Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Uit de verkiezingsprogrammas

CDA-CU-D66-PvdA-SGP-T@B

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Huurdersraad zoekt raakvlakken over WONEN

7 februari 2022


Woningtekort sociale huurwoningen in Hardinxveld-Giessendam

Standpunten en verkiezingsbeloften politieke Partijen in Hardinxveld-Giessendam

CDA als het over Wonen gaat Speerpunten

1. Er wordt niet alleen gebouwd om de eigen natuurlijke bevolkingsgroei op te vangen, maar ook voor het duurzaam in stand houden van gemeentelijke voorzieningen.

2. Het CDA zet zich in voor levensloopbestendige wijken, waarin kinderen kunnen opgroeien en mensen gezond oud worden. Dat vergt goede voorzieningen, van speeltuin tot buurtcentrum, waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit van mensen die de samenleving kent. Dit kan gaan om zogeheten inbreidingslocaties op bestaande (sloop)terreinen en/of nieuw te ontwikkelen gebieden.

3. De overheid kan een grote rol spelen op het gebied van collectief en particulier opdrachtgeverschap. Wij verwachten van de gemeente dat zij ruimte biedt aan en openstaat voor initiatieven. Door inwoners ruimte te geven zelf een rol te spelen bij het bouwen van hun eigen woning of buurt, versterkt de cohesie en wordt de gemeente levendiger. Dat vraagt ook om minder regels, waar dat kan.

4. De gemeente, Fien Wonen en ontwikkelaars experimenteren met vernieuwde woonvormen waarbij arbeid, wonen en zorg wordt gecombineerd ter versterking van de participatiesamenleving.

5. Het CDA is voorstander van een verplicht percentage aan starterswoningen bij nieuwbouwprojecten.

6. Kopers van woningen moeten een zelfbewoningsplicht voor een bepaalde periode krijgen om speculatie met woningen tegen te gaan.

7. De gemeente gaat samen met Fien Wonen plannen ontwikkelen voor de sociale huursector, onder andere gericht op huisvesting van starters op de woningmarkt. Dit kunnen bijvoorbeeld ook kleine appartementen zijn en/of betaalbare woningen in het middensegment.

Klik op het logo van de bovenstaande partij voor meer info van die partij over kom je op de website van die partij terecht.

Woningtekort sociale huurwoningen in Hardinxveld-Giessendam

Standpunten en verkiezingsbeloften politieke Partijen in Hardinxveld-Giessendam.

ChristenUnie als het over Wonen gaat Speerpunten

Wonen, ruimte en recreatie Het is aantrekkelijk wonen in ons langgerekte dorp langs de Merwede. De beschikbare ruimte is beperkt, waardoor belangen soms botsen. De ChristenUnie wil het natuurlijk evenwicht dat God in Zijn schepping heeft gelegd beschermen. Daar baseren we onze keuzes op. Duurzaam gebruik van ruimte is het uitgangspunt.

Niet bouwen om te bouwen, maar om te leven. Wonen gaat over samenleven, samenhang en de gemeenschap in straat of buurt. De verkeers- en milieudruk op onze woonomgeving neemt toe. Daardoor moeten we als gemeente extra zorgvuldig omgaan met huisvesting, bedrijvigheid, recreatiemogelijkheden en leefmilieu.

· De ChristenUnie staat voor een woonvisie met aandacht voor alle relevante doelgroepen. In deze visie is voldoende ruimte voor een goede mix van huur- en koopwoningen, het zelfstandig ontwikkelen van particuliere woningen en voor ontwikkeling door ontwikkelaars.

· Het woonbeleid van onze gemeente moet gebaseerd zijn op de actuele vraag en op toekomstige ontwikkelingen. We moeten levensloopbestendig bouwen.

· Om starters op de woningmarkt meer kansen te geven wil de ChristenUnie specifieke maatregelen die starters helpen op de woningmarkt. Te denken valt aan de startersleningen.

· De gemeente Hardinxveld-Giessendam biedt ruimte voor (tijdelijke) huisvesting van ouderen vlakbij hun kinderen of andersom.

· De ChristenUnie is voor een woonverplichting bij nieuwbouw, zodat huizen niet opgekocht kunnen worden door speculanten.

· Nieuwbouw is gericht op alle doelgroepen. Er is variatie in het soort woningen dat gebouwd wordt.

 

Klik op het logo van de bovenstaande partij voor meer info van die partij over kom je op de website van die partij terecht.

D66 als het over Wonen gaat Speerpunten

We geven woningcorporaties financiële ruimte om extra te bouwen. De verhuurdersheffing veranderen we in een verplichte bijdrage aan een corporatiefonds die gerelateerd is aan de gemiddelde huurprijzen in hun woningbestand. Corporaties kunnen hiermee nieuwe woningen bouwen en bestaande woningen verduurzamen.

We geven woningcorporaties de opdracht ook woningen met een huur van €750 tot €1000 te bouwen. Lokaal kunnen gemeenten eisen stellen, zodat deze woningen ook echt voor de middeninkomens beschikbaar blijven.

We pakken scheefhuren aan, zodat sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor hen die het nodig hebben. Huishoudens die twee jaar op rij meer verdienen dan het inkomensplafond voor sociale huur gaan geleidelijk voor hun woning een marktconforme huurprijs betalen. Scheef wonen gaat ook om mensen die klem zitten in een woning die te groot is, of niet aangepast aan een beperking. Woningcorporaties moeten het voor huurders makkelijker maken om een grote woning te verlaten voor een kleinere. Deze huurders krijgen voorrang op woningen, uitzonderingen op de inkomenseis en financiële tegemoetkoming van de corporatie.

We beperken wettelijk de jaarlijkse huurstijging, ook in de vrije sector en verhuurders mogen een inkomenseis stellen van maximaal driemaal de huur. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om de aanvangshuur, zelfbewoning en een maximum aan tijdelijke huurcontracten in een wijk te reguleren. Zij krijgen ook geld en instrumenten om te controleren op goed verhuurder schap en excessieve huurprijzen. Ook de huurcommissie wordt versterkt om op excessen toe te zien.

Niemand hoeft in Nederland op straat te leven. We zorgen samen met gemeenten voor een buffer van flexibele woningen voor daklozen. Opvanglocaties worden zelfstandige woonunits. Gemeenten krijgen extra budgetten voor opvang en begeleiding. We willen ook eigen woonoplossingen maximaal tegemoetkomen, zoals inwonen of tijdelijk wonen in een vakantiehuisje.

Klik op het logo van de bovenstaande partij voor meer info van die partij over kom je op de website van die partij terecht.

Partij van de Arbeid als het over Wonen gaat Speerpunten

Voor starters is het nagenoeg onmogelijk om een fatsoenlijke en betaalbare woning te vinden.

De regie van het bouwbeleid moet terug naar de gemeente, waarbij het belang van voldoende betaalbare woningen boven het belang van beleggers en projectontwikkelaars wordt gesteld.

Wonen is een recht, een grondrecht zelfs en dus willen wij betaalbare woningen voor iedereen.

Onze keuzes:

➤ Meer betaalbare sociale huur/koopwoningen, starterswoningen en seniorenwoningen.

➤ Om de doorstroom van een- en tweepersoonshuishoudens uit eengezinswoningen te bevorderen is het buiten dat er sociale huur- en koop woningen moeten worden gebouwd, belangrijk dat deze met voorrang toegewezen worden. Wij vinden dat er een mogelijkheid moet komen om deze woningen betaalbaar aan te bieden aan doorstromers.

Klik op het logo van de bovenstaande partij voor meer info van die partij over kom je op de website van die partij terecht. (webiste is tijdelijk niet te zien)

SGP als het over Wonen gaat

Doorstroming op de woningmarkt. De SGP wil sturen op bouwen voor de lokale behoefte van specifieke doelgroepen.

Om een evenwichtige opbouw van de bevolkingssamenstelling te bevorderen heeft de SGP in het woonmanifest gepleit voor voldoende en gevarieerd woningbouwprogramma (jong en oud, alleenstaand en gezinnen). Goed om te zien dat in Morgenslag, Blauwe Zoom, IJzergieterij en Rokerij wordt gebouwd voor diverse doelgroepen.

 

Volkshuisvesting

Er is dringend behoefte aan woningen binnen ons dorp. Iedereen kent wel iemand die vrijwel niet aan een woning kan komen. Speerpunt voor de SGP is bouwen voor alle doelgroepen en ons woningaanbod in balans brengen met wat de vraag is in het dorp. Hierbij gebruiken we instrumenten als het woonplaatsbeginsel, koopstartregeling en kettingbedingen om lokale inwoners zo goed als mogelijk aan een woning te helpen.

Ook nieuwe woonvormen verdienen de aandacht omdat de woonwensen van inwoners kunnen veranderen.

Verder vergeten we niet dat er beleid nodig is om arbeidsmigranten op een goede manier te huisvesten. Ook duurzaamheid heeft de aandacht; hierin doen we wat wettelijk van ons gevraagd wordt. Concreet:

• Er wordt in alle woonsegmenten gebouwd, afhankelijk van de lokale vraag vanuit onze inwoners;

• We hanteren beleid waarbij onze lokale inwoners zo veel als mogelijk bevoordeeld worden, zoals het invoeren van een zelfbewoningsplicht, koopstartregeling voor starters, woonplaatsbeginsel of een puntensysteem.

• Prestatieafspraken maken met Fien Wonen over doelstellingen van gemeentelijk beleid met betrekking tot wonen;

• Een woonplaatsbeginsel voor huurders wordt wat ons betreft ingevoerd om zo voorrang te krijgen op een huurwoning in onze gemeente;

• Monitoren van de ontwikkeling in woonbehoeften voor specifieke doelgroepen, zoals starters, senioren met laag inkomen en vergunninghouders;

• Samen met marktpartijen en woningcorporaties mogelijkheden verkennen om een passend woningaanbod te creëren in het huursegment boven het wettelijke tarief voor sociale huur (terugdringen scheefwonen);

• Er is blijvende aandacht voor het verduurzamen van de woonvoorraad;

• De ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt maximaal ondersteund, er is een redelijke toets op de zorgbehoefte van betrokkenen.

• Arbeidsmigrantenbeleid moet gericht zijn op het tegengaan van overlast voor de omgeving én een humane opvang voor arbeidsmigranten

 

Klik op het logo van de bovenstaande partij voor meer info van die partij over kom je op de website van die partij terecht.

T@B als het over Wonen gaat Speerpunten

Goed wonen Meer woningbouw passend bij ons dorp als u een woning in Hardinxveld-Giessendam zoekt, moet u de gelegenheid hebben om in ons dorp te kunnen blijven wonen.

De T@B wil meer woningbouw, maar passend bij ons dorpse karakter. Betaalbare woningen o.a. voor starters en senioren Meer betaalbare nieuwbouw koop- en middenhuurwoningen zijn nodig. Een woning voor ieders portemonnee. Onder andere voor starters en senioren. Niet alleen goedkope koop- en middenhuurwoningen of appartementen, maar ook flexwoningen en (pre-)mantelzorgwoningen.

De T@B gaat voor doorstroming op de woningmarkt!

Inwoners krijgen voorrang bij nieuwbouw woningen U, als inwoner of iemand met sociale en/of economische binding, moet voorrang krijgen bij het toewijzen van nieuwbouwwoningen, bijvoorbeeld middels een puntensysteem. Verbeteren sociale huurwoningen

Als u in een sociale huurwoning woont moet uw huis kwalitatief goed worden onderhouden, zodat u bijvoorbeeld geen last heeft van geluidshinder of tocht. Fien Wonen moet daarom meer investeren in de bestaande sociale woningen. Levensloopbestendige woningen

De T@B wil dat u zo lang mogelijk in uw eigen huis kunt blijven wonen.

De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld het levensloopbestendig maken van uw woning.

 

 Klik op het logo van de bovenstaande partij voor meer info van die partij over kom je op de website van die partij terecht.

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurder