Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Vragen

Gesteld aan de Politiek in Hardinxveld-Giessendam

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Het "OOG" wil ook wat

 

28 oktober 2018

Beste fractievoorzitter, 

Met een bijzondere interesse heeft Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam vorige week het artikel dat in het Kompas is geplaatst kennis genomen van de voorgenomen ontwikkeling van Het Oog.

Onze verbazing was groot betreft de inhoud van het artikel. 

Graag willen wij van u een reactie/antwoord op de gestelde vragen die zijn verwerkt in de bijlage van het bij gevoegde stuk.

Wij zouden het op prijs stellen als u voor 21 november hierop een reactie wilt geven, en daarmee het standpunt van uw partij bekend maakt. 

De bijlage is verstuurd aan de fractievoorzitter van de betreffende partij: 

  • Tab
  • SGP
  • CU
  • PvdA
  • CDA

SOCIALE HUURWONINGEN  

Sociale huurwoningen zijn vooral bedoeld voor personen die door wat voor omstandigheden geen eigen woning kunnen kopen. Of een te laag inkomen hebben.

Ondanks dat nog steeds wordt gedacht dat alleen “sociale huurwoningen” zwaar gesubsidieerd worden, willen wij stellen dat dit een verkeerd beeld is wat al jaren niet meer van toepassing is. Ook de koopsector ontvangt de nodige subsidies.  

Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam ziet graag dat er ook betaalbare woningen worden gebouwd in ons dorp. De door de overheid vaststelde maximale huurprijs voor een sociale huurwoning bedraagt € 710,68 euro per maand aan kale huur.

Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is van mening dat ook dit voor velen een onacceptabele huurprijs is. We willen u als gemeenteraadsleden erop opmerkzaam maken dat velen in Hardinxveld-Giessendam tussen wal en schip dreigen te raken. De Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam ziet dan ook graag dat bij woningbouwplannen van de gemeente er rekening zal worden gehouden met starters en/ of mensen met krappe beurs.

DAT BETEKENT HET  REALISEREN VAN BOUWPLANNEN VOOR WONINGEN IN DE SOCIALE SECTOR MET EEN HUURPRIJS VAN circa € 550,00  per maand.

Er blijkt, door vragen van huurders en dus woningzoekenden, dat er wel degelijk vraag is naar goedkope “sociale” huurwoningen. Dit moeten natuurlijk ook NOM-woningen (Nul Op de Meter) worden.

Op donderdag 11 oktober 2018 is er een Ontmoeting geweest, en een vertegenwoordiger van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam heeft de Ontmoeting bijgewoond, en daar met verbazing de globale uiteenzettingen van deze bijeenkomst aangehoord en gadegeslagen. Naar aanleiding daarvan hebben wij vragen die wij graag verduidelijkt willen zien.  


Een presentatie Ruimtelijke Visie ’t Oog. 

De presentatie ging over de eerste deelontwikkeling.

-       Rustig wonen in het groen is de opzet voor de woningbouw in dit gebied en
rustig naast de Betuwelijn, geen dichtbebouwd gebied.

-       Vraag: Hoe ziet uw fractie de financiële haalbaarheid voor sociale huurwoningen in dit gebied met kavelprijzen, welke gekoppeld zijn aan grondprijzen voor sociale woningbouw in de huidige PALT-afspraken. Tussen de bestaande bebouwing over het spoor en de Polderweg staat woningbouw gepland. Ongeveer 140 woningen - 20/30 sociale woningbouw.

-      
Inrichten als wonen, bedrijven en recreatie.

In de eerste deelontwikkeling staat in het westen van het Oog bouw van bedrijven gepland;

-       Vraag: Welke bedrijfssectoren komen wel en welke komen niet in aanmerking om zich hier te vestigen.

-       Vraag: Hoe wordt de “recreatie” vormgegeven en welke invloed heeft de grondprijs per kavel hierop en is het dan überhaupt nog mogelijk huurwoningen in de sociale sector te realiseren.

-       Vraag: Hoe wordt de verkeersafwikkeling gerealiseerd. 

Ook werd een voorbeeld van een zonnepark ingetekend.

-       Dit lijkt veel op het zonnepark in Apeldoorn
vraag
: voor hoeveel gebruikers kan de aanleg van dit zonnepark dienen, en komt dit dan ook binnen het OOG

Volgens de gemeente wordt in de woningbehoefte voorzien in samenspraak met Drechtsteden in de nieuw op te stellen Woonvisie.

-       Vraag: Wordt deze nieuwe Woonvisie voornamelijk geënt op de woonbehoefte van Hardinxveld-Giessendam of wordt dit vormgeven door de behoefte van Drechtsteden.

-       Vraag: Wanneer wordt de nieuwe Woonvisie opgesteld en wordt de Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam als belanghebbende vooraf geraadpleegd.  

Volgens de projectontwikkelaar kan er binnen de bestaande geluidsnormen worden gebouwd.

-       Waarom is hier door de raad niet op gereageerd. Behalve bij een zuidenwind, is de Betuwelijn op veel plaatsen duidelijk hoorbaar. Waarop is de stelling: “er kan binnen de geluidsnormen worden gebouwd” gebaseerd. Welk onderzoek is hier de basis?

-       Vraag: hoe gaat u dit oplossen om de geluidshinder te neutraliseren.

-       Vraag: Heeft de raad al nagedacht over de verkeersintensiteit en veiligheid en hoe wordt de ontsluiting van deze wijk gerealiseerd. De spoorwegovergang is nu al een groot probleem en de huidige Spoorweg is een agrarische weg en geen weg voor massaal verkeer.

Volgens wethouder Baggerman zal in de woonvisie de sociale woningbouw worden uitgebreid naar behoefte.
- Vraag: Heeft u een idee wat hier de wethouder bedoeld. Is dit sociale koopwoningen of woningen voor de sociale sector.

Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam ziet uw antwoorden graag tegemoet en uw antwoord kunt u of schriftelijk of via e-mail aan ons doen toekomen. Ook voor een gesprek met uw fractie zijn wij graag bereid.

DUURZAAMHEID

Bij de presentatie van de Lokale Energieagenda wordt aangegeven dat er een raadsprogramma is met een viertal speerpunten:

Duurzaamheid – Omgevingswet – (bestuurlijke) omgeving en Burgerparticipatie.

Vraag: Hoe ziet u hiervan per onderdeel de inhoudelijke uitwerking.

Vraag: Waarom is er door de gemeenteraad niet geageerd dat de gemeente geen aanvraag heeft gedaan voor het door het Rijk (€ 120.000.000,--) beschikbaar gestelde subsidie.

Tot op heden geeft de gemeente aan huiseigenaren slechts faciliteren door informatie te verstrekken.
Vraag
: Wat doet uw fractie c.q. de gemeenteraad concreet aan ondersteuning en werkelijke financiële bijdrage/tegemoetkoming voor huiseigenaren en ook voor huurders die zelf maatregelen willen nemen voor verduurzaming.

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de publikatie in Het Kompas van 11 oktober 2018.
't Oog moet vooral hoogopgeleiden trekken - Je leest het H
IER

 

Reactie op de vragen van Stichting Hardinxveld-GiessendamHelaas is er weinig respons geweest op onze (email)vragen, met een bezoek (alleen die gereageerd hebben n.a.v. onze emailberichten) betreft het fractiespreekuur van 6 december 2018 heeft een delegatie van de Huurdersraad verschillende partijen uit de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam gesproken, slecht één partij gaf aan er aandacht aan te besteden, en er over mee te willen denken.

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top