Thuis in wonen

Houd huren betaalbaar, in heel Nederland...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2002

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch
[NUMO.AccOUNTS: LOGIN BOX LEFT]

NOTULEN

2002

Notulen van de huurdersraadvergadering van de Woningstichting “Hardinxveld-Giessendam”, gehouden op donderdag 14 februari 2002 om 19.30 uur in het kantoor aan de Rijnstraat 1 te Hardinxveld-Giessendam. 


Aanwezig Raad van Bestuur
T. Boerman voorzitter
W.B. Blokhuis secretaris
W.A. Huisman penningmeester
A. Reijnders 2
e voorzitter
G. Venis 2
e penningmeester
J.L. den Breejen-v.d. Zande alg. bestuurslid

Aanwezig van de Raad van Commissarissen:
J.H. van Wingerden 

Aanwezig van de Directie:
P.A. van der Priem
Hoofd Technische Dienst: C. de Vreede 

Aanwezig van Dagelijksbestuur huurdersstichting:
M. Stek voorzitter
G.J. Sikkema secretaris

Aanwezig van bestuur huurdersstichting
J. Heijkoop, L. v. Gelder, T. de Vries, J. Kuipers, C.A. Blom-Fijnekam, J. Muilwijk,
P. Koppelaar-Put, K. de Ruyter, M. v. Hoven-Bakker, F. Hoornaar-de Krey.
Met kennisgeving afwezig: W. Drinkwaard, L. Punt. 

1.  Opening
De heer Stek heet de aanwezigen van harte welkom. De heer Van der Priem merkt nog op dat we nog een beetje moeten wennen aan de nieuwe situatie. De voorgaande notulen zijn nog gemaakt ter ondertekening door de heer Blokhuis en de heer Boerman. Ook had er overleg moeten plaatsvinden met de heer Sikkema of er vanuit de huurdersstichting nog aanvullingen op de vergaderstukken zijn. 

2.  Notulen
De notulen worden vastgesteld. 

3.  Ingekomen stukken/mededelingen
Ingekomen stukken.
Geen. 

Mededeling.
De heer Stek heeft het verzoek aan de leden van de huurdersstichting om na de vergadering aan de notulist de legitimatie te geven, zodat deze gekopieerd kan worden. Degene die geen legitimatie bij zich heeft wordt verzocht dit zo snel mogelijk af te geven bij het secretariaat. De bescheiden worden dan weer verzonden aan de heer G.J. Sikkema.
a. excursie huurdersraad vrijdagmiddag/avond 19 april.
De heer De Vreede heeft hiervoor een brief met antwoordstrook verzonden aan de leden van de huurdersstichting. 

4.  Ondersteuning Waerthove, nieuwbouw verpleeghuisvoorzieningen
De heer Heijkoop vraagt: Nu heb je te maken met een aantal voorwaarden die door de Provincie afdeling groen-/natuurbeheer voor de locatie aan de Tiendweg zijn opgelegd.
Waarom is er niet gelijk aan een locatie in Beneden-Hardinxveld gedacht ? De heer Van der Priem antwoordt dat er aan de Gemeente gevraagd is of men een geschikte locatie had. Toen is de locatie Tiendweg aangewezen. De heer Van der Priem merkt op, dat het op zich juist een hele goede locatie is, omdat je gebruik kon maken van de voorzieningen van de Burg. de Boer-Stichting. 

De heer De Ruyter merkt op dat hij in een voorgaande vergadering had gevraagd of men problemen in de procedures verwachtte. De heer De Vreede merkt op dat er op zich ook niet echt problemen verwacht worden. Nu is naar voren gekomen de natuurwaarde. Hierover wordt een rapportage opgesteld en deze wordt ingediend bij de Provincie. 

De heer Kuipers vraagt of dit een semi-permanente vestiging wordt. De heer Van der Priem antwoordt dat dit inderdaad zo is. Eerst was de norm van 5 jaar vastgesteld. Nu heeft het Rijk als beleid 10 jaar vastgesteld. Dit om kapitaalvernietiging te verminderen c.q.voorkomen. 

De heer Van der Priem merkt op dat hij een signaal heeft opgevangen in het kader van parkeeroverlast tijdens begrafenissen en het laden en lossen van goederen. Dit element wordt ook meegenomen. 

5.  Verbouwing kantoor Rijnstraat 1
De heer De Vreede toont de tekening en geeft hierbij een duidelijke uitleg.

De heer Van der Priem merkt op dat deze kleine verbouwing echt nodig is. We lopen met de huidige ruimte gewoon spaak. De kantine is te klein, de afdeling verhuur bewonerszaken wordt qua personeel uitgebreid. Hiervoor dus ook ruimte nodig. OKK is met ontbindende voorwaarden aangekocht. We hopen dat dit door kan gaan. Het een hangt van het ander af. 

De heer Stek vraagt of er een bepaalde termijn aangekoppeld is. De heer Van der Priem antwoordt dat dit inderdaad zo is. De datum is 1-1-2003. Het afwachten is tot het besluit valt over de scholenstrook en de sportaccommodatie in de West Wijk. Als hier geen positief besluit over wordt genomen dan gaat de aankoop OKK niet door. De heer Stek vraagt of als er op 1-1-2003 nog geen besluit genomen is, de Woningstichting dan andere maatregelen neemt. De heer Van der Priem antwoordt, dat we dan gaan uitkijken naar een ander locatie. Te denken valt aan de Peulen of het Noord Oost Kwadrant. Misschien dat hier dan het magazijn en het wagenpark naar toe kunnen.

6.  Vervangende nieuwbouw Peulenlaan/Venusstraat
De heer Stek stelt het onderwerp algemeen aan de orde. De heer De Vreede presenteert het plan uitgebreid. De heer Kuipers vraagt hoe het proces zal gaan. De heer Van der Priem antwoordt dat de mensen tijdelijk gehuisvest worden in de Wielinghof, de Maashof, de Jupiterflat en de Peulenflat. De meest zorgbehoeftige wordt opgenomen in de Wielinghof. Het wordt ook weer een bouw in twee fase bouw. De heer Kuipers vraagt of dit een stagnatie voor de woningzoekenden betekent. De heer Van der Priem antwoordt dat dit absoluut waar is. Je onttrekt ongeveer twee jaar lang deze woningen aan de woningvoorraad. 

De heer Stek vraagt of alle procedures al doorlopen en ingediend zijn. Er is eerst een vooroverleg met de portefeuillehouder geweest. De stedenbouwkundige van de gemeente heeft het plan ook al bekeken. De stedenbouwkundige is heel positief over het plan. Nu moet er nog een planpresentatie plaatsvinden aan het College van Burgemeester en Wethouders. In zo’n presentatie vraag je in principe toestemming/advies, aldus de heer Van der Priem. Hierna is het afwachten tot we een positief signaal ontvangen. Daarna zal de wijkvoorlichting plaatsvinden. We hopen eind 2003, begin 2004 met de bouw te kunnen starten.  

7.  Vervangende nieuwbouw Over ’t Spoor
De heer Van der Priem stelt voor dat dit onderwerp na de vergadering door de heer De Vreede aan de leden van de huurdersstichting wordt toegelicht, omdat het bestuur al uitgebreid was ingelicht. 

Mevrouw Blom vraagt waarom er tegenwoordig ten opzichte van de huurwoningen in een dergelijk project zoveel koopwoningen worden gebouwd. De heer Van der Priem merkt op dat het nodig is om een dergelijk plan te realiseren. Je hebt het geld hard nodig voor o.a. de wijksanering en het verenigingsgebouw. Dit zijn onrendabele investeringen. Hierdoor houd je uiteindelijk steeds minder huurwoningen over. We hopen 16 huurwoningen en 28 koopwoningen te kunnen bouwen. Dit feit wordt opgenomen in onze beleidsnotitie. Dit is wat het Ministerie voorschrijft. 

De heer Heykoop dacht dat het de bedoeling was dat de Wilhelminastraat doorgetrokken zou worden. De heer Van der Priem antwoordt dat dit niet de bedoeling is. 

De heer Stek vraagt of we problemen verwachten met de wandelsportvereniging. De heer Van der Priem  antwoordt dat we nog eerst met ze moeten gaan wandelen. Voorlopig wordt er zaken gedaan met de Gemeente. De Gemeente heeft destijds het pandje aan hen gegeven. De grond is wel van de Gemeente. De heer Van der Priem antwoordt dat er nog veel met elkaar te overleggen is. We willen dat het pand waar  ook de wandelsportvereniging gebruik van zal gaan maken een multifunctioneel gebruik gaat krijgen. Dat betekent dat er ook veel partijen bij betrokken zijn. 

De heer Sikkema vraagt hoe de opbrengstwaarde berekend is. De heer Van der Priem antwoordt dat de opbrengstwaarde voor de huurwoningen berekend is over 50 jaar. Voor de koopwoningen geldt de marktwaarde. 

De heer Kuipers vraagt of er gekeken is of het plan iets groter opgezet kan worden. De heer Van der Priem antwoordt dat dit niet mogelijk is. Het is een te kleinschalig gebied. Ook mag er niet verder het land in gebouwd worden. Het gebied tussen de spoorlijnen moet nog worden vastgesteld. 

De heer Stek informeert hoe het zal gaan met de planschadeclaims. De heer Van der Priem antwoordt dat de projectontwikkelaars tegenwoordig zelf verantwoordelijk zijn voor de planschadeclaims. 

De heer Heijkoop vindt het jammer dat het project voor verstandelijk gehandicapten niet kan doorgaan. De heer Heijkoop merkt op dat hij zelf een verstandelijk gehandicapte zoon heeft die toch zelfstandig woont. De heer Heykoop legt uit hoe dat geregeld is. De heer Van der Priem antwoordt dat het project wat hier misschien gerealiseerd zou worden een project voor begeleid zelfstandig wonen is. 

8.  Stand van zaken nieuwbouw woon-/zorgcentrum Boven-Hardinxveld-Giessendam
We hopen in mei 2002 de woningen te kunnen toewijzen. 

9.  Woningtoewijzing huurwoning volgens het aanbodmodel
Het onderwerp privacy voor de urgent geïndiceerde is een zwaar punt van bespreking geweest binnen de woonruimtecommissie. In goed overleg is als oplossing gekozen voor een wachttijdbijtelling.
Mevrouw Blom informeert naar een woning aan de Jul. van Stolbergstraat. Deze woning heeft volgens mevrouw Blom lang leeggestaan. Meneer Van der Priem vermoedt dat dit een renovatiewoning was. Mevrouw Den Breejen denkt dat de woning twee keer is afgewezen. Hierdoor ben je zo een paar weken verder.
De heer Kuipers vindt verlengingsgeld vragen aan iemand die zich inschrijft niet redelijk. De heer Van der Priem legt uit waarom dat dit wel nodig is. De administratieve handelingen moeten worden betaald. Door een afstemming te houden krijg je ook geen vervuild bestand. 
De heer Stek vraagt aan de leden van de huurdersstichting of men kan instemmen met dit voorstel. De aanwezigen gaan akkoord. 

10.      Rondvraag
De heer Van Priem merkt op dat we bezig zijn met het behalen van het KWH-label. Er wordt een klant tevredenheidsonderzoek ingesteld. Aan 1000 bewoners wordt een vragenformulier gezonden. Gemiddeld duurt het 2,5 jaar om dit label te halen. Er wordt in april 2002 gestart. We hopen eind 2003 het certificaat te halen.

De heer Stek vraagt waarom er voor 50% van het woningbezit is gekozen. De heer Van der Priem antwoordt dat dit het advies van het kwaliteitsbureau is. Dit is volgens  enquête peilingen erg hoog. 

11.      Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

G.J. Sikkema                                                       M. Stek

secretaris                                                             voorzitter


 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders