder bondgenoten uit andere sectoren). Dat kunnen ook partners zijn die acteren op het lokale niveau. Graag horen wij van u aan welke organisaties of instellingen u denkt als mogelijke samenwerkingspartner.
Hoe groter het draagvlak is voor onze Woningmarktvisie, des te meer wij in staat zijn om met deze visie onze invloed aan te wenden voor meer resultaat en een betere positie voor de huurders.

De problemen op de woningmarkt in Nederland zijn groot. De Woonbond wil een Woningmarktvisie ontwikkelen om een bijdrage te veren aan het oplossen van de problemen. Er is een eerste concept geschreven dat wordt besproken met de achterban en met mogelijke partners. Eind 2019 moet de Woningmarktvisie klaar zijn.

Vragen aan de Provinciale Vergaderingen:
1 Bent u akkoord met de onderwerpen in de concept Woningmarktvisie?
2 Wat vindt u van de oplossingsrichtingen?
3 Met welke partners wilt u praten over de Woningmarktvisie?

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders