Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Woonbond

2018

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

SOCIAAL HUURAKKOORD

2002

17 NOVEMBER 2018Er is geen overeenstemming bereikt over het Sociaal Huurakkoord. De vraag is of wij nu op het lokale niveau willen onderhandelen. En over welke onderwerpen. Bovendien moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over het proces: hoe gaan we onderhandelen?

Notitie
betreft Sociaal huurakkoord aan Provinciale Vergaderingen van bestuur/directie
status ter bespreking datum 23 oktober 2018

In de periode juni tot en met september van dit jaar is gesproken over het Sociaal Huurakkoord. Deze gesprekken vonden plaats tussen Aedes en de Woonbond. Helaas hebben deze gesprekken niet tot resultaat geleid.

Waarom niet?
De Woonbond wilde een einde maken aan de huurstijgingen van de afgelopen jaren, Aedes wil dat niet. Weliswaar wilde Aedes een inflatievolgend huurbeleid, maar omdat de huurstijgingen bij mutatie (harmonisatie) buiten de huursom zouden moeten vallen, was er eigenlijk toch sprake van eenhuurstijging. Sterker: de afspraken zouden dan nauwelijks gunstiger zijn dan in het oude SociaalHuurakkoord (een stijging van 1% plus inflatie).

Op de verenigingsraad van de Woonbond is gezegd dat ons eindbod (inflatievolgende huursom, inclusief huurverhoging bij mutatie) staat, dat wil zeggen dat wij niet verder gaan onderhandelen als Aedes niet beweegt. Indien Aedes beweegt, wordt er verder gesproken, echter alleen als het bestuur hiermee akkoord gaat.

In deze notitie wordt toegelicht hoe we het proces (het praten over onder andere het huurbeleid) verder willen inrichten. Wij denken daarbij aan het praten (onderhandelen) op het lokale niveau.Oftewel: gekoppeld aan de prestatieafspraken.

onderhandelen op lokaal niveau
De verschillen tussen de woningmarktregio’s worden in ons land steeds groter. Dat wordt zichtbaar in zowel de huursector als in de koopsector. Er is duidelijk sprake van een overspannen woningmarkt in het westen van het land (grofweg de randstad) en de grote steden, terwijl in het noorden en het zuiden in veel gebieden de woningmarkt meer ontspannen is.

Daar komt nog iets bij: er is een groot verschil in de financiële mogelijkheden tussen de
woningcorporaties. Onder andere corporaties in Amsterdam en in de regio Den Haag/Rotterdam hebben duidelijk minder te besteden dan elders in het land.

Er is dus aanleiding om na te denken over gesprekken en onderhandelingen op het lokale niveau. Met als voorwaarde dat dit gebeurt in het kader van de prestatieafspraken. Want dan moeten de afspraken worden gemaakt door de drie partijen (corporaties, gemeente en de huurdersorganisaties). En dan moeten dus ook de huurders er mee akkoord gaan.

Er is ook een nadeel verbonden aan de lokale onderhandelingen. De faciliteiten zijn, op lokaal niveau, voor de huurdersorganisaties lang niet altijd optimaal. Over het proces (onder andere het vele vergaderen, de voorbereidingstijd en het op tijd aanleveren van stukken) moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Er is geen overeenstemming bereikt over het Sociaal Huurakkoord. De vraag is of wij nu op het lokale niveau willen onderhandelen. En over welke onderwerpen. Bovendien moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over het proces: hoe gaan we onderhandelen?

Onderwerpen voor de lokale onderhandelingen
De gebruikelijke onderwerpen voor de lokale onderhandelingen zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid (o.a. nieuwbouw), duurzaamheid, wonen en zorg en als vijfde punt leefbaarheid. Vanuit de (landelijke) gesprekken over het Sociaal Huurakkoord zijn de volgende punten belangrijk.

Betaalbaarheid: er moet een duidelijke stop komen op de forse huurverhogingen van de afgelopen jaren. Bij voorkeur een huurverlaging, of op zijn minst een huurverhoging die onder de inflatie ligt.

Duurzaamheid: de opgave voor de komende jaren is fors. Goede afspraken over de planning en de overlast zijn nodig. En ook over de verdeling van de kosten: de woonlasten (huur plus de energielasten) moeten aantoonbaar dalen. Een huurverhoging bij verduurzaming mag dus alleen als de besparing op de energielasten deze ruim compenseert.

Beschikbaarheid: het woningtekort in Nederland is groot. Eigenlijk moeten er jaarlijks minimaal 75.000 woningen bij komen om het tekort enigszins in te lopen. Een harde (jaarlijkse) planning over meer betaalbare nieuwbouw is een vereiste.

Natuurlijk moet – zie boven – rekening worden gehouden met de lokale (markt)omstandigheden. En met de financiële mogelijkheden van de corporaties. Bovendien zijn er al corporaties met een laag huurniveau; ook dat mag in de onderhandelingen meetellen.

Vragen aan de Provinciale Vergaderingen
· Bent u voorstander van lokale onderhandelingen?
· Bent u akkoord met de hierboven geformuleerde inzet voor deze onderhandelingen?

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders