Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Huurdersraad Nieuws van de Werkgroep Veligheid

2 juli 2019

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Werkgroep Veiligheid

 

2 juli 2019


VERSLAG VEILIGHEIDSCOMMISSIE HUURDERSRADEN (VH)

 

Datum 2 juli 2019

Aanvang 19.30 uur

Locatie Lindenstraat 47 te Meerkerk

Afwezig met kennisgeving

HRHG: Rien Stek (RS), Michel Loeve (ML)

Aanwezig

HBZ: Leo Smit (LS) Fien Wonen: Margreet van Eck (MvE), Johan Razenberg (JR)

Notulist Margreet van Eck

 

1. Opening

JR opent het overleg. Laatste overleg vond plaats op 17 oktober 2017. 

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld. 

3. NEN 8025

LS geeft aan dat nu het woningbezit van Fien Wonen ouder wordt, het goed is om te kijken aan welke normen het bezit moet voldoen met het oog op de toekomst. In dit kader is reeds eerder over de NEN 8025 gesproken. Fien Wonen hanteert de NEN 8025 op dit moment niet, maar gebruikt eigen controlelijsten.

Inspecties worden uitgevoerd bij mutatie, bij grote ingrepen en tweejaarlijks o.b.v. het serviceabonnement.

Er zijn inmiddels 3 verschillende lijsten die door Fien Wonen worden gehanteerd. De commissie heeft deze eerder ontvangen met de uitnodiging deze te beoordelen en verbeteringen voor te stellen. Er is nog een 4e (APK-checklist) verstrekt aan de commissie. De commissie zal alle vier de lijsten alsnog beoordelen en met verbetervoorstellen/ opmerkingen komen.

Mocht de NEN 8025 een verplichting worden dan zal Fien Wonen deze als zodanig ook gaan implementeren in haar werkzaamheden. Mogelijk is hier dan een link te maken met de periodieke conditiemeting conform NEN 2767. 

4. Koolmonoxidemelder

De commissie zou graag zien dat Fien Wonen standaard in de woningen koolmonoxidemelders aanbrengt. JR legt uit dat Fien Wonen hierover het volgende standpunt heeft ingenomen: Een koolmonoxidemelder geeft een zekere mate van veiligheid welke secundair is (niet het voorkomen van een probleem, maar het

signaleren van een probleem als het zich toch voordoet). Liever regelt Fien Wonen veiligheid primair, zoals geboden door aan de voorkant van een proces zaken goed te regelen. In dit geval bijvoorbeeld door het contracteren van gekwalificeerde gecertificeerde opdrachtnemers. 

2 juli 2019, Overleg Veiligheidscommissie Huurdersraden 2

Er zijn op dit moment een aantal ontwikkelingen in dit kader, zoals de ontwikkeling van het keurmerk OK-CV, dat de nieuwe norm lijkt te worden. Fien Wonen volgt deze ontwikkelingen en interpreteert deze zoals ook de onderzoeksraad voor Veiligheid dit doet; Borg de veiligheid met goede opdrachtnemers en kies voor het beste keurmerk zodra deze uniform wordt vastgesteld. 

5. Werkzaamheden door Onderaannemers

De commissie vraagt om een standaard veiligheidsconvenant af te sluiten met aannemers EN onderaannemers. JR geeft aan dat Fien Wonen aan de aannemers opdrachten verstrekt, waarbij de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de op dat moment geldende normeringen. In de opdracht aan de aannemer is opgenomen dat dit ook geldt voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd door onderaannemers. Echter, hierop kan moeilijk worden gecontroleerd. Conclusie: op papier is het dus al goed geregeld voor de opdrachten aan aannemers. 

6. Mededelingen Geen. 

7. Rondvraag LS geeft aan dat ruim 10 jaar geleden door toenmalig Goed Wonen Zederik veel mechanische ventilatiesystemen zijn nagekeken door de firma Ventilatie Muis. Wanneer is de volgende controlebeurt / schoonmaakbeurt? JR geeft aan dat Fien Wonen op dit moment geen beleid heeft op het onderhouden van mv installaties. Gezien het groeiend belang van ventilatie in et kader van verduurzaming en luchtkwaliteit in de woning is het aannemelijk dat er op niet al te lange termijn een beleid of proces gevormd zal worden. Vervolg: ‘Beleid onderhoud mechanische ventilatiesysteem’ agenderen voor volgende overleg. 

8. Sluiting JR bedankt de aanwezigen voor komst en bijdrage. Dit overleg vindt in principe jaarlijks in de 1e en de 7e maand plaats. Uiteraard alleen als er aanleiding voor is. Tussentijdse zaken kunnen ingebracht worden en zullen afhankelijk van hun belang ingebracht worden in het eerstvolgende overleg of indien hier aanleiding toe is direct opgepakt worden.

 

Actielijst

Actie Overleg d.d. Door wie Wanneer

1. Checklists keuringen/ onderhoud doornemen en waar nodig aanvullen en als agendapunt opnemen voor het volgende overleg 2-7-2019 LS Jan. 2020

2. Agenderen voor volgende overleg: ‘Beleid onderhoud mechanische ventilatiesysteem’ 2-7-2019 JR Jan 2020

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurder