Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Jaarverslag Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

19 september 2019

GOEDE SAMENWERKING ESSENTIEEL

INLEIDING 

Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is de wettelijke vertegenwoordiger van de huurders van Fien Wonen. De Algemene Huurdersvergadering is het moment dat het bestuur van de Huurdersraad verantwoording aflegt over de werkzaamheden voor de huurders, bewonerscommissies, directie Fien Wonen en Raad van Commissarissen. U kunt onze verrichtingen volgen via onze website, de website is sinds vorig jaar vernieuwd en u vindt hierop alle relevante informatie voor huurders. http://www.huurdersraad.com

Daarnaast is Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam actief via de sociale media zoals Facebook en Twitter. De Huurdersraad zet zich samen met onze zusterorganisatie Huurders Belang Zederik in om de belangen van huurders van Fien Wonen te vertegenwoordigen.

Treurig overlijden van ons bestuurslid Chris Pater

Helaas is ons bestuurslid Chris Pater op 21 februari 2019 overleden, we missen Chris op tal van zaken, juist omdat hij de onderwerpen kon relativeren, en om zijn rake opmerkingen. Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

ROERIG JAAR
De Huurdersraad heeft een roerig jaar 2018 achter de rug. Wat heeft 2018 ons tot op heden gebracht? Voorbeeld, de overlegvergadering van december 2018 stond geheel in het teken van elkaar uitleggen dat een goede samenwerking essentieel is voor de overleg- en vergadersfeer tussen Fien Wonen en de Huurdersraden.

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam hoopt dat we in 2019 het aantal bestuursleden kunnen versterken met nieuwe enthousiaste leden. Uitbreiding van het bestuur is een grote prioriteit. Er staan ons vele uitdagingen te wachten: o.a. de samenwerking tussen de Huurderscommissies, HBZ en Huurdersverenigingen in Hardinxveld-Giessendam en ook verdere samenwerking tussen de huurdersorganisaties in de Drechtsteden. De Huurdersraad zal intensiever betrokken zijn bij de regionale prestatieafspraken en het PALT-overleg in de Drechtsteden, waarbij wel rekening moet worden gehouden dat het woningverdeelsysteem voor de woningen van Fien Wonen is ingedeeld bij Woongaard en niet in de Drechtsteden

Van 2019 willen we een succesjaar maken voor de huurders van Fien Wonen. De huurders van Fien Wonen moeten de Huurdersraad weten te vinden, of via de website, of het bezoeken van de vergaderingen van het bestuur. Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam wil dat bereiken in 2019, door meer naar buiten te treden, als het kan doen we dat via het Magazine Fien Wonen, diverse week en dagbladen en Twitter en Facebook en de website. 

De SAMENWERKING MET FIEN WONEN

Onze missie is nog steeds: de huurders daar waar nodig adviseren en wijzen op de valkuilen die er mogelijk zijn. Dit betekent wel dat we met vertegenwoordigers van het bestuur de bijeenkomsten van de klankbordgroepen blijven bezoeken. Gevraagd en ongevraagd adviezen en onze mening ventileren bij Fien Wonen. 

HET KAN ALTIJD BETER HUURDERSRAAD

● Proces bij sloop en renovatie. Goed inrichten van processen van participatie, communicatie, dienstverlening; het opzetten van een nieuw sociaal plan ter bescherming van de rechten van de huurders.

● Verkennen wat er mogelijk is om de huren laag te houden.

● Blijvend stopzetten van de verkoop van woningen zonder compensatie voor nieuwe woningen waardoor de voorraad in de sociale sector op peil blijft.

● Ook is er aandacht voor: kwaliteit van afwikkeling van onderhouds- en reparatieverzoeken,

Dienstverlening en aandachtspunten: bewaken van uitvoering volgens de overeenkomsten, servicekosten nauwkeurig naar werkelijkheid doorberekenen. We willen het afhandelen van meldingen, klachten en geschillen liever niet steeds op de agenda hebben, toch blijven we dit op de voet volgen.

● Bewonerscommissies en participatie. Wij blijven inzetten op het belang van de aanwezigheid van Huurdersraad en Huurdersverenigingen zo ook bij klankbordgroepen, zoals die er nu zijn, o.a.  Boorstraat e.o., Sluisweg en de Frederikstraat. Het informeren en adviseren van bewoners in de vorm van bewonerscommissies en die ondersteunen en faciliteren.

● Wat betreft de onderwerpen die we mede in het kader van de prestatieafspraken tussen Fien Wonen en gemeente Hardinxveld-Giessendam agenderen en waarop we in relatie tot beleid en uitvoering gevraagd en ongevraagd adviseren. We volgen de uitvoering van de prestatieafspraken 2019 en maken prestatieafspraken 2020 en meerjarige afspraken.

● Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam, tezamen het Huurders Belang Zederik, zijn betrokken geweest bij een evaluatiebijeenkomst met Fien Wonen en Ecorus over de plaatsing van zonnepanelen. Wat gaat daar fout en wat kunnen we daaraan verbeteren.

TERUGBLIK op 2018

In 2018 was er aandacht voor…

● Betaalbaarheid, beschikbaarheid en woonruimteverdeling: wij hiervoor samen met huurdersraad in Zederik, Huurders Belang Zederik,

● Duurzaamheid: onze aandacht naar, en ideeën voor energetische maatregelen zetten we in tijdens de overleggen met Fien Wonen. De problematiek van het verschil tussen theoretische besparing en werkelijke besparing bij verbeteren van het energielabel, daar heeft Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam nog wel een paar bedenkingen over.

● Dienstverlening en afwikkeling van afspraken van Fien Wonen aan huurders: dit blijven we kritisch volgen. Fien Wonen ziet huurders niet altijd als klanten.

● Het volgen van de gemaakte afspraken die gemaakt zijn in het Sociaal Plan bij Sloop en Renovatie.  

Waar moet (blijvend)aandacht aan worden geschonken
● Betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurwoning

Met speciale aandacht voor woningen voor de verschillende doelgroepen, zoals toegankelijke woningen voor ouderen en mindervaliden. Daarnaast maken we ons sterk voor de beschikbaarheid van betaalbare, passende woningen voor de reguliere huurder, die steeds meer onder spanning komt te staan. Verhuizen met behoudt van bestaande huur moet mogelijk worden.

Goedkope sociale huurwoningen onttrekken uit de sociale huur terugdringen en tevens plannen voor realisatie van betaalbare nieuwbouw in de sociale huursector bevorderen.

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam zal alle voorstellen beoordelen op de gevolgen voor de betaalbaarheid voor de huurder.

● Wij richten ons op de kansen en gevolgen voor langer zelfstandig thuis wonen en adviseren over een gedegen beleid in samenhang met dat voor zorgvastgoed en leefbaarheid.

● Extra aandacht voor brandveiligheidspreventie.

● Adviseren over doorstroming in samenhang met de kansen voor langer thuis.

● Doorstroming zou niet tot huurverhoging moeten leiden. Je huursom meenemen bij verhuizing naar de andere woning. Blijvend Investeringsplannen maken voor duurzaamheid waarbij de betaalbaarheid in samenhang met mogelijk lagere energielasten een aandachtspunt is. 

HET BETREKKEN VAN DE ACHTERBAN

Versterken bestuur en van onze werkgroepen, o.a. Veiligheid, Servicekosten en Wonen.

Ook de diverse huurderscommissies en huurdersverenigingen betrekken.

Tevens willen we een werkgroep starten die de achterban weet te bereiken. (Meld u aan)

Met het opstellen van een advertentie zoeken naar nieuwe bestuursleden.

WAAR DOEN WE HET VOOR
· Het signaleren van behoeften van individuele huurders
· Hun wensen mee te nemen in de advisering naar Fien Wonen
· Actief samen met bewonerscommissies informatie in te winnen over behoeften, wensen en
   klachten van bewoners over woningen.
· Betaalbaarheid van woningen (gevolgen effecten huur en beleid)
· Energiebesparing (onder andere optimale energiekwaliteit woningen)
· Duurzaamheid (kwalitatief goed en levensloopbestendig bouwen)
· Prestatieafspraken tussen gemeente, corporatie en huurdersraad Hardinxveld-Giessendam  

CRISIS WONINGMARKT STEEDS NIJPENDER
Helaas wordt de crisis in de woningmarkt wordt steeds nijpender, en is nog niet voorbij en door de nieuwe Woningwet zijn er tal van veranderingen en meer verantwoordelijkheden voor de Huurdersraad. Nieuwe ontwikkelingen op het huurdersfront vragen steeds meer een professionaliteit voor het bestuur van de Huurdersraad.

Alweer 4 jaar is de nieuwe Woningwet van kracht. Deze wet heeft grote gevolgen voor de corporaties, zeker waar het gaat om de relatie die de corporatie heeft met gemeente en Huurdersraad. De Woningwet 2015 biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting en moet de woningcorporatie zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeente en huurdersraadvertegenwoordigers maken zij prestatieafspraken over de lokale woonopgaven.

STEVIGERE POSITIE IN DE WONINGWET?
Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en gemeente Hardinxveld-Giessendam, ‘stakeholders’ van corporatie Fien Wonen krijgen meer invloed ten opzichte van de corporatie. Uw Huurdersorganisatie krijgt daardoor een stevigere positie in de Woningwet. Wij mogen meebeslissen over de prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie.
Te duur huren kan niet meer, mensen die willen verhuizen naar een sociale huurwoning in Hardinxveld-Giessendam of omgeving, komen middels het passend toewijzen alleen nog in aanmerking voor een huis dat bij hun inkomen past.  

HUURVERHOGINGSVOORSTEL FIEN WONEN
Voorstel Huurverhoging door Fien Wonen per 1 juli 2019

1.    Een huurverhoging van 1.6 % voor huurwoningen van huishoudens met een jaarinkomen tot en met € 42.436, -.

2.    Een huurverhoging van 5.6 % voor huurwoningen van huishouden met een jaarinkomen vanaf € 42.436, -. We toppen e huren af op € 720,42 (liberalisatiegrens) om geen extra woningen in het niet Daeb segment te plaatsen.

3.    Voor huurwoningen in de vrije sector (boven € 720,43 een huurverhoging doorvoeren van het wettelijke maximum is 4.1 % (inflatie plus 2,5 %), tenzij in de huurovereenkomst een huurverhogingsclausule is opgenomen.

4.    Voor de woningen deel uitmakend van de plannen Sluisweg, Boorstraat en Frederikstraat een huurverhoging van 0% toe te passen.

5.    Garages en parkeerplaatsen krijgen een huurverhoging van 1.6 % (afgerond op hele euro’s naar boven) 

HUURVERHOGINGSVOORSTEL HUURDERSRAAD
Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en Huurders Belang Zederik hebben gezamenlijk een gefundeerd ander voorstel ingediend.

1.    Een huurverhoging van 1.3 % voor huurwoningen van huishoudens met een jaarinkomen tot en met € 42.436, -.

2.    Een huurverhoging van maximaal 4.5 % voor sociale huurwoningen van huishouden met een jaarinkomen vanaf € 42.436, -.

3.    Mogelijkheid tot het verhogen van de grens van € 42.436, --
De overige voorstellen van Fien Wonen nemen we ongewijzigd over.
De niet in uw adviesaanvraag, woonwagen en standplaatsen per 1 juli 2019. Ook bij deze huurders kijken we naar het jaarinkomen, maar geldt een maximale huurstijging van 3.1%

Dit is helaas niet over genomen door Fien Wonen.

U kunt ons gefundeerde advies lezen op onze website. www.huurdersraad.com 

SPEERPUNTEN (Prestatieafspraken)
Tevens heeft de Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam, tijdens een bestuursvergadering de volgende speerpunten opgesteld voor prestatieafspraken (2019). Hier echte afspraken overmaken, en stelde dat deze echt in de prestatieafspraken moesten worden opgenomen. Dit waren onder andere:

· Huurbeleid met specifieke aandacht voor de lage inkomens
· Betaalbaarheid en woonlasten
· Sociale woningbouw
· Duurzaamheid
· Afspraak gemaakt in 2018 over de sociale grondprijs weer terug in de prestatieafspraken
· Prestatieafspraken en dan geen verborgen agenda’s

Zorgen blijven er over de gevolgen voor de huurders. Door de huurverhogingen zijn er voor de lage inkomens steeds minder geschikte woningen voorradig. Gelukkig kunnen veel mensen nog gebruik maken van de huurtoeslag.

GEFUNDEERDE ADVIEZEN
Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is geen voorstander om de huur bij mutatie te verhogen naar het gemiddelde van de maximaal redelijke huur. Wij vinden dat hiermee de voorraad goedkope sociale huur wordt aangetast, en dat daardoor steeds meer goedkope en betaalbare woningen verdwijnen in de groepen in de maximale huur middenhuur en dure huur. (N.B.: middenhuur en dure huur zijn begrippen in de “vrije sector”

Het bestuur vindt dat dit een te algemene reden is geworden waarbij grote kans is dat zittende huurders blijven waar ze wonen, waardoor de doorstroming nog steeds niet op gang komt. Bovendien is het bestuur van mening dat er op deze manier te veel ongelijkheid komt in huren in dezelfde buurt. Nieuwe huurders kunnen dan op te hoge kosten komen.

Contacten met bewoners en huurderscommissies
Er is overleg met de bewonerscommissies en huurders van Fien Wonen. Eén keer per jaar is er een gezamenlijk overleg. Daarnaast hebben bestuursleden vergaderingen en activiteiten van diverse bijeenkomsten bijgewoond. Ook waren er contacten met een nieuw op te richten bewonerscommissie in de Wielinghof.

Steeds meer huurders beginnen zich te realiseren dat er veel veranderd in de huursector en men wil zich groeperen waarbij men soms de hulp van de Huurdersraad inroept. Er is vraag naar informatie en kennis waar Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam op inspeelt. Het is nog afwachten hoe dit zal gaan werken. We zullen dit in 2019 goed in de gaten houden.
Ook is er weer regelmatig overleg met het bestuur van Huurders Belang Zederik en de Huurdersraad om waar mogelijk samen op te trekken in het belang van de huurders van Fien Wonen. Succesvol was onder andere het overleg over het huurverhogings- voorstel. Momenteel is er een aanpassing van de basis Huurovereenkomst met Algemene voorwaarden in een afrondende fase, waarbij duidelijke de rechten en plichten van beide contractanten worden vastgelegd. Bijvoorbeeld het nieuw op te stellen huurcontract met bijlage.

Persoonlijke contacten met huurders op aanvraag b.v. met vragen over de geplaatste en nog te plaatsen zonnepanelen, en voorzieningen in appartementen voor scootmobiel. Tevens zijn klachten van bewoners van overlast door de te plaatsen zonnepanelen op woningen van huurder van Fien Wonen ter sprake gekomen.

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is betrokken bij de uitvoering volgens het kader van het Sociaal Plan Sloop en Renovatie. Twee leden van de Huurdersraad hebben zitting in de Klankbordgroep Boorstraat e.o. gekregen. Huurders van genoemde wijk waren blij met de expertise van de twee leden, Henk Haeser (bestuurslid) en Joop Kuipers (secretaris). Juist het contact met de huurders van de woningen van de Boorstraat e.o. in samenwerking met projectmanagers van Fien Wonen en projectbegeleiders in verband met de renovatiechecks. Zo heeft de huurdersraad ook vertegenwoordigers Rien Stek (voorzitter en Joop Kuipers (secretaris) in de Klankbordgroepen van de Frederikstraat en de Sluisweg.

Het is ons te veel de Politiek in zijn slechtste vorm
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar diverse prikkelende persberichten uitgegeven.

Eind oktober jl. heeft Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam vragen gesteld aan alle 5 politieke partijen in Hardinxveld-Giessendam met het verzoek hierop te reageren en zo mogelijk een gesprek met ons om e.a. mondeling toe te lichten en om te weten te komen hoe politiek Hardinxveld-Giessendam denkt over de vraagstukken huurwoningen in de sociale sector en over duurzaamheid. Helaas is er minimaal respons geweest op onze (email) vragen, met een bezoek aan slechts twee partijen die ons hebben uitgenodigd hebben wij op 6 december jl. het fractiespreekuur slechts twee partijen gaven gehoor aan ons verzoek voor een gesprek en aandacht aan te besteden, en er ook in de toekomst over na te denken over de sociale sector en ons meer te betrekken in deze materie en had ook onze vragen en opmerkingen daadwerkelijk gelezen. Lees ook op deze website onze brief aan college en Wethouders als ook aan de politieke partijen (klik hier)

Maar we hopen met onze inbreng Hardinxveldse bestuurders te prikkelen, en toch nog eens de adviezen van de Huurdersraad door te lezen. Je kunt onze inbreng lezen op onze website.

VERGADERINGEN
Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam houdt gemiddeld één keer per twee maanden een reguliere vergadering. In de vergaderingen komen onderwerpen aan de orde zoals huurverhoging, gesprek met de Raad van Commissarissen, taak- en functieomschrijving bestuursleden, financiële zaken, klachtenbehandeling en deskundigheidsbevordering.

Naast de reguliere vergaderingen zijn er nog eens 4 extra vergaderingen geweest. Daarnaast is er overleg geweest met de directie van Fien Wonen en is er tweemaal vergaderd met de Raad van Commissarissen in voorbereiding van de structuur volgend uit de woningwet. Tevens is er de algemene huurdersvergadering geweest.

Het bestuur van de Huurdersraad is in 2018 heeft 33 keer een bijeenkomst en of vergadering bijgewoond, waar telkens één of meerdere bestuursleden bij aanwezig waren.  Uiteenlopend van bestuursvergaderingen, PALT-overleggen, Co2nom bijeenkomsten betreft verduurzaming, overleg met de RVC van Fien Wonen, Regionale woonvisie, Klankbordgroepen, G.O.H.D. en speciale themabijeenkomsten van de Woonbond.  . 

De jaarlijkse evaluatie en nieuwe prestatieafspraken zijn In 2018 met de gemeente, Fien Wonen en de Huurdersraad gemaakt. Dat de Huurdersraad daarbij de huurders belangen heeft laten meespelen is niet nieuw. Hierin mee participeren, en dan vooral aangeven wat de speerpunten zijn en de aangeleverde aandachtspunten daar zat nauwelijks rek in. De evaluatie prestatieafspraken van 2017-2018 zijn in mei 2019 besproken en veel wat nog loopt en of niet gehaald is blijven staan, en zijn weer opgenomen in de nieuwe prestatieafspraken voor 2020-2021.

Dit heeft ertoe geleid dat de overleggen tussen de drie genoemde organisaties dit jaar heel anders is verlopen. Na een aantal vergaderingen van het bestuur van de Huurdersraad, waar besproken is dat de Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam met een ander instelling de “Prestatieafspraken” heeft doorgenomen. De prestatieafspraken van 2018, zijn ondertekend, op sommige punten is aangegeven deze ongewijzigd over te nemen in de afspraken van 2019.

PROFESSIONALITEIT en BIJSPIJKEREN

Vergroten van de professionaliteit, kennis en vaardigheden van bestuursleden van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam. Cursussen volgen die nodig zijn om in het bestuur meer kennis van zaken te verkrijgen.

CURSUSSEN en TRAININGEN

Bestuursleden van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam hebben deelgenomen aan de regionale vergaderingen en symposia van de Woonbond en volgden bijscholingscursussen van eigen docenten van het Kennis- en Adviescentrum van de Woonbond. Omdat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn en verantwoordelijkheden toenemen hebben verschillende leden van de Huurdersraad deelgenomen aan diverse cursussen.

Regionale vergaderingen van de Woonbond, worden meestal in Rotterdam gehouden, deze zijn gemiddeld door 3 leden bijgewoond. Deze vergaderingen worden 4 keer per jaar gehouden.

De gemeentelijke vergaderingen en bijeenkomsten zijn ook bezocht. Tevens is een delegatie van de Huurdersraad aangeschoven bij een fractiespreekuur van 2 politieke partijen.

Maar de interesse van de politieke partijen liggen duidelijk niet bij de problemen voor de sociale huursector en dit wordt mede veroorzaakt door het niet willen investeren in een sociale grondprijs zoals afgesproken en een grote mate van onwetendheid van de materie en hierdoor staan de huurders van sociale woningen steeds meer in de kou. 

Namens het bestuur
Joop Kuipers, secretaris Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

Jaarverslag van Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam over 2018-2019

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurder