Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2002

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch
[NUMO.AccOUNTS: LOGIN BOX LEFT]

NOTULEN

2002

Notulen van de vergadering van Stichting Huurdersraad Woningstichting “Hardinxveld-Giessendam”, gehouden op donderdag 13 juni 2002 om 20.00 uur in het kantoor aan de Rijnstraat 1 te Hardinxveld-Giessendam. 


Aanwezig Raad van Bestuur:
W.A. Huisman penningmeester

Aanwezig van de Directie:
P.A. van der Priem
Hoofd Technische Dienst: C. de Vreede

Aanwezig van de Dagelijksbestuur Stichting Huurdersraad:
M. Stek voorzitter, J. Heijkoop penningmeester
Aanwezig bestuur Stichting Huurdersraad
J. Muilwijk, L. Punt, C.A. Blom-Fijnekam, P. Koppelaar-Put,
F. Hoornaar-de Krey, T. de Vries, M.B.P. Visser, N.J.M. Jansen-Nijsen,
E. van Houwelingen-Honkoop.
Met kennisgeving afwezig: J. Kuipers, K. de Ruyter, S. Ooms. 

1.  Opening
M. Stek heet de aanwezigen van harte welkom.


2.  Notulen

De notulen zijn dinsdag 11 juni 2002 door de Stichting Huurdersraad doorgenomen en goedgekeurd. 

M. Stek heeft wel een aantal vragen n.a.v. de notulen:
Is er al contact geweest met W. Drinkwaard met de vraag of hij zitting in de klachtencommissie wilde nemen.
P.A. v.d. Priem antwoordt dat hij hier i.v.m. ziekte van W. Drinkwaard nog niets van gekomen is. Hij zal dit alsnog vragen. In geval van nee, eventueel een advertentie plaatsen en niet een 2
e persoon uit de Stichting Huurdersraad om zo een evenredige vertegenwoordiging in de klachtencommissie te krijgen. 

3.  Ingekomen stukken/mededelingen

a.  In memorie het overlijden van erevoorzitter Hermanus van Hunnik, d.d. 30 mei 2002.

M. Stek en P.A. v.d. Priem staan stil bij het toch vrij plotselinge overlijden van H. van Hunnik.

Dit wordt als een groot verlies ervaren, ondanks dat hij vorig jaar al afscheid had genomen van de Woningstichting. Af en toe bijpraten deed de heer Van Hunnik toch altijd nog goed en hij voelde zich nog steeds bij de Woningstichting betrokken.

 

Mededeling: door vertrek van G.J. Sikkema is J. Kuipers nu benoemd tot secretaris van de Stichting Huurdersraad.

 

b.    Nog geen informatie over het studieplan Over ’t Spoor. Op 8 juli 2002 is er een overleg met de wethouders May en Tromp over onder meer dit plan.

Vraag vanuit huurdersvergadering: mw. E. v. Houwelingen woont in de Frederikstraat tegenover 2 lege woningen. Omwonenden beweren dat deze woningen tijdelijk verhuurd en daarna ook gesloopt gaan worden. Klopt dit?

P.A. v.d. Priem: Er zijn de laatste jaren bijna geen mutatiewoningen geweest in de Frederikstraat. Nu kwamen 2 woningen leeg, deze bleken bij controle in een dermate slechte staat te verkeren, dat besloten is om een onderzoeksbureau in te schakelen om de bewoonbaarheid van het gehele complex te onderzoeken. Waarschijnlijk betreft het meerdere woningen. Wellicht zijn deze woningen na onderzoek en eventuele renovatie weer verhuurbaar, tot die tijd blijven deze woningen leeg.

W.A. Huisman merkt op dat deze woningen ook al 80 jaar oud zijn!

Mw. E. v. Houwelingen dacht dat dit eventueel een volgende fase van wijksanering was van Over ’t Spoor en dat de gemeente dit wilde combineren met bijvoorbeeld het herinrichten van de infrastructuur.

P.A. v.d. Priem komt hierop terug nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden. Er zal een brief worden gestuurd naar alle omwonenden dat er een onderzoek zal plaatsvinden.
 

4.  Nieuwbouw in uitvoering, woon-/zorgcentrum Boven-Hardinxveld
a.    Stand van het werk.
b.    Toewijzing 21 huurwoningen.
c.    Gebruik zorgeenheden/dagopvang 1
e fase.

Stichting Huurdersraad heeft geen op- of aanmerkingen. Nieuwbouw ziet er mooi uit.
P.A. v.d. Priem deelt mee dat de eerste 21 huurwoningen inmiddels zijn toegewezen. Pas nadat 1
e fase is opgeleverd, vinden de sleuteluitgiftes plaats mede uit veiligheidsoverwegingen.

5.  Nieuwbouw in voorbereiding, plan Peulenhof

Stichting Huurdersraad spreekt haar verontrusting uit over het aantal bezwaarmakers en vraagt of er inmiddels een jurist is ingeschakeld.
P.A. v.d. Priem: inmiddels is aanvraag voor vrijstelling Artikel 19 ingediend,
College van B&W moet akkoord gaan, daarna inspraakronde en wordt eventueel een jurist ingeschakeld.

M. Stek: zo blijkt maar weer dat ook in Hardinxveld-Giessendam het “bouwen in de wei” is afgelopen. Bij kopers plan Peulenwiek was toch bekend dat er een nieuwbouwplan zou komen. Er wordt toch een normale gevelafstand gehanteerd en de mogelijkheid ontbreekt gewoon om de vleugels dichter naar elkaar toe te schuiven. Iedere bouwmaatschappij (dus ook ABB) is verplicht om kopers/huurders info te geven in een omtrek van 100 m. van bouwplan. Ook als een bouwplan later afwijkt van de door bouwmaatschappij gegeven informatie moeten kopers/huurders de bouwmaatschappij daarop aanspreken.

C. de Vreede: bezwaarden wisten inderdaad van bouwplannen af. ABB beweert op moment van bouw plan Peulenwiek niet volledig bekend te zijn geweest met bouwplan Peulenhof.
P.A. v.d. Priem: met plan Peulenhof is het vervelend als het door bezwaarschriften pas later gerealiseerd kan worden, maar bij Wozoco Boven-Hardinxveld speelde het verhaal van het eventueel vervallen van de subsidie van de zorgverzekeraar een grote rol!
J. Heijkoop: er was toch een zekere afspraak tussen ABB en Prot.Chr.Stichting?
P.A. v.d. Priem: Prot.Chr.Stichting had destijds bezwaar tegen bouw van Peulenwiek. In raadscommissievergadering werd als soort van morele verplichting gesteld dat als bezwaar niet reëel werd geacht, dan later ook geen bezwaren van Peulenwiekbewoners te verwachten waren.
Een aannemer/bouwmaatschappij kan kopers/huurders nu eenmaal geen verklaring laten tekenen dat geen bezwaren zullen worden ingediend.
P.A. v.d. Priem: er is een nieuwe regelgeving in aantocht dat planschadeclaims minder makkelijk gaan worden. Gemeentes willen dit onderwerp naar ontwikkelaars doorschuiven.

6.  Logeerhuis Stichting De Ark
M. Stek: dit plan onderstreept maar weer de sociale taak/betrokkenheid van Woningstichting “Hardinxveld-Giessendam”. Vraagt zich wel af of er echt een batige exploitatie mogelijk is. Wat is de toekomstwaarde?
P.A. v.d. Priem: als snel bleek dat alleen de weekendopvang van gehandicapte kinderen niet exploitabel zou zijn, dus contact gezocht met Philadelphia en De Ark om mogelijkheid van dagopvang dementerende ouderen te onderzoeken. Opvang dementerende ouderen wordt steeds groter probleem, landelijk grote wachtlijsten. Met name in een gebied als Alblasserwaard is men meer gewend binnen eigen kring die zorgbehoefte in te vullen. Pas als voor de komende 5 jaar een gezonde exploitatie mogelijk blijkt, is het pas verantwoord deze plannen concreet te maken. Hopelijk per 1 september a.s. groen licht. Stichting De Ark (huurder) zorgt er voor dat geld binnenkomt (met name door bedrijfsleven en particulieren). Woningstichting stimuleert dit hele gebeuren, maar zorgtaak staat verder buiten ons. Kleinschalig project, maar de moeite waard! 

7.  Tijdelijke verpleeghuisvoorziening Boven-Hardinxveld
C. de Vreede: Provincie eiste onderzoek naar flora en fauna. Conclusie: binnen 5 jaar zou de natuurwaarde geheel hersteld zijn. Momenteel loopt Art. 19 procedure, als Provincie akkoord gaat, moet Gemeente nog akkoord geven.
Op voorlichtingsavond van 22 mei j.l. kwamen 3 opmerkingen van bewoners naar voren, waarna de volgende afspraken gemaakt zijn:    

-      Bevoorrading verpleeghuis zal d.m.v. bestelauto’s gebeuren.
-      Afspraken met korfbalvereniging gemaakt over aantal feestavonden per jaar.
-      Door de gemeente zal worden bezien of het mogelijk is het trottoir aan de Tiendweg over de volle lengte tot aan verpleeghuis door te trekken.

C. de Vreede laat tekeningen rondgaan en licht e.e.a. toe.

C.A. Blom: hopelijk duurt het niet te lang.
P.A. v.d. Priem: vanuit huisartsenorganisatie werd gevraagd waarom Woningstichting “Hardinxveld-Giessendam” zoveel moeite voor dit soort plannen doet?
Onze “taak” als woningstichting is pas rond als we op die manier als non-profit organisatie de helpende hand kunnen bieden om naast alleen huisvesting ook de mogelijkheid tot zorg kunnen bieden. Wel veel geduld nodig voor dit soort projecten, dit blijkt landelijk ook. Een gemiddeld project duurt ca. 6 jaar. 

8.  Voorstel begroting 2003
M. Stek: voorstel begroting 2003 besproken in vergadering van afgelopen dinsdag.
Vooral de vastgestelde vergoedingen doen veel stof opwaaien. Een huurders-stichting wordt geacht zelfstandig te zijn, waarom dan vergoeding gehalveerd?
P.A. v.d. Priem: huidige vergoedingen zijn gebaseerd vergoeding per woning. Als voorbeeld een overzicht van landelijke tarieven per woning.
Voormalige Huurdersraadstichting werd gezien als besturend geheel, nu is Stichting Huurdersraad meer een organiserend geheel als vertegenwoordiging van huurders
(klankbord voor huurders) dus geen extra activiteiten gaan oppakken. Stichting Huurdersraad is geen Klachtencommissie!

M. Stek: apart vergaderen van Stichting Huurdersraad wordt door leden niet als extra belasting ervaren. Besef van verantwoording wel degelijk aanwezig. Misschien is het zinniger om bijvoorbeeld in september/oktober de begroting te bespreken i.p.v. op basis van indexering?

M. Stek: 3 abonnementen Aedes magazine leek ons te weinig. Volgende vergadering inventariseren wie geïnteresseerd is. 

M. Stek: accountantskosten staan niet in begroting genoemd. P.A. v. d. Priem: klopt, deze zijn in algemene begroting Woningstichting opgenomen. 

P.A. v.d. Priem stelt voor aan M. Stek om als Stichting Huurdersraad een tegenbegroting in te dienen.
M. Stek: moet bijvoorbeeld een secretaris geen andere vergoeding ontvangen dan een ander lid van de Stichting Huurdersraad?
P.A. v.d. Priem: geen onderscheid gaan maken. 

Mw. N.J.M. Jansen/J. Heijkoop: wat te doen i.g.v. overschot op begroting 2003. P.A. v.d. Priem: i.g.v. tegenvallers is een begroting aan te passen. I.g.v. meevallers kan dit weer opwegen tegen een tegenvaller dat jaar ervoor of erna. 

9. Samenstelling dagelijks bestuur vanaf 1 juni 2002
Nog dagelijks bestuur vast te stellen binnen Stichting Huurdersraad. M. Stek zal lijstje aan P.A. v.d. Priem doorgeven. 

10.  Rondvraag
M. Stek heeft nog enkele mededelingen:

-      Wijziging inschrijving bij Kamer van Koophandel in behandeling.
-      Voorstel postadres Stichting Huurdersraad bij secretaris,
       P.A. v.d. Priem: akkoord.

-      Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.
       P.A. v.d. Priem: datum prikken na de vakantie, stukken op papier met logo,

       stukje + foto evt. in het Kompas en/of Woonwijzer.

-      Rooster van aftreden opstellen voor 4 jaar.
       P.A. v.d. Priem: DB leden nooit tegelijk af laten treden.

       M. Stek vraag of hier voorbeeldschema’s voor zijn.
       P.A. v.d. Priem en M. Stek zullen half augustus datum prikken om e.e.a. door te spreken.

-      Openen bankrekening, wachten tot inschrijving bij Kamer van Koophandel.

       P.A. van der Priem: einde van het jaar, mochten er tussentijds uitgaven zijn, kan dit altijd via een kasbon bij het secretariaat.

-      Eigen briefpapier. Bij J. Kuipers informeren wat de mogelijkheden zijn.
-      Nadere introductie bij huurders. P.A. v.d. Priem: evt. gelijktijdig met foto en stukje

       over tekenen samenwerkingsovereenkomst in Woonwijzer. Tijdig aanleveren! In elke Woonwijzer zal de Stichting Huurdersraad een pagina vullen. 

M. Stek vraagt of notulen binnen een kortere termijn verspreid kunnen worden, wil men de ook vergaderstukken graag eerder ontvangen.
Mw. C.A. Blom vraagt waarom alleen houtwerk van binnenzijde trappenhuizen en balkons van flats Boven-Hardinxveld wordt geschilderd?
C. de Vreede: al het buitenwerk wordt geschilderd, dus ook buitenzijde trappenhuizen.
Mw. C.A. Blom: schoonmaken slecht in flats. Eerst was alles netjes, maar de slof raakt er een beetje in. C. de Vreede zal schoonmaakbedrijf hierop aanspreken.
Mw. C.A. Blom: in Neder-Hardinxveld zijn onlangs op verschillende flats mooie logo’s/kunstwerken geplaatst. Is dit misschien ook een idee voor de flats aan
Pr. Irenestraat en J. v. Stolbergstraat?

P.A. v.d. Priem: wordt eerst intern besproken. 

11.  Sluiting
M. Stek bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

J. Kuipers                                                            M. Stek

secretaris                                                            voorzitter

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders