Thuis in Wonen

Houd Huren betaalbaar

Jaarverslag 2017-2018

Omdat het altijd beter kan, is dat zo?

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Jaarverslag 2017-2018

 

Verslag secretaris 2017-2018 uitgesproken op 26 september 2018

Omdat het altijd beter kan, is dat zo?

 

Jaarverslag 2017-2018 van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam.

Het bestuur denkt dat het afgelopen jaar een flink aantal zaken is afgerond. Een aantal van deze onderwerpen komt verderop in het verslag uitgebreid aan de orde.  Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam heeft zich het afgelopen jaar zoveel als mogelijk ingezet voor onze achterban. Komende tijd meer huurders bij ons werk betrekken.

 

Waar hebben we onze tijd aan besteed het afgelopen jaar 

Iedere maand een bestuursvergadering en overleg met Fien Wonen

-       Leden van de Raad van Commissarissen werden uitgenodigd om aan één van de vergaderingen deel te nemen en hebben daaraan gehoor gegeven.

-       Iedere 6 tot 8 weken een bestuurlijk overleg bij Fien Wonen met de directeur-bestuurder en één van de leden van het MT

-       Gesprekken met huurders van diverse complexen. Meerdere onderwerpen aan de orde geweest

-       Het nakomen van afspraken, gevraagd en ongevraagd adviezen en stukken voorzien van een gekwalificeerd advies.

-       Samen met Fien Wonen opstellen van de samenwerkingsovereenkomst.

-       Het opstellen van nieuwe statuten, o.a. voor de nieuwe naam Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

-       Deelnemen aan en volgen van cursussen.

-       Gesprekken met de leden van de Raad van Commissarissen.

-       Met de Gemeente, Fien Wonen en Huurders en bewoners Belang Zederik aan tafel gezeten voor de nieuwe prestatieafspraken voor 2018 - 2021.

-       Leden van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam hebben deelgenomen aan landelijke bijeenkomsten.

-       Op 26 september 2017 hadden we  voor u de jaarlijkse Algemene Huurdersvergadering, met diverse sprekers.

-       Het afgesloten kantoor aan de Rijnstraat

 

De bestuurssamenstelling in 2017-2018

Voorzitter Rien Stek

Secretaris Joop Kuipers

Penningmeester Jan Heijkoop

Bestuurslid/Notulist Marijke Koper

Bestuurslid/Algemeen Chris Pater

Bestuurslid/Juridischezaken Henk Haeser

We zijn nog steeds opzoek naar nieuwe leden voor de Huurdersraad.

 

Bestuursvergaderingen 

De meeste bestuursvergaderingen vonden meestal op een dinsdag plaats. Naast de vaste bestuurlijke zaken kregen ook bewonerscommissies of individuele huurders de gelegenheid om een onderwerp met ons te bespreken. Onze vaste notulist Marijke Koper verzorgde de verslaggeving.

 

De Algemene Huurdersvergadering in 2017 is redelijk bezocht 

Naast de gebruikelijke zaken, zoals vermeld in de statuten, hebben we gebruik gemaakt van gastsprekers om belangrijke zaken toe te lichten.

Zo heeft het bestuur van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam een uitnodiging gestuurd aan de wijkagenten van Hardinxveld-Giessendam. Ze kwamen met z’n drieën om de u kneepjes van het beveiligen van uw en de eigendommen van anderen bij te brengen.. 

Er is veel werk verzet binnen het bestuur van de Huurdersraad. Tijdens onderhandelingen met vertegenwoordigers van Fien Wonen hebben de opgestelde gekwalificeerde adviezen, op de korte en langere termijn, mogelijk geleid tot goede resultaten voor de huurders. 

Toch zien we een kentering daar waar het gaat om de overleggen en onderhandelingen, wij als bestuur van de Huurdersraad krijgen het idee dat we als een lastige gesprekspartner worden gezien. De verschuiving is gekomen nadat de naamwijziging plaats-vond. 

 

Noemen een paar voorbeelden 

Als het gaat om het Sociaal statuut, daar wordt een compleet nieuw rapport op tafel gelegd, waar we eerst na bloed zweet en tranen tot stand gekomen “Sociaal Plan bij Sloop en Renovatie”  eerst zouden evalueren. Dit is door het voltallige bestuur van de Huurdersraad afgewezen, Wordt vervolgd.  

Ook is het nieuwe Bod 2019-2023 aangeboden, en besproken en hebben daarop onze reactie gegeven. (er komen nog vervolg gesprekken)

We blijven er steeds op hameren dat de belangrijkst punten zijn, de woningvoorraad en financiën: strategische woonvoorraad met o.a. nieuwbouw, begroting met o.a. huurprijsbeleid en duurzaamheid en/ of renovatie maar, vooral meer woningen in de goedkope sector. 

 

Prestatieafspraken is een bijzonder item 

Ook hier wordt steeds op aangedrongen om meer betaalbare woningen te realiseren,

Nu worden (nieuwe) woningen verhuurd tegen de € 700,00 euro, Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam, vind deze huren voor ons dorp niet sociaal, laat staan betaalbaar. Verder is ook in de gesprekken die wij voeren aan de orde gekomen de Prestatieafspraken met Gemeente en Fien Wonen de sociale grondkavelprijs.

 

Zonnepanelen 

Plan van aanpak Zonnepanelen.

Een mooie eerste stap op zonnepanelen

Het plan van aanpak Zonnepanelen is een mooie eerste stap om zonnepanelen breed te gaan toepassen. Veel onderdelen vragen om verduidelijking; de notitie is weliswaar gedetailleerd maar vraagt nogal wat kennis van de regels en mogelijkheden. Vandaar dat wij in een e-mail om uitleg vragen en een verduidelijking.

Uit de ontvangen stukken blijkt dat Fien Wonen de zonnepanelen zonder huurverhoging wil aanbrengen. Bij mutatie wordt de huurprijs echter wel verhoogd (voor zover mogelijk gezien passend toewijzen en prestatieafspraken).

De voordelen (€ 380,- bij 6 zonnepanelen, zolang sprake is van saldering) komen namelijk geheel bij de huurders terecht, niet bij Fien Wonen. Alleen bij mutatie verdient Fien Wonen iets terug op de investering. Dit geldt overigens ook voor andere verduurzaamde maatregelen, als Fien Wonen die zonder huurverhoging zou aanbrengen. Zonnepanelen zijn een prima maatregel om de woonlasten te verlagen en aan het energieakkoord te gaan voldoen (gemiddeld label B in 2020), met name doordat de opbrengst meteen duidelijk wordt. Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is een groot voorstander van dit plan, maar blijft kritisch. Er moet bijvoorbeeld nog heel veel geïsoleerd worden, wil dit echt tot vermindering van woonlasten komen. De in te voeren energiebelasting vormt in de toekomst wel een obstakel en zal het voordeel voor de huurder verminderen 

Leden van de huurdersraad zijn in 2018 bijgeschoold 

Zo zijn meerdaagse cursussen gevolgd, b.v. Huurrecht en Financiën, Prestatieafspraken, Routekaart naar CO2 neutraal en NOM (Nul-op-de-meter) bezocht.

Ook de bijeenkomsten van de Woonbond, o.a. de provinciale bijeenkomsten, zo ook diverse themabijeenkomsten.
  

Prestatieafspraken 

Aandachtspunten in het overleg met de gemeente, de woningcorporatie en Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en Huurders en bewoners Belang Zederik

-        Meer aandacht moet er komen voor de bouw van woningen in de sociale
 huursector. We merken tevens dat huurders, die aangewezen zijn op de
 sociale woonvoorraad, moeilijk kunnen verhuizen.

-        De grondprijs voor sociale bouwkavel blijft de gemoederen bezighouden.

-        Woningen duurzaam maken is belangrijk. Kritisch kijken naar de mogelijkheid
om woningen in de bestaande voorraad gasloos te maken. Verder moet er goed gekeken worden dat dit niet leidt tot extra huurverhoging in de bestaande sociale woonvoorraad.

-       Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam maakt zich zorgen over oudere senioren (75+) die door beperkingen, eenzaamheid of dementie in een sociaal isolement dreigen te raken. Eenzaamheid gaat gepaard met negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en lichamelijke klachten.

-       Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam wil samen met Fien Wonen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om kwetsbare ouderen te helpen bij het veilig en zelfstandig blijven wonen. Maatregelen richten zich op een geschikte woning en voorzieningen in de wijk.

-       Voorbeeld: als er een verhuisbeweging opgang gezet kan worden, dan de oude huur meenemen naar de andere woning. Zo krijg je de vastzittende (huur) woningmarkt weer in beweging. 
 

Veiligheid & APK 

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en Huurders en bewoners Belang Zederik, hebben in een gezamenlijk stuk aangedrongen op een APK voor woningen.

De vertraging van de keuringen die mogelijk ontstaan is door de fusie, en nu weer dat er een geheel nieuwe werkwijze aan de (nieuwe) medewerkers van Fien Wonen is voorgelegd, kan daar aan te wijten zijn. 

De werkgroep Veiligheid & APK is tweemaal bijeengekomen en heeft technische en sociale brandveiligheid als onderwerp behandeld. Dit is besproken met Fien Wonen, maar door alle drukte i.v.m. het sluiten van het pand aan de Rijnstraat wil het nog niet erg vlotten.  

Woningstichting Fien Wonen, heeft woningen in haar bezit, waar een keuring op haar plaats is, en niet alleen grondgebonden woningen, maar ook de diverse appartementen (Flats) dienen te worden gekeurd.
 

Nieuwe website.  

Het afgelopen jaar is de website vernieuwd.
Naast het nieuws staan er stukken op die voor u van belang kunnen zijn.
Zo staan bijvoorbeeld ook de notulen van afgelopen jaren op de site.

We zijn soms blij verheugd voor wat betreft de afspraken die zijn gemaakt, en deze nog eens te kunnen nalezen. Dus een bezoekje aan onze vernieuwde website is zeker de moeite van het bekijken waard. www.huurdersraad.com 

Huurderraad Hardinxveld-Giessendam kan over het algemeen terugkijken op een nuttig jaar waaronder, het geven van een groot aantal adviezen, niet dat ze altijd zijn overgenomen, maar we blijven volhouden.
 

We doen het tenslotte voor de Huurders van Fien Wonen.

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top