Thuis in wonen

Houd huren betaalbaar, in heel Nederland...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2002

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch
[NUMO.AccOUNTS: LOGIN BOX LEFT]

NOTULEN

2002

Notulen van de vergadering van Dagelijksbestuur van de Stichting Huurdersraad Woningstichting “Hardinxveld-Giessendam”, gehouden op donderdag 14 november 2002 om 19.30 uur in het kantoor aan de Rijnstraat 1 te Hardinxveld-Giessendam.


Aanwezig Raad van Bestuur:
W.A. Huisman penningmeester
                                                                                                                       

Aanwezig van de Directie:
P.A. van der Priem
Hoofd Technische Dienst: C. de Vreede 

Aanwezig Dagelijksbestuur van de Stichting Huurdersraad:
M. Stek voorzitter
J. Kuipers secretaris
J. Heijkoop penningmeester 

1.    Opening
M. Stek heet de aanwezigen van harte welkom. 

2.    Notulen
De notulen zijn dinsdag 12 november 2002 door de Stichting Huurdersraad doorgenomen en goedgekeurd.
Dit is de eerste vergadering waar het DB appart overleg voert met Stichting Omnivera, de vergadering met het voltallige bestuur heeft op 12 november plaatsgevonden. 

M. Stek heeft wel een aantal vragen n.a.v. de notulen: 

Of er al iets bekend is naar aanleiding van het onderzoek naar de woningen Over ’t Spoor. De heer Van der Priem antwoordt dat dit nog maar net bekend is. Vanmiddag is het ook besproken in het bestuur.

Conclusie van Interlink: Er is ontzettend veel vocht in de woning. Vervangende nieuwbouw is echt noodzakelijk. Het is de bedoeling nog 6 jaar door te exploiteren. Het is de bedoeling de mensen in het eerste kwartaal van 2003 hierover te informeren. Vervangende nieuwbouw is noodzakelijk en zal gericht zijn op een klein type eengezinswoning met als basis het concept van het nieuwe woningtype aan de Alexanderstraat. De heer Kuipers merkt op dat er dan wel goedkopere huurwoningen verloren gaan. De heer De Vreede deelt mee dat het wooncomfort wel verbetert. Al dat vocht in de woningen is slecht voor de gezondheid. De heer Kuipers vraagt of er ook naar het bestrijden van vocht is gekeken.

De heer De Vreede antwoordt dat er slechte ventilatie is, de trap naar de slaapvertrekken is veel te stijl. De woning is sowieso niet praktisch, aldus de heer De Vreede.

De heer Van der Priem merkt nog op dat, als je een nieuwbouwproject wilt realiseren in een bebouwde wijk en dan besluit voor aanvraag van wijziging van het bestemmingsplan, dan duurt het traject vaak langer dan andersom. Gebleken is met voorgaande projecten dat je dan eerder door de bezwarenprocedures heen bent. 

De heer Stek informeert naar de vraag die mevrouw Blom in de rondvraag stelde over of het niet een leuk idee zou zijn om op de flats in de Pr. Irenestraat en de J. v. Stolbergstraat een mooi logo/kunstwerk te plaatsen. De heer Van der Priem antwoordt dat dit gepland staat voor 2003. Het is de bedoeling om de bewoners hierbij te betrekken. 

3.    Ingekomen stukken/mededelingen
De huurdersstichting heeft geen ingekomen stukken. 

Naar aanleiding van het boekje geschillenbehandeling wel een mededeling. Of er iets meer duidelijkheid in vermeld zou kunnen worden over een klacht/geschil. De heer Van der Priem antwoordt dat door het Ministerie van V.R.O.M. ook in dergelijke termen wordt gesproken en wel over een eventueel geschil. De heer Van der Priem legt uit hoe de procedure intern bij de Woningstichting verloopt. De heer Stek merkt nog op dat goede communicatie en begrip vaak het allerbelangrijkste is. De heer Van der Priem deelt mee dat de KWH-enquete behoorlijk positief was. 

De heer Stek merkt nog op dat de huurdersstichting het project Stichting de Ark een heel goed project vond en dat men hiervoor waardering had. 

4.    Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 
De heer Stek heeft het verzoek om dit aan het einde van de vergadering te laten plaatsvinden.
 

5.    Beleidsnota
De huurdersstichting had diverse vragen. Naar aanleiding van blz. 9 is de vraag hoe wordt in de toekomst een lege woning aangeboden. De heer Van der Priem antwoordt dat als er een lege woning komt dan wordt deze gelijk in het Kompas aangeboden. Men kan dan reageren. Er volgt dan een check wie van de belangstellenden staat het langst ingeschreven. Voor vluchtelingen wordt er nog steeds een spreidingsbeleid toegepast. De heer Stek vraagt of dit onderwerp in de algemene huurdersvergadering aan de orde komt. De heer Van der Priem antwoordt dat dit onderwerp dan inderdaad op de agenda voorkomt. Op dit moment is een adviesburo dit voor ons aan het uitwerken. We hopen het product op 1 april 2003 op de tafel te hebben. Het is de bedoeling hiermee per 1 juli 2003 te gaan werken. De heer Kuipers vraagt hoe we denken te gaan adverteren. De heer Van der Priem antwoordt dat dit in principe allemaal nog wordt onderzocht. De gedachte van de Woningstichting zelf is dit éénmaal per drie weken te doen. Ook is het de bedoeling aan te bieden via internet.  

Naar aanleiding van blz. 13
Gepland staat modernisering van de doucheruimte in de eengezinswoningen in de Wielwijk. De vraag was of het mogelijk is hier dan gelijk een tweede toilet te laten plaatsen. De heer De Vreede antwoordt dat hij denkt dat dit niet mogelijk is, maar zal dit bekijken. 

Naar aanleiding van blz. 18
De huurdersstichting informeert naar de samenwerking met de Prot. Chr. Stichting Seniorenwoningen. De heer Stek merkt op de toewijzing geschiedt door de Stichting zelf. De Stichting heeft een bepaalde identiteit. Kan dit niet door de samenwerking

verloren gaan? De heer Van der Priem antwoordt dat degene die belangstelling voor een woning van hen heeft vaak toch wel die identiteit heeft. Met andere woorden het zijn toch wel vaak mensen uit die kring. De mensen uit de Peulenlaan/Venusstraat worden ook weer geherhuisvest. De heer Van der Priem merkt nog wel op dat men officieel wel met de woonruimteverordening te maken heeft, waarbij niemand uitgesloten kan worden voor een toewijzing van de woning.  

De heer Heijkoop merkt op dat de Maashof nog wel van de Prot. Chr. Stichting blijft en dan men dan toch ook met deze woonruimteverordening te maken heeft. De heer Van der Priem antwoordt dat dit inderdaad het geval is. 

6.    Financiële meerjarenbegroting 2003-2007
De huurdersstichting geeft de Woningstichting hiervoor een compliment. Een goed en duidelijk stuk, aldus de voorzitter. 

7.    Meerjarenbegroting Onderhoud en Woningverbetering 2003
De heer Stek vraagt of er eventueel meerdere klachten ontvangen zijn van bewoners uit de Peulenlaan/Maasstraat inzake de kunststof kozijnen. De heer Stek heeft van iemand vernomen dat het rubber zou loslaten. De heer De Vreede antwoordt dat dit voor zijn gevoel een individuele klacht is. Dergelijke klachten moeten gewoon bij de technische dienst van de Woningstichting gemeld worden. De heer Van der Priem merkt nog op dat alles wat kunststof is om de zoveel jaar gereinigd wordt.
 

Het voorstel is om voor de kozijnen van de Wielinghof aluminium als materiaal te kiezen. De heer De Vreede antwoordt dat we ons nog aan het oriënteren zijn, zowel financieel als onderhoudstechnisch.
De heer Kuipers vraagt hoe het met de controle op de uit te voeren werkzaamheden zit. Gebeurt dit een beetje goed en consequent? De heer De Vreede antwoordt dat de projectbegeleider hier letterlijk bovenop zit. Preventief onderhoud zorgt uiteindelijk voor steeds minder klachten is de conclusie.
De huurdersstichting heeft een positief advies gegeven. 

8.    Voorstel begroting huurdersraad 2003
De heer Stek merkt op dat in de voorgaande vergadering behoorlijk hier over gediscussieerd is. Dinsdagavond heeft de huurdersraad hierover uitgebreid met elkaar van gedachten gewisseld. De bedoeling is dat de volgende personen nog het Aedes-magazine zullen ontvangen:
- dhr. Punt, dhr. Visser, dhr. De Vries, het db. dhr. Stek, dhr. Heijkoop en dhr. Kuipers. 

Wat betreft de bestuursvergoeding: de huurdersstichting kwam op jaarbasis op een bedrag van € 4.000,--. De heer Stek merkt op dat de huurdersstichting erg gehecht is aan de voorvergadering van hen. Dit is voor hen de basisvergadering. De bedoeling is dat deze vergadering bij aanwezigheid presentiegeld wordt uitgekeerd. De vergadering met de Woningstichting wordt door het db van de huurdersstichting bezocht. Deze wordt dan qua presentiegeld ook bij aanwezigheid aan hun vergoed. Alle overige personen die toch de vergadering met de Woningstichting willen bijwonen krijgen hiervoor dan geen vergoeding. Het komt neer op 82 vergaderingen á € 48,00. 

De heer Heijkoop vraagt als er een extra vergadering wordt ingelast of men deze dan wel vergoed krijgt. De heer Van der Priem antwoordt dat dit in de regel niet echt voorkomt. Zou het wel het geval zijn, geeft als voorbeeld misschien een extra vergadering i.v.m. een belangrijk besluit zoals bij een fusie, dan krijgt men deze vergadering alsnog vergoed. 

9.     Nieuwbouw Peulenhof
Geen op- of aanmerkingen. 

10.   Nieuwbouw Over ’t Spoor
De vraag van de huurdersstichting is waarom is het huidige plan zo veranderd. Wie wilde dit en waarom? Conclusie: Zowel de Woningstichting als het College van Burgemeester en Wethouders.

In eerste instantie was het ook de bedoeling om zoveel mogelijk woningen te realiseren. Dus de keus was om hier appartementen te gaan bouwen. Duidelijk werd dat dit niet paste in dit kleinschalige gebied. Hiervoor zou ook te weinig parkeergelegenheid zijn. Op zich was het wel een mooi plan. Dit vond ook de stedenbouwkundige van de gemeente, maar niet voor deze locatie. Burgemeester en Wethouders hadden de Woningstichting er ook op geattendeerd dat de plek waar de bergingen zouden komen wel erg vandalismegevoelig was. De verwachting was dat er op het eerste plan veel bezwaren zouden zijn binnengekomen en wel begrijpelijk van de bewoners uit de Oranjestraat. 

De heer De Vreede toont het nieuwe plan a.d.h.v. de tekeningen. 

11.    Nieuwbouw tijdelijke verpleeghuiszorg Tiendweg
In de stukken (blz.  27) staat dat niets dan meer in de weg staat om te starten met de voorbereidingen van de nieuwbouw. De heer Stek vraagt of dit niet te voorbarig is. De heer De Vreede antwoordt dat dit niet te voorbarig is. Er is nog maar één persoon die bezwaar maakt. Die persoon wordt niet geschaad in zijn woongenot. Geen rechter zou dan zeggen dat het plan niet kan doorgaan.

 

12.    Traject certificering kwaliteitslabel dienstverlening KWH
De heer Stek merkt op dat de huurderstichting hoopt dat dit project goed zal slagen.
 

13.    Voorstel Vergaderschema 2003
De huurdersstichting gaat akkoord met het voorstel.
 

14.    Rondvraag
De heer Kuipers merkt op dat er een rooster van aftreden is opgesteld. De volgende onderstaande leden zijn aftredend/herkiesbaar:
 

2004                                      2005                                                  2006

J. Kuipers                             M. Stek                                              J. Heijkoop

C.A. Blom-Fijnekam           E. van Houwelingen- Honkoop       N.J.M. Jansen-Nijsen

F. Hoornaar-de Krey           P. Koppelaar-Put                            J. Muilwijk

L. Punt                                  K. de Ruyter                                     S. Ooms

M.B.P. Visser                       T. de Vries 

De heer Kuipers vraagt of het mogelijk is een abonnement op de Woonbond te nemen. De heer Van der Priem antwoordt dat dit inderdaad wel mogelijk moet zijn. Dit moet dan uit de middelen van de huurdersstichting worden betaald.
De heer Kuipers vraagt of het misschien een idee is om de Nassauflat vanuit het midden naar buiten toe op te toppen. Zou dit misschien een oplossing zijn voor uitbreiding op Boven-Hardinxveld. Enige discussie hieromtrent. De heren Van der Priem en De Vreede gaan de mogelijkheden van optoppen, misschien eventuele nieuwbouw, bestuderen. 

De heer Stek deelt mee dat er in de flat van mevrouw Blom problemen zijn met de lift. De vloer van de lift komt niet uit op gelijke hoogte met de vloer van de stopplaats.
De heer De Vreede antwoordt dat het de bedoeling is dat dergelijke klachten gewoon bij de technische dienst van de Woningstichting gemeld moeten worden. De heer De Vreede gaat hier melding van maken.
De heer Stek vraagt of het mogelijk is om voortaan standaard de notulen binnen drie weken na de vergadering te laten verspreiden aan alle leden van de huurdersstichting. Afspraak dat we ons hier zo veel mogelijk aan zullen houden. Dit kan niet bij ziekte of vakanties e.d.
De heer Stek vraagt of het noodzakelijk is om voor het openen van een bankrekening voor de huurdersstichting een uittreksel van de Kamer van Koophandel te overleggen. De heer Van der Priem antwoordt dat dit inderdaad noodzakelijk is.

15.  Sluiting

M. Stek bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering

J. Kuipers                                                            M. Stek

secretaris                                                           voorzitter

 


 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders